ΠΜΣ: Βιολογία της Άσκησης

το άρθρο ενημερώθηκε στις 03.01.2023

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) (Αθήνα)

ΠΜΣ: Βιολογία της Άσκησης 

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237

Τηλέφωνα: 210 77276031, 210 77276030, Fax : 210 77276028 Ε-mail: secr@phed.uoa.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το ΠΜΣ επιδιώκει την κατάρτιση και μύηση νέων επιστημόνων στη Βιολογία της Άσκησης προσφέροντάς τους ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών επιλογών έτσι ώστε:

α) να κατανοήσουν σε βάθος τις βιολογικές προσαρμογές κατά τη μυϊκή προσπάθεια, άμεσες και μακροπρόθεσμες, καθώς και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν  και τους μηχανισμούς που τις διέπουν,

β) να αποκτήσουν την ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης της υπάρχουσας γνώσης που προέρχεται τόσο από εξειδικευμένη έρευνα στη Βιολογία της Άσκησης, όσο και από αναζητήσεις πολυ-επιστημονικής προσέγγισης,

γ) να αναπτύξουν ικανότητα θεωρητικής προσέγγισης ερευνητικών προβλημάτων, διατύπωσης υποθέσεων, σχεδιασμού και διεξαγωγής ερευνών, ανάλυσης, ερμηνείας, παρουσίασης και δημοσίευσης δεδομένων,

δ) να μεταδώσουν γνώση σχετική με την άσκηση και τη φυσική δραστηριότητα ως μέσων προαγωγής και αποκατάστασης της υγείας, της ευρωστίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών,

ε) να συμβάλουν ερευνητικά στην εργονομική και κινησιολογική ερμηνεία ανθρώπινων δραστηριοτήτων της καθημερινότητας και της αθλητικής απόδοσης

στ) να ενισχύσουν τη θεωρητική τεκμηρίωση των βιολογικών προσαρμογών του ανθρώπου κατά την άσκηση και την καθημερινή του διαβίωση.

Σκοπός του ΠΜΣ «Βιολογία της Άσκησης» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο των προσαρμογών του ανθρώπινου οργανισμού κατά τη σωματική άσκηση, για τη βελτίωση, διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας και ευρωστίας του ανθρώπου, καθώς και τη μεγιστοποίηση της απόδοσής του.

Τίτλος Σπουδών:

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Βιολογία της Άσκησης» (MSc in Biology of Physical Activity) με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Αθλητιατρική – Αθλητική Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση (Sport Medicine-Sport Physical Therapy and Rehabilitation)

2. Αθλητική Βιομηχανική – Κινησιολογία και Εργονομία (Sport Biomechanics-Kinesiology and Ergonomy)

3. Εργοφυσιολογία, Διατροφή, Άσκηση και Ποιότητα Ζωής (Exercise Physiology, Nutrition and Quality of Life.

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα ή/και στην αγγλική γλώσσα.

Δίδακτρα: –

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, και υπό ορισμένες προϋποθέσεις και πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ προερχόμενοι από Τμήματα συγγενή της επιστημονικής περιοχής του προγράμματος.

Τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα στα οποία μπορούν να εκπαιδευθούν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι: α) Κατεύθυνση: Αθλητική Βιομηχανική, Κινησιολογία και Εργονομία (3 θέσεις), β) Κατεύθυνση: Εργοφυσιολογία, Διατροφή –Άσκηση και Ποιότητα Ζωής (8 θέσεις) και γ) Κατεύθυνση: Αθλητιατρική, Αθλητική Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση (8 θέσεις).

Σημειώνεται δε ότι οι προαναφερόμενοι επιστημονικοί κλάδοι θα κάνουν δεκτούς καθ’ υπέρβαση υποψηφίους, που πληρούν τις προϋποθέσεις και είναι υπότροφοι του ΙΚΥ.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψηφίων για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών θα γίνει από τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

  • α) βαθμός πτυχίου (30 μόρια),
  • β) βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας της Άσκησης (10 μόρια),
  • γ) πτυχιακή εργασία ή επιπλέον έτη σπουδών (5 μόρια),
  • δ) ανακοινώσεις – δημοσιεύσεις (10 μόρια),
  • ε) κατοχή δεύτερου πτυχίου (5 μόρια),
  • στ) αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (5 μόρια),
  • ζ) προφορική  συνέντευξη (10 μόρια) και
  • η) απόδοση σε σύνθετο γραπτό διαγώνισμα στο γνωστικό αντικείμενο της επιλογής του υποψηφίου (25 μόρια).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ να υποβάλουν:

1. Αίτηση συμμετοχής.

2. Βιογραφικό σημείωμα i

3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν

5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

7. Δύο συστατικές επιστολές.

8. Επικυρωμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1 σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο πιστοποίησης τίτλων γλωσσομάθειας (άρθρο 1, Π.Δ. 146/2007, παράρτ. Γ’).

9. Πιστοποιητικό γνώσης για χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε προγράμματα κειμενογράφου, υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων, υπηρεσιών διαδικτύου ή άλλο σύγχρονο λογισμικό πρόγραμμα.

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Για την τελική επιλογή ακολουθούν γραπτές εξετάσεις (εξεταστέα ύλη)  και οι προφορικές συνεντεύξεις.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά κύριο λόγο διά ζώσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διδασκαλία μπορεί να γίνει με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έως 35% (ν. 4485/17, παρ. 3 αρ. 30). Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών ύστερα από επιτυχή εξέταση σε μαθήματα κορμού, υποχρεωτικά, κατ’ επιλογή υποχρεωτικά και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών είναι τουλάχιστον διετής. Στους αποφοίτους παρέχεται η δυνατότητα να συνεχίσουν σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Ειδίκευση “Αθλητιατρική – Αθλητική Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση”

 Α΄ Εξάμηνο: 

Μαθήματα Υποχρεωτικά

  • Ερευνητική Μεθοδολογία Ι
  • Στατιστική ΦΑΑ Ι
  • Θεωρία της Επιστήμης
  • Προχωρημένη Αθλητιατρική ή εναλλακτικά Προχωρημένη Αθλητική Φυσικοθεραπεία 

Β΄ Εξάμηνο:

Μαθήματα Υποχρεωτικά

  • Ερευνητική Μεθοδολογία ΙΙ
  • Στατιστική ΦΑΑ ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής

  • Πειραματική Αθλητιατρική ή εναλλακτικά Πειραματική Αθλητική Φυσικοθεραπεία ή αντίστοιχο μάθημα άλλης Ειδίκευσης
  • Ειδικά Θέματα Αθλητιατρικής ή εναλλακτικά Ειδικά Θέματα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ή αντίστοιχο μάθημα άλλης Ειδίκευσης 

Γ΄ Εξάμηνο:

Μαθήματα Επιλογής

  • Σεμινάριο Αθλητιατρικής ή αντίστοιχο μάθημα άλλη Ειδίκευσης
  • Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητιατρικής
  • Σεμινάριο Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ή αντίστοιχο μάθημα άλλη Ειδίκευσης
  • Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Φυσικοθεραπείας 

Δ΄ Εξάμηνο: 

  • Σχεδιασμός, Εποπτεία και Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
  • Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Ειδίκευση “Αθλητική Βιομηχανική – Κινησιολογία και Εργονομία” 

Α΄ Εξάμηνο: 

Μαθήματα Υποχρεωτικά

  • Ερευνητική Μεθοδολογία Ι
  • Στατιστική ΦΑΑ Ι
  • Θεωρία της Επιστήμης
  • Προχωρημένη Αθλητική Βιομηχανική ή εναλλακτικά Προχωρημένη Κινησιολογία 

Β΄ Εξάμηνο: 

Μαθήματα Υποχρεωτικά

  • Ερευνητική Μεθοδολογία ΙΙ
  • Στατιστική ΦΑΑ ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής

  • Πειραματική Αθλητική Βιομηχανική ή εναλλακτικά Πειραματική Κινησιολογία ή αντίστοιχο μάθημα άλλης Ειδίκευσης
  • Ειδικά θέματα Κινησιολογίας ή εναλλακτικά Ειδικά θέματα Εργονομίας ή αντίστοιχο μάθημα άλλης Ειδίκευσης 

Γ΄ Εξάμηνο: 

Μαθήματα Επιλογής

  • Σεμινάριο Αθλητικής Βιομηχανικής
  • Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Βιομηχανικής / Κινησιολογίας / Εργονομίας
  • Σεμινάριο Κινησιολογίας ή αντίστοιχο μάθημα άλλης Ειδίκευσης
  • Ποσοτική ανάλυση Κινησιο-Βιολογικών Αποτελεσμάτων ή εναλλακτικά Σεμινάριο Εργονομίας 

Δ΄ Εξάμηνο: 

  • Σχεδιασμός, Εποπτεία και Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
  • Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Ειδίκευση “Εργοφυσιολογία, Διατροφή, Άσκηση και Ποιότητα Ζωής” 

Α΄ Εξάμηνο: 

Μαθήματα Υποχρεωτικά

  • Ερευνητική Μεθοδολογία Ι
  • Στατιστική ΦΑΑ Ι
  • Θεωρία της Επιστήμης
  • Προχωρημένη Εργοφυσιολογία 

Β΄ Εξάμηνο: 

Μαθήματα Υποχρεωτικά

  • Ερευνητική Μεθοδολογία ΙΙ
  • Στατιστική ΦΑΑ ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής

  • Πειραματική Εργοφυσιολογία ή αντίστοιχο μάθημα άλλης Ειδίκευσης
  • Σεμινάριο Εργοφυσιολογίας ή εναλλακτικά Ειδικά Θέματα Διατροφής 

Γ΄ Εξάμηνο: 

Μαθήματα Επιλογής

  • Ειδικά Θέματα Εργοφυσιολογίας ή εναλλακτικά Ειδικά Θέματα Διατροφής ή αντίστοιχο άλλης Ειδίκευσης
  • Καθοδηγούμενη Μελέτη Εργοφυσιολογίας / Διατροφής
  • Βιοχημεία της Άσκησης και Διατροφή
  • Κλινική Εργομετρία και Αποκατάσταση Παθήσεων ή εναλλακτικά Ζητήματα Γενετικής και Φυσικής Δραστηριότητας 

Δ΄ Εξάμηνο 

  • Σχεδιασμός, Εποπτεία και Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
  • Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027 – 2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ