{0158} : Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/12/2023

 Πανεπιστήμιο Κρήτης

 Σχολή Επιστημών Αγωγής 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής  Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74 100 Ρέθυμνο

Τηλέφωνο : 28310 77650,  28310 77651,  28310 77651 Fax : 28310 77654 Ε-mail: ptpe@edc.uoc.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η Παιδαγωγική Κατάρτιση ατόμων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών στην Προσχολική Ηλικία.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης έχει ως αποστολή:

α) να καλλιεργεί και να προάγει τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.

β) να παρέχει στον πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια, τα οποία θα του εξασφαλίσουν άρτια κατάρτιση στην επιστημονική και επαγγελματική του σταδιοδρομία.

γ) να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της Παιδαγωγικής.

δ) να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και την επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να προσφέρει στους φοιτητές τα κατάλληλα εργαλεία που θα επιτρέψουν την κατανόηση της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών φαινομένων, την ανάλυση των πολλαπλών παραγόντων (ψυχολογικών, κοινωνικών, παιδαγωγικών) που διαμορφώνουν τη σχολική πραγματικότητα και την οργάνωση της παιδαγωγικής πρακτικής, η οποία δεν είναι εφαρμογή απλώς κάποιων κανόνων ή προτύπων.

Τα λεγόμενα “πρακτικά μαθήματα” και τα μαθήματα τα σχετικά με τις τέχνες (μουσική, ζωγραφική, θέατρο) όχι μόνο έχουν επιστημονικό και θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά απαιτούν τη γνώση άλλων επιστημών για να εφαρμοστούν στην πράξη με θετικά αποτελέσματα.

Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στο νηπιαγωγείο οι τέχνες ως εκπαιδευτικό εργαλείο, χωρίς επιστημονική γνώση για τις δυνατότητες των παιδιών ανά ηλικία (από την Αναπτυξιακή Ψυχολογία), για τις τεχνικές μετάδοσης της γνώσης (από την Παιδαγωγική), για τις πολιτισμικές διαφορές των νηπίων που οφείλονται στη διαφορετική κοινωνική προέλευση (από την Κοινωνιολογία) κ.ο.κ.

Ο προσανατολισμός του Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής  Εκπαίδευσης είναι διττός, καθώς αποβλέπει στο να αποκτήσουν οι φοιτητές του τμήματος.: i) την επιστημονική (ακαδημαϊκή και ερευνητική) ταυτότητα του παιδαγωγού και ii) την επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού της προσχολικής εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, στο Πρόγραμμα Σπουδών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής, καθώς το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής  Εκπαίδευσης, εκπαιδεύει παιδαγωγούς που μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί παιδιών προσχολικής ηλικίας. Όμως, η φιλοσοφία του Προγράμματος είναι να εκτεθούν οι φοιτητές και σε άλλες συναφείς επιστήμες και ειδικότητες, προκειμένου να αποκτήσουν ολοκληρωμένη και  άρτια κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Για το λόγο αυτό, τους παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα από τα επιστημονικά πεδία της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Φιλολογίας, της Ιστορίας, της Θεολογίας, των Μαθηματικών, της Στατιστικής, της Πληροφορικής.

Η ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται στη Διδακτική Άσκηση, στην οποία συμμετέχουν οι φοιτητές για 5 εξάμηνα από το 2ο έως το 4ο έτος των σπουδών τους, φανερώνει τη σημασία παροχής διδακτικών εμπειριών μέσα στο ζωντανό περιβάλλον της προσχολικής τάξης, προκειμένου να διαμορφώσουν στέρεα επαγγελματική ταυτότητα. Η υποχρεωτικότητα της πτυχιακής εργασίας με ερευνητικό προσανατολισμό υπογραμμίζει τον ερευνητικό και ακαδημαϊκό προσανατολισμό του Προγράμματος. Η παροχή ερευνητικής εμπειρίας συμβάλλει στη διαμόρφωση της ταυτότητας του επαγγελματία επιστήμονα παιδαγωγού της προσχολικής ηλικίας.

Οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι:

 • Nα καλλιεργεί στο φοιτητή την κριτική σκέψη, την αναζήτηση της γνώσης και τη δημοκρατική συμπεριφορά.
 • Nα αναπτύσσει πνεύμα συλλογικής προσπάθειας, διεπιστημονικής συνεργασίας και πολυπολιτισμικής συνύπαρξης.
 • Nα συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη του φοιτητή, ώστε να καλλιεργηθούν αξίες και στρατηγικές, για να προσφέρει ως επαγγελματίας εκπαιδευτικός υψηλής ποιότητας παιδαγωγικό έργο σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα. Το Πρόγραμμα Σπουδών αποβλέπει στα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα:

 • την οικοδόμηση ενός στέρεου υπόβαθρου στις Επιστήμες της Αγωγής,
 • τη γνώση και κατανόηση των διδακτικών αντικειμένων που περιέχονται στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα εκπαίδευσης, ιδιαίτερα της προσχολικής, με έμφαση   (ανωτέρω παράγραφος) σκεπτικό που αναφέρεται στο κείμενο στοχοθεσίας του τμήματος,
 • τη γνώση και κατανόηση του παιδιού και του κοινωνικού – οικολογικού πλαισίου στο οποίο αναπτύσσεται και διαπαιδαγωγείται,
 • την καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσα από μία βιωματική μάθηση, για να έλθει ο φοιτητής σε επαφή τόσο με την εκπαιδευτική πράξη στην προσχολική εκπαίδευση όσο και με τον ευρύτερο χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας,
 • τη διαμόρφωση από τον φοιτητή μιας ταυτότητας εκπαιδευτικού-ερευνητή που συνεχώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις των Επιστημών της Αγωγής και αναστοχάζεται για το εκπαιδευτικό του έργο και για τη βελτίωσή του.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Νηπιαγωγών (ή Προσχολικής Αγωγής) είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στις Θεωρίες της Ανάπτυξης, Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή, Θεμελιώδη ζητήματα των Επιστημών της Αγωγής, Εφαρμογές των νέων Τεχνολογιών: Διδακτικά Μέσα, Φυσιολογία της Μάθησης, Νεότερη και Σύγχρονη Τέχνη στην Εκπαίδευση, Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού: Γνωστική και Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη, Παιδική Λογοτεχνία, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Εισαγωγή στη Ρυθμική και Κινητική Αγωγή, Παιδαγωγικά Μοντέλα στην Προσχολική Εκπαίδευση, Χώρος και Διαδικασίες Αγωγής, Μαθησιακές δυσκολίες, Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις, Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις, Ευαισθητοποίηση στην Δυναμική των Ομάδων, Παραμύθι για Παιδιά: Λαϊκό και Έντεχνο, Μουσικοπαιδαγωγικές Απόψεις και Εφαρμογές, Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, Εισαγωγή στην Θεατρική Τέχνη και Αγωγή, Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική, Κοινωνικές Σχέσεις και Πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες, Συμβουλευτική Γονέων, κ.α.  

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά κατηγορία και ενότητα: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με τον Οδηγό σπουδών του τμήματος, ο απόφοιτος του Τμήματος έχει τη δυνατότητα να απασχοληθεί επαγγελματικά σε μια μεγάλη ποικιλία κοινωνικών θεσμών και ιδρυμάτων, όπως σε:

 • Δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία,
 • Νηπιαγωγεία ειδικής αγωγής και κέντρα ένταξης ατόμων με ειδικές ανάγκες,
 • Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς,
 • Νοσοκομεία παίδων,
 • Παιδικές κατασκηνώσεις,
 • Ξενοδοχεία (τμήματα φύλαξης – απασχόλησης παιδιών),
 • Μουσεία,
 • Εκδοτικούς οίκους για συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων,
 • Ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς για παραγωγή παιδικών εκπομπών,
 • Δήμους και Νομαρχίες (προγράμματα κατάρτισης ή λαϊκής επιμόρφωσης),
 • Παιδικά χωριά S.O.S.,
 • Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης,
 • Ιδρύματα παιδικής πρόνοιας,
 • Μουσικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια,
 • Υπηρεσίες, οργανισμούς και ιδρύματα εκπαίδευσης,
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα προσχολικής αγωγής,
 • Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης,
 • Κέντρα Διοίκησης και Εποπτείας της Εκπαίδευσης,
 • Ερευνητικά Κέντρα Επιστημών Αγωγής.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα  του Νηπιαγωγού προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 12, (ΦΕΚ 167 τ.Α’/1985),  καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 12,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985),  και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :   

 • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. web site: http://www.doe.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής

Πανελλαδικές 2024

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0158

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2024 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  188 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 40 %

Αρχαία Ελληνικά : 20 %

Ιστορία : 20 %

Λατινικά : 20 %

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 40 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 20 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 40 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 20 %

Βιολογία : 20 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 40 %

Μαθηματικά : 20 %

Πληροφορική : 20 %

Οικονομία  : 20 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 40 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.880

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 11.920

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.720

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 15.380

 

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ