{0160} : Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 27/10/2023.

 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης  στην Προσχολική  Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

Έδρα :

Διεύθυνση :  Νέα Χηλή, 68100  Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο : 25510 30046,  25510 30047, Fax: 25510 30050 E-mail : secr@psed.duth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος  Επιστημών  της Εκπαίδευσης  στην Προσχολική  Ηλικία είναι η Παιδαγωγική Κατάρτιση ατόμων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών στην Προσχολική Ηλικία.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Στα χρόνια που πέρασαν από την ίδρυση του αναπτύχθηκε ως ένα επιστημονικά αξιόπιστο Πανεπιστημιακό Τμήμα εκπαίδευ­σης εκπαιδευτικών παιδιών προσχολικής ηλικίας, με σαφή προσανατολισμό στις σύγχρονες θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις των Επιστημών της Εκπαίδευσης.

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι να διαμορφώσει εκπαιδευτικούς – ερευνητές που να είναι σε θέση να ερμηνεύουν, να αναλύουν την εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα και να αναπροσαρμόζουν ως επαγγελματίες εκπαιδευτικοί τις επιλογές τους κατά τη διάρκεια της εκ­παιδευτικής πράξης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν πολύπλευρη επαγγελματική σταδιοδρομία και είναι σε θέση να:

 • Συγκροτούν μια ευρεία ανθρωπιστική παιδεία που τους καθιστά ικανούς να ερμηνεύουν κριτικά τις προκλήσεις της εποχής μας.

 • Κατανοούν και να ερμηνεύουν επιστημονικές θεωρίες και έννοιες από τον χώρο των Επιστημών της Εκπαίδευσης, να τις μεταφέρουν και να τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά σε χώρους εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας.

 • Κατανοούν τους ποικίλους παράγοντες που συνδιαμορφώνουν την κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα.

 • Εφαρμόζουν εκπαιδευτικές πρακτικές και μεθόδους με σημείο αναφοράς την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, τους προσωπικούς του ρυθμούς και τις προοπτικές ένταξής του στο πολιτισμικό περιβάλλον.

 • Σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα σε θεσμικούς και εναλλακτικούς χώρους εκπαίδευσης και να αυτοαξιολογούνται.

 • Διευθύνουν και να είναι υπεύθυνοι λειτουργίας νηπιαγωγείων.

 • Σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα εσωτερικής αξιολόγησης εκπαιδευτικών μονάδων.

Το Πρόγραμμα  Σπουδών του Τμήματος διαρθρώνεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν αντίστοιχο αριθμό μαθημάτων :

 • Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης,
 • Ψυχολογία,
 • Παιδαγωγική – Διδακτική,
 • Πολιτισμός και εκπαίδευση,
 • Θετικές επιστήμες,
 • Μεθοδολογία,
 • Ξένες γλώσσες.

Επίσης περιλαμβάνει και Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης που αναπτύσσεται σε έξι εξάμηνα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να προσφέρει στους φοιτητές τα κατάλληλα εργαλεία που θα επιτρέψουν την κατανόηση της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών φαινομένων, την ανάλυση των πολλαπλών παραγόντων (ψυχολογικών, κοινωνικών, παιδαγωγικών) που διαμορφώνουν τη σχολική πραγματικότητα και την οργάνωση της παιδαγωγικής πρακτικής, η οποία δεν είναι εφαρμογή απλώς κάποιων κανόνων ή προτύπων.

Τα λεγόμενα “πρακτικά μαθήματα” και τα μαθήματα τα σχετικά με τις τέχνες (μουσική, ζωγραφική, θέατρο) όχι μόνο έχουν επιστημονικό και θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά απαιτούν τη γνώση άλλων επιστημών για να εφαρμοστούν στην πράξη με θετικά αποτελέσματα.

Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στο νηπιαγωγείο οι τέχνες ως εκπαιδευτικό εργαλείο, χωρίς επιστημονική γνώση για τις δυνατότητες των παιδιών ανά ηλικία (από την Αναπτυξιακή Ψυχολογία), για τις τεχνικές μετάδοσης της γνώσης (από την Παιδαγωγική), για τις πολιτισμικές διαφορές των νηπίων που οφείλονται στη διαφορετική κοινωνική προέλευση (από την Κοινωνιολογία) κ.ο.κ.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Νηπιαγωγών (ή Προσχολικής Αγωγής) είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης,  Εισαγωγή στη φιλοσοφία, Εισαγωγή στην ψυχολογία, Γνωστική Ψυχολογία, Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη, Σύγχρονη διδακτική: βασικές έννοιες και προτάσεις εφαρμογής, Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας, Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Εισαγωγή στη μουσειοπαιδαγωγική, Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία, Διδακτική της ελληνικής γλώσσας, Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Ψυχολογία της υγείας, Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική και παιχνίδι στην προσχολική εκπαίδευση, Περιβαλλοντική εκπαίδευση, αειφορία και αειφόρος ανάπτυξη, Φιλοσοφία της Παιδείας, Παιδαγωγική συμβουλευτική, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες  επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης  στην Προσχολική Ηλικία. Αποκτούν δε γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για:

 1. Την συγκρότηση μιας ευρείας ανθρωπιστικής παιδείας ικανής να ερμηνεύει κριτικά τις προκλήσεις της εποχής μας.
 2. Την κατανόηση και ερμηνεία επιστημονικών θεωριών και εννοιών από τον χώρο των επιστημών της εκπαίδευσης και την αποτελεσματική μεταφορά και εφαρμογή τους σε χώρους εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας.
 3. Την κατανόηση των ποικίλων παραγόντων που συνδιαμορφώνουν την κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα.
 4. Την εφαρμογή εκπαιδευτικών πρακτικών και μεθόδων με σημείο αναφοράς την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.
 5. Τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θεσμικούς και εναλλακτικούς χώρους εκπαίδευσης.
 6. Tη διεύθυνση και τη λειτουργία νηπιαγωγείων.
 7. Τον σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων εσωτερικής αξιολόγησης εκπαιδευτικών μονάδων.

Οι απόφοιτοι του τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία  μπορούν να εργαστούν :

 • Στην πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση ως νηπιαγωγοί
 • Στην πρωτοβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση ως νηπιαγωγοί
 • Σε ερευνητικά κέντρα
 • σε Ειδικά Σχολεία
 • στην Παιδαγωγική Έρευνα
 • στην Ειδική Αγωγή μετά από Μετεκπαίδευση.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα  του Νηπιαγωγού προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 12, (ΦΕΚ 167 τ.Α’/1985),  καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 12,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985),  και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :   

 • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. web site: http://www.doe.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού: 0160

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής: 0,80 

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  238 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Αρχαία Ελληνικά : 25 %

Ιστορία : 25 %

Λατινικά : 25 %

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 25 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 25 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 25 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία  : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομείς: α) Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 35 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 15.375

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.925

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.580

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 15.190

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ