{0111} : Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/12/2023

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Φιλοσοφική  Σχολή 

  Τμήμα Φιλολογίας

 Έδρα : 

Διεύθυνση : Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:  2310 995221, 2310 998780 E-mail : info@lit.auth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να μεταδίδει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις για τη μελέτη της Ελληνικής γλώσσας, της λογοτεχνίας του πολιτι­σμού όπως εκφράζονται διαχρονικά μέσα από τα γρα­πτά μνημεία.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Φιλολογίας οι φοιτητές και φοιτήτριες απαιτείται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή υποχρεωτικά. Οι τρεις ειδικεύσεις του Τμήματος είναι:
Α. Κλασικών Σπουδών,
Β. Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών και
Γ. Γλωσσολογίας.
Τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα δηλώνουν την ειδίκευση.
.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν και να κατανοούν πρωτίστως την ελληνική γλώσσα και γραμματεία συγχρονικά και διαχρονικά στην ιστορική της εξέλιξη από την αρχαιότητα έως σήμερα, αλλά και τη λατινική γλώσσα και γραμματεία, τη θεωρία της λογοτεχνίας και τη συγκριτική γραμματολογία, καθώς και τη γλωσσολογία. Στόχος του προγράμματος είναι η προαγωγή της φιλολογικής και της γλωσσολογικής επιστήμης, καθώς και των γραμματολογικών σπουδών. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που εξασφαλίζουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους/τις αποφοίτους του στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης, των εκδόσεων, της μετάφρασης και του πολιτισμού γενικότερα.
.
Συνεπώς οι απόφοιτοι και απόφοιτες του Τμήματος Φιλολογίας, ανάλογα με τα μαθήματα που έχουν επιλέξει, δύνανται να έχουν αποκτήσει τις παρακάτω δεξιότητες: (α) τη διδασκαλία των φιλολογικών και γραμματολογικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, (β) τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης, (γ) την υποστήριξη της φιλολογικής και γλωσσολογικής έρευνας σε ερευνητικούς φορείς, κέντρα και ιδρύματα, (δ) τη συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων για τη διδασκαλία της ελληνικής λογοτεχνίας και για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης, (ε) την κατάρτιση αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, (στ) την επιλογή και προώθηση εκδοτικής ύλης και σειρών σε εκδοτικούς οίκους, (ζ) τη φιλολογική επιμέλεια εκδόσεων, (η) την έκδοση κειμένων της αρχαίας ελληνικής, λατινικής, μεσαιωνικής ελληνικής, παλαιότερης νέας ελληνικής και νέας ελληνικής γραμματείας, (θ) τη μετάφραση κειμένων της αρχαίας ελληνικής, λατινικής και μεσαιωνικής ελληνικής γραμματείας, (ι) την επεξεργασία φυσικού λόγου μέσω υπολογιστικών εργαλείων, (ια) τη διεξαγωγή έρευνας και τη συγγραφή μελετών στα πεδία της κλασικής φιλολογίας, της μεσαιωνικής ελληνικής φιλολογίας, της νέας ελληνικής φιλολογίας και της γλωσσολογίας.
.
Οι προπτυχιακές σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας διαρκούν οκτώ εξάμηνα και διαρθρώνονται σε δύο κύκλους των τεσσάρων εξαμήνων ο καθένας. Ο πρώτος κύκλος, διετούς διάρκειας, περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και από τους τρεις τομείς. Ο δεύτερος κύκλος, επίσης διετούς διάρκειας, οδηγεί στην απόκτηση μιας από τις τρεις ειδικότητες που προσφέρει το τμήμα: α) Κλασικής Φιλολογίας, β) Μεσαιωνικής και Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας, γ) Γλωσσολογίας.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Φιλολογίας είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους..

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Ομηρικό Έπος, Ιστοριογραφία, Βυζαντινή Φιλολογία, Γενική γλωσσολογία Νεοελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Λαογραφία, Θεωρία της Λογοτεχνίας, Φωνητική Μορφολογία, Παιδαγωγικά, Ψυχολογία, Διδακτική, Ιστορία της Νεοελληνικής Φιλολογίας, Ιστοριογραφία, Νεοελληνική Κριτική και Δοκίμιο,  Συστήματα Γραφής, Θεατρολογία, Συγκριτική Γραμματολογία, Διεθνή λογοτεχνικά ρεύματα, Προβλήματα Διακειμενικών σχέσεων, Φιλοσοφία, Λατινική Γλώσσα, Λυρική Ποίηση – Ελεγεία, Επίγραμμα, Γραμματική, Παπυρολογία, Λυρική Ποίηση, Ρητορική, Αρχαία Ελληνική Ποίηση, Κοινωνιογλωσσολογία Ιστορία της Γλωσσολογίας, Παλαιογραφία, Ιστοριογραφία, Τραγωδία, Ρητορική, Ποίηση κ.ά. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και ειδίκευση σπουδών: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

 • ως Φιλόλογοι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτική)
 • σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία
 • σε Εφημερίδες και περιοδικά
 • σε Εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς
 • στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • σε εργασίες με φιλολογικό αντικείμενο στο χώρο των εκδόσεων (μεταφραστές και επιμελητές εκδόσεων, γλωσσολόγοι, επίβλεψη εκδόσεων, συγγραφή βοηθημάτων για τα φιλολογικά μαθήματα του σχολείου) και στον Tύπο.
 • ως καθηγητές της Ελληνικής ως Ξένης γλώσσας
 • ως ωρομίσθιοι καθηγητές / εκπαιδευτές σε διάφορες σχολές (I.E.K., K.E.K.).
 • ως ωρομίσθιοι καθηγητές / εκπαιδευτές σε για διδασκαλία Ελληνικών σε Προγράμματα Αναλφαβητισμού και σε Ομάδες Κοινωνικά Αποκλεισμένων (π.χ. Τσιγγάνων).
 • σε ερευνητικά κέντρα.
 • σε Θεατρικούς Οργανισμούς και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου  προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ.Α’/1985). Εφόσον όμως υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, τότε τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται επίσης από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:


.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων.  web site: http://www.p-e-f.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ).  web site: http://www.olme.gr/
 • Παιδαγωγική Εταιρεία  Ελλάδος.  web site: www.pee.gr

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2024  

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0111

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2024 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  195 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021 

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 27 %  

Αρχαία Ελληνικά : 27 %  

Ιστορία : 20 %  

Λατινικά : 26 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.451
Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023: 13.994

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ