ΔΠΜΣ: Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά

το άρθρο ενημερώθηκε στις 02.01.2023

.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  του ΕΚΠΑ

Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ

.

ΔΠΜΣ: «Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Αθήνα

Τηλέφωνα: 210 727 5192  E-mail: alma@di.uoa.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι οι Αλγόριθμοι, η Λογική και τα Διακριτά Μαθηματικά, περιοχές που αναφέρονται στις επιστήμες της Πληροφορικής και των Μαθηματικών. Με τη σύμπραξη των Σχολών και Τμημάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιδιώκεται:

 1. Η εκμετάλλευση του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού που εξειδικεύεται στο γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ.
 2. Η εκμετάλλευση της υλικοτεχνικής υποδομής των Ιδρυμάτων που συμπράττουν, καθώς και των ερευνητικών ινστιτούτων και κληροδοτημάτων που διασυνδέονται με αυτά.
 3. Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση επιστήμης και τεχνολογίας με στόχο την ισόρροπη εκπαίδευση νέων επιστημόνων.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων, η ανάπτυξη της έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στις επιστημονικές περιοχές που σχετίζονται με τους Αλγόριθμους και την αλληλεπίδρασή τους με τη Μαθηματική Λογική και τα Διακριτά Μαθηματικά. Επίσης, το ΔΠΜΣ αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού και γενικότερα του διεθνούς χώρου.

Τίτλος Σπουδών:

Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στους «Αλγορίθμους, τη
Λογική και τα Διακριτά Μαθηματικά», μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με αναφορά όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων και Σχολών.

Διάρκεια σπουδών :

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί, με αιτιολογημένη αίτησή του και για σοβαρούς λόγους, να ζητήσει την αναστολή φοίτησης του για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Μετά από απόφαση της ΕΔΕ, μπορούν να προσφερθούν μαθήματα και στην Αγγλική γλώσσα.

Δίδακτρα: –

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΔΠΜΣ «Α.Λ.ΜΑ.» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα ή Σχολές Μαθηματικών, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Εφόσον γίνουν δεκτοί, υποψήφιοι προερχόμενοι από άλλα Τμήματα (και σε ειδικές περιπτώσεις, υποψήφιοι προερχόμενοι από τα προαναφερθέντα Τμήματα) θα περάσουν από ειδικό προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων ενίσχυσης του υποβάθρου τους. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι έγιναν δεκτοί για αρχική φοίτηση στον κύκλο προκαταρκτικών μαθημάτων προκειμένου να γίνουν δεκτοί στον κύκλο μεταπτυχιακών μαθημάτων, ο χρόνος παρακολούθησης των προκαταρκτικών μαθημάτων δεν προσμετράται στο χρόνο φοίτησης για την κτήση του ΔΜΣ.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του ν. 4485/2017.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) άτομα ανά ακαδημαϊκό έτος.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται σύμφωνα με το ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Δικαίωμα αίτησης έχουν και νυν φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο υποχρεωτικής φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι την περίοδο εγγραφών.  Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου με απόφαση της ΣΕ του ΔΠΜΣ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της ΣΕ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση Συμμετοχής.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
4. Αναλυτική Βαθμολογία για κάθε προσκομιζόμενο τίτλο σπουδών.
5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια με κρίση, εάν υπάρχουν.
6. Μία πρόσφατη φωτογραφία.
7. Έως δύο συστατικές επιστολές κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη.
8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2.
9. Επιπλέον στοιχεία κατά την κρίση του υποψήφιου, όπως αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας.

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με βάση όσα ορίζει η από 25/2/2016 σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ. Με απόφαση της ΕΔΕ συγκροτείται Επιτροπή Επιλογής (εφεξής ΕΕ) μεταπτυχιακών φοιτητών. Κατά τη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι κρίνονται ως προς τρεις άξονες:

Α. Απόδοση. Για τους ήδη αποφοίτους είναι ο βαθμός πτυχίου. Για τους νυν φοιτητές είναι ο μέχρι τότε μέσος όρος βαθμολογίας τους.

Β. Υπόβαθρο. Κρίνεται με βάση τα μαθήματα που έχει πάρει ο υποψήφιος και την υπόλοιπη δραστηριότητά του. Αντιπροσωπεύεται από τον μέσο όρο των 5 καλύτερων βαθμών που έχει πάρει ο υποψήφιος σε μαθήματα που ανήκουν στο συγκεκριμένο σύνολο που έχει οριστεί για κάθε μεταπτυχιακή ειδίκευση.

Γ. Γενική Αξιολόγηση. Περιλαμβάνει επιπρόσθετα στοιχεία που συμπληρώνουν την εικόνα του υποψηφίου, όπως ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές, πτυχιακή εργασία, κοκ. Κατά την κρίση της ΣΕ ορισμένοι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν σε προφορική συνέντευξη ώστε να σχηματιστεί πληρέστερη εικόνα.

Με βάση το σύνολο των κριτηρίων, η ΕΕ αξιολογεί τους υποψήφιους και καταρτίζει εισήγηση προς την
ΕΔΕ η οποία αποφασίζει. Οι επιλεγέντες μη πτυχιούχοι οφείλουν να έχουν αποδεδειγμένα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το πτυχίο πριν το τέλος της περιόδου εγγραφών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής. Το δικαίωμα εγγραφής χάνουν και οι επιλεγέντες που δεν θα καταθέσουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εγγραφής ενός ή περισσότερων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ οι επιλαχόντες, εάν υπάρχουν. Οι εγγραφές στο ΠΜΣ πραγματοποιούνται τον Οκτώβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Τμήμα.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται
συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης αλλά και με μέσα εξ αποστ άσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό όμως που δεν υπερβαίνει το 35% (παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017).

Α. Στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ προσφέρονται οι ακόλουθες κατηγορίες μαθημάτων:

Υποχρεωτικό μάθημα

   • Αλγόριθμοι

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα χωρίζονται στις παρακάτω 3 ομάδες:

Ομάδα Α (Αλγόριθμοι):

   • Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι
   • Συνδυαστική βελτιστοποίηση
   • Υπολογιστική πολυπλοκότητα

Ομάδα Β (Λογική):

   • Θεωρία αναδρομής
   • Θεωρία συνόλων
   • Λογική

Ομάδα Γ (Διακριτά Μαθηματικά):

   • Θεωρία γραφημάτων
   • Στοχαστικές διαδικασίες
   • Συνδυαστική

Μαθήματα επιλογής

   • Ακραία συνδυαστική
   • Άλγεβρα και κρυπτογραφία
   • Αλγοριθμικά θέματα κοινωνικών δικτύων
   • Αλγοριθμική θεωρία γραφημάτων
   • Αλγοριθμική θεωρία παιγνίων
   • Αλγόριθμοι δικτύων και πολυπλοκότητα
   • Αλγόριθμοι στη δομική βιοπληροφορική
   • Ανάλυση γεωμετρικών δεδομένων
   • Αναλυτική συνδυαστική
   • Απεικόνιση γραφημάτων
   • Απειροσυνδυαστική
   • Διακριτή ανάλυση
   • Δομική πολυπλοκότητα
   • Δομική θεωρία γραφημάτων
   • Δυναμικός προγραμματισμός
   • Ειδικά θέματα αλγορίθμων
   • Ειδικά θέματα διακριτών μαθηματικών
   • Ειδικά θέματα λογικής
   • Επιχειρησιακή έρευνα
   • Θεωρία αποδείξεων
   • Θεωρία γραμμικού προγραμματισμού
   • Θεωρία κόμβων και εφαρμογές
   • Θεωρία μητροειδών
   • Θεωρία μοντέλων
   • Θεωρία ουρών αναμονής
   • Θεωρία παιγνίων
   • Θεωρία πληροφορίας
   • Κρυπτογραφία
   • Κυρτή ανάλυση
   • Λάμδα λογισμός
   • Μοντέλα υπολογισμού, τυπικές γλώσσες και αυτόματα
   • Παραμετρικοί πολυπλοκότητα και αλγόριθμοι
   • Πιθανοτικές μέθοδοι
   • Προσθετική συνδυαστική
   • Σημασιολογία γλωσσών προγραμματισμού
   • Στοχαστικά μοντέλα
   • Συστήματα τύπων των γλωσσών προγραμματισμού
   • Τροπική λογική
   • Τυπικές μέθοδοι
   • Τυχαιοποιημένοι αλγόριθμοι
   • Υπολογιστική άλγεβρα
   • Υπολογιστική γεωμετρία
   • Υπολογιστική επιστήμη και τεχνολογία
   • Υπολογιστική κρυπτογραφία

Σεμιναριακά μαθήματα: αφορούν προχωρημένα θέματα και διδάσκονται συνήθως από επισκέπτες καθηγητές.

Μαθήματα μελέτης: έχουν ως στόχο τη μελέτη σε βάθος κάποιου συγκεκριμένου ερευνητικού θέματος και προσφέρονται σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα υποχρεωτικά μαθήματα, υπό την καθοδήγηση ενός διδάσκοντα του προγράμματος.

Το υποχρεωτικό, κάθε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα και κάθε μάθημα επιλογής διδάσκεται για τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως, από τις οποίες η μία (1) μπορεί να αφορά φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις, και αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κάθε σεμιναριακό μάθημα διδάσκεται για τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες ανά εξάμηνο και αντιστοιχεί σε τέσσερις (4) πιστωτικές μονάδες. Κάθε μάθημα μελέτης διδάσκεται για δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως και αντιστοιχεί σε τέσσερις (4) πιστωτικές μονάδες.

Κάθε φοιτητής μπορεί, κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Δ.Ε.,

α. να συγκεντρώσει μέχρι δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες από επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων άλλων ΠΜΣ συναφούς αντικειμένου και

β. να ζητήσει την αναγνώριση μεταπτυχιακών μαθημάτων που παρακολούθησε επιτυχώς πριν από την εγγραφή του στο ΔΠΜΣ.

Κάθε φοιτητής μπορεί να συγκεντρώσει συνολικά το πολύ τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από μαθήματα των παραπάνω περιπτώσεων (α) και (β).

Για την απονομή του ΔΜΣ κάθε φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες ως εξής:

  • είκοσι τέσσερις (24) πιστωτικές μονάδες μέσω επιτυχούς παρακολούθησης του υποχρεωτικού μαθήματος «Αλγόριθμοι» και τριών (3) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, ένα από κάθε μία από τις Ομάδες Α. Αλγόριθμοι, Β. Λογική και Γ. Διακριτά Μαθηματικά.
  • τριάντα έξι (36) πιστωτικές μονάδες μέσω επιτυχούς παρακολούθησης λοιπών μαθημάτων.
  • τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες μέσω επιτυχούς συγγραφής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα, η κατανομή τους σε εξάμηνα και οι προϋποθέσεις για τη λήψη του διπλώματος μπορούν
να τροποποιηθούν με απόφαση της ΕΔΕ. Στις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που αφορούν το υποχρεωτικό, τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και τα λοιπά μαθήματα θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία μεταξύ των τριών επιστημονικών περιοχών του προγράμματος (Αλγόριθμοι, Λογική, Διακριτά Μαθηματικά), καθώς και να εξασφαλίζεται ο κεντρικός ρόλος των Αλγορίθμων, όπως στο παρόν πρόγραμμα. Επίσης τυχόν τροποποιήσεις θα είναι εφαρμοστέες από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό κατά το οποίο αποφασίζονται από την ΕΔΕ.

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει μια ενδεικτική κατανομή μαθημάτων ανά εξάμηνο και ανά κατηγορία, αναφέροντας για κάθε μάθημα τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ

   • ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)
   • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ Α
   • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ Β
   • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ
   • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ

   • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
   • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
   • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
   • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
   • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ

   • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027 – 2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ