{0175} : Φιλολογίας (Πάτρα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 19/11/2023

Πανεπιστήμιο  Πάτρας

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

   Τμήμα Φιλολογίας (Πάτρα)

Έδρα :

Διεύθυνση : Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26504

Τηλέφωνο  : 2610 996234  Fax : 2610 996197   E-mail : philsec@upatras.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να μεταδίδει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις για τη μελέτη της Ελληνικής γλώσσας, της λογοτεχνίας του πολιτι­σμού όπως εκφράζονται διαχρονικά μέσα από τα γρα­πτά μνημεία. Βασικός σκοπός του Τμήματος είναι να υπηρετήσει την έρευνα, καλλιεργώντας τα γνωστικά πεδία που περιλαμβάνει, και να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα, το Τμήμα Φιλολογίας έχει επίσης στόχο να συγκροτήσει ένα φάσμα διεπιστημονικών σπουδών, εγκαινιάζοντας συνεργασίες με επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, άλλων σχολών του ίδιου ή άλλων πανεπιστημίων, της Ελλάδας και του εξωτερικού. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εξωστρεφές Τμήμα που ενθαρρύνει την επικοινωνία, τις ερευνητικές συνέργειες και την ανταλλαγή φοιτητών και διδασκόντων με σημαντικά πανεπιστήμια άλλων χωρών.

Κατά την εικοσαετή λειτουργία του το Τμήμα Φιλολογίας έχει στο ενεργητικό του πολλά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, ημερίδες, θερινά σχολεία, συνεργασίες με διακεκριμένους επιστήμονες από όλον τον κόσμο, ενώ αρκετοί απόφοιτοί του συνεχίζουν τις σπουδές τους σε σημαντικά πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής ή συμμετέχουν σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων πανεπιστημίων ή διδάσκουν σε πανεπιστήμια της Ευρώπης. Παράλληλα, το Τμήμα Φιλολογίας διατηρεί συνεργασία με δεκάδες ξένα πανεπιστήμια και παρουσιάζει μεγάλη κινητικότητα σε επίπεδο τόσο φοιτητών όσο και διδασκόντων στο πλαίσιο του προγράμματος Socrates / Erasmus.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Στο Πρόγραμμα Σπουδών παρέχεται η δυνατότητα στα δυο τελευταία έτη σπουδών επιλογής μαθημάτων εμβάθυνσης στην κάθε μια από τις τρεις ειδικεύσεις που διαθέτει το τμήμα:

 • Κλασικές Σπουδές,
 • Βυζαντινές & Νεοελληνικές Σπουδές,
 • Γλωσσολογία.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του προπτυχιακού κύκλου σπουδών οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα:

1. Έχουν αποκτήσει θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση σε θέματα αρχαίας και λατινικής, βυζαντινής και νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, καθώς και γλωσσολογίας και στα επιμέρους αντικείμενα που συνθέτουν τα γνωστικά αυτά πεδία.

2. Έχουν αναπτύξει ικανότητα αντίληψης, ερμηνείας και επίλυσης προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου, μέσω της συγκέντρωσης και επεξεργασίας στοιχείων συναφών με αυτό.

3. Διαθέτουν δεξιότητες αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικών πηγών.

4. Έχουν αναπτύξει γνωστικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν την επιστημονική εκπαίδευση σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών.

5. Έχουν αποκτήσει επάρκεια στη διδασκαλία της αρχαίας και λατινικής, βυζαντινής και νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, καθώς και γλωσσολογίας στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.

6. Έχουν αναπτύξει δεξιότητες σε άλλους τομείς που είναι απαραίτητες για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική τους ανάπτυξη (π.χ. συγγραφή, επιμέλεια και διόρθωση κειμένων, επίβλεψη εκδόσεων, φιλολογική και γλωσσική έρευνα, μετάφραση, ανάλυση και επεξεργασία στοιχείων).

7. Έχουν εφοδιαστεί με προσόντα (π.χ. γλωσσομάθεια, χειρισμό ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, ανάλυση δεδομένων) που θα τους εξασφαλίζουν διεθνή κινητικότητα.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Φιλολογίας είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

 Ενδεικτικά Μαθήματα :

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Ομηρικό Έπος, Ιστοριογραφία, Βυζαντινή Φιλολογία, Γενική γλωσσολογία Νεοελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Λαογραφία, Θεωρία της Λογοτεχνίας, Φωνητική Μορφολογία, Παιδαγωγικά, Ψυχολογία, Διδακτική, Ιστορία της Νεοελληνικής Φιλολογίας, Ιστοριογραφία, Νεοελληνική Κριτική και Δοκίμιο, Συστήματα Γραφής, Θεατρολογία, Συγκριτική Γραμματολογία, Διεθνή λογοτεχνικά ρεύματα, Προβλήματα Διακειμενικών σχέσεων, Φιλοσοφία, Λατινική Γλώσσα, Λυρική Ποίηση – Ελεγεία, Επίγραμμα, Γραμματική, Παπυρολογία, Λυρική Ποίηση, Ρητορική, Αρχαία Ελληνική Ποίηση, Κοινωνιογλωσσολογία Ιστορία της Γλωσσολογίας, Παλαιογραφία, Ιστοριογραφία, Τραγωδία, Ρητορική, Ποίηση κ.ά. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και ειδίκευση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :    

 Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

 • ως Φιλόλογοι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτική)
 • σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία
 • σε Εφημερίδες και περιοδικά
 • σε Εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς
 • στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • σε εργασίες με φιλολογικό αντικείμενο στο χώρο των εκδόσεων (μεταφραστές και επιμελητές εκδόσεων, γλωσσολόγοι, επίβλεψη εκδόσεων, συγγραφή βοηθημάτων για τα φιλολογικά μαθήματα του σχολείου) και στον Tύπο.
 • ως καθηγητές της Ελληνικής ως Ξένης γλώσσας
 • ως ωρομίσθιοι καθηγητές / εκπαιδευτές σε διάφορες σχολές (I.E.K., K.E.K.).
 • ως ωρομίσθιοι καθηγητές / εκπαιδευτές σε για διδασκαλία Ελληνικών σε Προγράμματα Αναλφαβητισμού και σε Ομάδες Κοινωνικά Αποκλεισμένων (π.χ. Τσιγγάνων).
 • σε ερευνητικά κέντρα.
 • σε Θεατρικούς Οργανισμούς και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου  προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ.Α’/1985). Εφόσον όμως υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, τότε τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται επίσης από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων:  web site: http://www.p-e-f.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): web site: http://www.olme.gr/
 • Παιδαγωγική Εταιρεία  Ελλάδος:  web site: www.pee.gr

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής  

Πανελλαδικές 2023  

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0175

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  160 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021 

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %  

Αρχαία Ελληνικά : 30 %  

Ιστορία : 20 %  

Λατινικά : 20 %  

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.570

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.800

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ