Φιλόλογος Γλωσσικής Τεχνολογίας (Τεχνογνωσίας)

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η διδασκαλία της γλώσσας της ειδικότητάς του στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και σε κέντρα ξένων γλωσσών με τη βοήθεια και χρήση της τεχνολογίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο φιλόλογος γλωσσικής τεχνολογίας στην προσπάθειά του να πλησιάσει το μαθητή και να αυξήσει την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία και την κρίση του χρησιμοποιεί εναλλακτικές και συμπληρωματικές μεθόδους διδασκαλίας που βασίζονται στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην κριτική αναζήτηση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών, λεξικών και ποικίλων βοηθητικών εφαρμογών γλωσσολογικών θεμάτων.

Ακόμη, είναι δυνατόν να ασχολείται με την έρευνα στα πεδία των επιστημών της Γλώσσας και της Επικοινωνίας, καθώς και στις εφαρμογές τεχνολογιών στα πεδία αυτά. Έτσι μπορεί να σχεδιάζει προγράμματα και να παράγει διδακτικό υλικό, προωθώντας την εκμάθηση των ξένων γλωσσών, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, συμμετέχοντας στο γλωσσικό γίγνεσθαι του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου, και κυρίως εφαρμόζοντας τις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Για την εκτέλεση της εργασίας του χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, εξειδικευμένα ηλεκτρονικά λεξικά, καθώς και ειδικά προγράμματα λογισμικού αλληλεπίδρασης ανθρώπου – υπολογιστή και ποικίλες εφαρμογές αναγνώρισης και σύνθεσης φωνής, συστήματα μηχανικής μετάφρασης, ή ανάκτησης και εξαγωγής πληροφορίας από βάσεις δεδομένων.

Συνθήκες Εργασίας:
Πρόκειται για ένα δύσκολο επάγγελμα, καθώς συνοδεύεται από πνευματική κόπωση για τη διδασκαλία της γλώσσας, αλλά και ενδιαφέρον λόγω της χρήσης της τεχνολογίας και των ποικίλων εφαρμογών της. Οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν και εξαρτώνται από το φορέα απασχόλησής του, την κτιριακή υποδομή και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Μεγάλο μέρος της εργασίας του μπορεί να γίνει και από το σπίτι του ή σε εξειδικευμένα εργαστήρια ερευνητικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Δουλεύει μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και ειδικούς εφαρμογών πληροφορικής.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγάπη για τη διδασκαλία και την έρευνα, η μεταδοτικότητα, η υψηλή επιστημονική κατάρτιση, η γνώση και χρήση προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος. Ακόμη, σημαντικά προσόντα είναι η επιμονή, η υπομονή, η συνέπεια, η μεθοδικότητα, η ευσυνειδησία, η υπευθυνότητα, η ευγένεια, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και το πνεύμα συνεργασίας.

Τέλος, πρέπει να διαθέτει ευχέρεια στο γραπτό και στον προφορικό λόγο καθώς και ευρύ πεδίο γνώσεων σε διάφορους θεματικούς τομείς και να έχει και τη δυνατότητα να ανατρέχει σε λεξικά και άλλα εργαλεία αναφοράς για την καλύτερη διεκπεραίωση του έργου του.

Σπουδές:
Ο Φιλόλογος Γλωσσικής Τεχνολογίας, πέρα από τις βασικές του σπουδές στα τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Ξένων Γλωσσών των πανεπιστημίων, είναι απαραίτητο να προχωρήσει σε μεταπτυχιακές σπουδές στο χώρο της Γλωσσικής Τεχνολογίας.

Πιο συγκεκριμένα, στο Α.Π.Θ. προσφέρεται Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Γλώσσας και Επικοινωνίας».

Σκοπός του είναι η εκπαίδευση ενός επιστήμονα με νέες δεξιότητες, ικανού να αξιοποιήσει σύγχρονα μέσα και μεθόδους, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, να καλύψει νέες γλωσσικές ανάγκες του κόσμου της εργασίας και της οικονομίας και να συμβάλει στην έρευνα, συμμετέχοντας ενεργά στη δημιουργία μιας «κοινωνίας της γνώσης».

Προσφέρονται μαθήματα, όπως Θεωρίες για τη Γλώσσα, Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πολυμέσων στη Γλωσσική Κατάρτιση, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας, Πληροφορική και Ανάλυση του Λόγου, Συστήματα Πληροφοριών και Δίκτυα Τηλεπικοινωνίας, Τεχνικές Γραφής Επιστημονικού Κειμένου κ.ά.

Επίσης, το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.  οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στη «Γλωσσική Τεχνολογία».

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε φροντιστήρια, να παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα, ή να ιδρύσει δικό του ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ή φροντιστήριο. Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί σε διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς (στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και του υπουργείου Εξωτερικών), σε διεθνείς επιχειρήσεις, ως υπάλληλος σε κάποιο μεταφραστικό γραφείο, ως επιμελητής κειμένων σε εκδοτικές επιχειρήσεις, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε ερευνητικά πολιτιστικά κέντρα κ.α.

Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων πανεπιστημιακών σχολών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην απορρόφησή τους από τη δημόσια, αλλά και την ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κάτι που διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητά τους.

Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν καθορίζουν μόνοι τους το ωράριό και οι αποδοχές τους εξαρτώνται από τις ώρες που διδάσκουν, ενώ αν έχουν δικό τους εκπαιδευτήριο ή φροντιστήριο, οι αποδοχές μπορεί να παρουσιάσουν μεγάλη διακύμανση και σε μερικές περιπτώσεις να ανέλθουν σε υψηλά επίπεδα.

Η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στον τομέα της γλωσσικής τεχνολογίας τούς προσφέρει περισσότερες επαγγελματικές διεξόδους, καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία της πληροφόρησης, ειδικά στον τομέα των γλωσσικών εφαρμογών.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ