{1428} : Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 03/12/2023

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα)

Έδρα:

Διεύθυνση: Περιφερειακή Οδός Λάρισας – Τρικάλων. T.K. 411 10  Λάρισα

Τηλ.: 2410 684476 Ε-mail: g-as@uth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το νέο τμήμα  θα αποσκοπεί στη δημιουργία άρτια καταρτισμένων επιστημόνων ικανών να εφαρμόζουν τις αρχές της βιολογίας, της τεχνολογίας και της οικονομίας σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή, διαχείριση και διατήρηση των παραγωγικών ζώων.

Διάρκεια Σπουδών:  5 έτη  (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Το ανωτέρω τμήμα ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29.01.2019).

Το Τμήμα καλλιεργεί την επιστήμη της ζωικής παραγωγής και έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της υλοποίησης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας στο γνωστικό αυτό αντικείμενο. Στόχοι και αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι θα θεραπεύουν την επιστήμη ζωικής παραγωγής και θα εξυψώνουν και θα αναδεικνύουν το επάγγελμα του γεωπόνου, απασχολούμενοι στους τομείς της βιολογίας και της διαχείρισης των αγροτικών ζώων.

Το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος αφορά στην ανάπτυξη και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων φυσιολογίας, διατροφής, γενετικής βελτίωσης, αναπαραγωγής των αγροτικών ζώων, καθώς και Στην παραγωγή υψηλής ποιότητας τροφίμων ζωικής προέλευσης. Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα απόκτησης και εφαρμογής γνώσεων σχετικά με την εκτροφή αγροτικών ζώων και το περιβάλλον, την τεχνολογία ζωοτροφών, τις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας, την οργάνωση και τη διαχείριση ολοκληρωμένων συστημάτων ζωικής παραγωγής, καθώς και τη διάθεση από αυτές ποιοτικών ζωοτεχνικών και ζωοκομικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις ευζωίας των ζώων.

Επιπλέον, με την ερευνητική δραστηριότητα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία το Τμήμα αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της γεωπονικής επιστήμης, στην εξύψωση και ανάδειξη του γεωπονικού επαγγέλματος και στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων σχετικών με την επιστήμη της ζωικής παραγωγής.

Το πρόγραμμα σπουδών τους Τμήματος είναι ένα σύγχρονο, καινοτόμο και ανταγωνιστικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, το οποίο παρέχει στους αποφοίτους του Τμήματος την απαιτούμενη ακαδημαϊκή παιδεία και τις εξειδικευμένες γνώσεις για ανταπόκριση στις ανάγκες απασχόλησης ως γεωπόνος ζωικής παραγωγής. Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, με διάρκεια σπουδών 5 ετών. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται πρακτική άσκηση και εκπόνηση διπλωματικής ερευνητικής μελέτης. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής, ώστε οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους στη διάρκεια των σπουδών τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Γενική & Ανόργανη Χημεία, Εισαγωγή στη Γεωπονία, Οργανική Χημεία,  Εισαγωγή στη Βιοχημεία, Γενική & Συστηματική Γεωργική Ζωολογία, Γενετική,  Φυλές Αγροτικών Ζώων, Ανατομία – Ιστολογία-Εμβρυολογία Αγροτικών Ζώων, Γενική & Συστηματική Εντομολογία, Εδαφολογία – Λιπασματολογία, Μοριακή Βιολογία, Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων, Βελτίωση & Διαχείριση Βοσκοτόπων, Φυσιολογία Αποδόσεων Αγροτικών Ζώων,  Φυσιολογία Θρέψης Αγροτικών Ζώων, Γεωργικές Βιομηχανίες, Γεωργική Οικονομία, Βρωματολογία, Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων,  Εκτροφή Αγροτικών Ζώων, Εφαρμοσμένη Διατροφή Αγροτικών Ζώων, Εφαρμοσμένη Υδροβιολογία, Εφαρμοσμένη Διατροφή Αγροτικών Ζώων, Κτηνιατρική, Οργάνωση & Σχεδιασμός Κτηνοτροφικών Μονάδων, Οικονομικά Ζωικής Παραγωγής, Παραγωγικά Συστήματα στη Ζωική Παραγωγή, Τεχνολογία Ζωοκομικών Προϊόντων, Υγιεινή Αγροτικών Ζώων, κ.α.  

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι γεωπόνοι, απόφοιτοι του Τμήματος, εκτός από τις επαγγελματικές προοπτικές, οι οποίες είναι όμοιες με αυτές από τα άλλα τμήματα Γεωπονίας στη χώρα, δηλαδή τη στελέχωση δημόσιων υπηρεσιών (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οργανισμοί του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τράπεζες, Επαγγελματικά Λύκεια κ.λπ.), μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ιδιωτικό τομέα, συγκεκριμένα σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, σε εργοστάσια παρασκευής ζωοτροφών, σε εταιρείες παροχής τεχνικής υποστήριξης σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, σε εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής σπέρματος με σκοπό την τεχνητή σπερματέγχυση, και σε εταιρείες που ασχολούνται με τη γενετική βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου. Επιπλέον, μπορεί να δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, παρέχοντας συμβουλευτική σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ή αναλαμβάνοντας την προετοιμασία φακέλων για την ένταξη κτηνοτρόφων σε προγράμματα ενίσχυσης. Επιπρόσθετα, οι γεωπόνοι ζωικής παραγωγής στελεχώνουν τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων της χώρας.

Ο γεωπόνος ερευνά, σχεδιάζει και εφαρμόζει τις μελέτες και τα προγράμματα γεωργικής ανάπτυξης με σκοπό την αύξηση και την ποιοτική βελτίωση της γεωργικής παραγωγής. Είναι συνεργάτης και τεχνικός σύμβουλος των αγροτών και τους καθοδηγεί στο σχεδιασμό της παραγωγής και στην οικονομική εκμετάλλευση των καλλιεργούμενων φυτών και των εκτρεφόμενων ζώων.

Συμβάλλει με την έρευνά του στην επίλυση των προβλημάτων και στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, προλαμβάνει ή διαπιστώνει ασθένειες που προσβάλλουν τη γεωργική παραγωγή και υποδεικνύει τρόπους θεραπείας, προτείνει μέτρα για τη συγκομιδή, αποθήκευση και διάθεση των αγροτικών προϊόντων, συμβουλεύει αγρότες σε θέματα εκτροφής, διατροφής και αναπαραγωγής αγροτικών ζώων. Η βελτίωση της παραγωγικότητας του εδάφους, η βελτίωση, μεταποίηση και διάθεση αγροτικών προϊόντων αλλά και ο έλεγχος, πριν αυτά διατεθούν στην αγορά, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και η διατήρηση των ισορροπιών του φυσικού περιβάλλοντος είναι αρμοδιότητες του γεωπόνου.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στελεχώνουν δημόσιες υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οργανισμούς του Δημοσίου, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τράπεζες, Επαγγελματικά Λύκεια κλπ.), τον ιδιωτικό τομέα (κτηνοτροφικές, ιχθυοτροφικές και μυδοτροφικές επιχειρήσεις, εργοστάσια παρασκευής ζωοτροφών, φαρμακευτικές εταιρίες κλπ..) ή ακόμη δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Μέρος αυτών απασχολούνται ως ερευνητές σε διάφορα Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα, ή σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προβλέπονται στο άρθρο 131 του νόμου 5039 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/03.04.2023) που δύναται να ασκήσουν το επάγγελμα του Γεωπόνου.

 • Το επάγγελμα του γεωτεχνικού,  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο  με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του  Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’)και του Π.Δ. 95 (ΦΕΚ 135 τ.Α΄/11.09.2017).Πιο συγκεκριμένα :
  Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα, στα ακόλουθα άρθρα του  Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’), :

   • Γεωπόνοι – Άρθρα 8 & 9,
   • Δασολόγοι – Άρθρα 10 & 11,
   • Κτηνίατροι – Άρθρα 12 & 13,
   • Γεωλόγοι – Άρθρα 14 & 15,
   • Ιχθυολόγοι – Άρθρα 16 & 17,
   • καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Ο Γεωπόνος προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμά του, οφείλει σύμφωνα με το Ν. 1474/84 να εγγραφεί στα μητρώα μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1428

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  150 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 25 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 12.700

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.475

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 14.090

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 8.780

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ