{1422} : Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 07/07/2024

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τμήμα Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)

Έδρα:

Διεύθυνση: Περιφερειακή Οδός Λάρισας – Τρικάλων. T.K. 411 10  Λάρισα

Τηλ: 2410 684275 Ε-mail: g-agrtec@uth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα, έχει σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων ικανών στο σχεδιασμό, στην κατάρτιση και την εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης, με απώτερο στόχο την αύξηση και την ποιοτική βελτίωση της γεωργικής παραγωγής.

Το Τμήμα προσφέρει έρευνα και εκπαίδευση σε θέματα Γεωπονίας με έμφαση στην  Αγροτεχνολογία, δηλαδή στις τεχνολογίες και στις ψηφιακές εφαρμογές για την ορθολογική διαχείριση και έλεγχο των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, ενέργεια), στις αρδεύσεις, στις γεωργικές κατασκευές και στα γεωργικά μηχανήματα, για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Διάρκεια Σπουδών:  5 έτη  (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Το ανωτέρω τμήμα ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29.01.2019).

Το Τμήμα Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας θα αποτελέσει βασικό μοχλό για την ορθολογική ανάπτυξη της γεωργίας, μέσω της ανάπτυξης και αξιοποίησης τεχνολογικών εφαρμογών αιχμής στον τομέα της αγροδιατροφής.

Οι φοιτητές του Τμήματος θα εξοικειώνονται με τα συστήματα γεωργικής παραγωγής, τα αγροτικά μηχανήματα κατεργασίας εδάφους και συλλογής γεωργικών προϊόντων, τη γεωργία ακρίβειας, τους αυτοματισμούς και τη ρομποτική, καθώς και με τον έλεγχο και ρύθμιση του περιβάλλοντος που αναπτύσσονται τα φυτά, στεγάζονται τα αγροτικά ζώα και συντηρούνται τα αγροτικά προϊόντα. Ο προσδιορισμός και η γνώση των διαδικασιών του συστήματος “έδαφος – φυτόατμόσφαιρα” είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αειφόρο και χαμηλού κόστους παραγωγή αγροτικών προϊόντων και διαχείρισης και αξιοποίησης των παραγόμενων αποβλήτων. Η ανάπτυξη και εφαρμογή των τελευταίων δυνατοτήτων και μεθόδων της Πληροφορικής (Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, Μοντέλα Ανάπτυξης Καλλιεργειών, κλπ.) σε όλους τους παραπάνω τομείς, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος όλων των διαδικασιών. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει ολοκληρωμένη παρουσίαση και εκπαίδευση πάνω σε θέματα οικονομίας και ανάπτυξης, καθιστώντας τους απόφοιτους ικανούς να αξιολογούν και να εφαρμόζουν τις προαναφερόμενες τεχνολογίες με όρους οικονομικής σκοπιμότητας και βιωσιμότητας.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει αφενός το γεωπονικό χαρακτήρα στο προφίλ των αποφοίτων, να προάγει τους βασικούς άξονες ανάπτυξης του Τμήματος (Γεωργική Μηχανολογία, Γεωργικές Κατασκευές, Υδατικοί Πόροι, Γεωργική Υδραυλική, Εδαφικοί Πόροι – Εδαφομηχανική, Αγροτική ανάπτυξη) καθώς και να ενσωματώνει εφαρμογές ψηφιακών τεχνολογιών στη Γεωργία και τη διαχείριση των Βιοσυστημάτων.
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 10 εξάμηνα και έχει συνολικά 52 μαθήματα, εκ των οποίων 45 υποχρεωτικά και 7 επιλογής. Τα μαθήματα επιλογής προσφέρονται από το 5ο εξάμηνο και επιλέγονται από κατάλογο 15 μαθημάτων.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 2099 τ.Β’/07.04.2024  επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος και ο τίτλος σπουδών αντιστοιχεί σε επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Γενική Χημεία – Βιοχημεία, Αρχές Αγροτικής Οικονομίας, Βιολογία (Μορφολογία, Ανατομία, Φυσιολογία) Φυτών, Εφαρμοσμένη Φυσική (Θερμοδυναμική, Μηχανική Ρευστών), Βιομετρία-Γεωργικός Πειραματισμός, Ζωοτεχνία, Εδαφικοί Πόροι και Διαχείριση τους, Τεχνικό Σχέδιο, Συστηματική Bοτανική και Zιζανιολογία, Γεωργική Υδραυλική και Υδατικοί πόροι, Γενετική και Βιοτεχνολογία Φυτών, Εδαφομηχανική, Συστήματα Υπαίθριων Καλλιεργειών, Συστήματα Καλλιεργειών υπό Κάλυψη, Γεωργική Μηχανολογία-Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Βασικές Αρχές Άρδευσης, Φυτοπαθολογία και μη Παρασιτικές Ασθένειες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με Εφαρμογές στη Γεωργία, Αγρομετεωρολογία, Αγροτική Πολιτική και Διεθνές Εμπόριο, Υδραυλική Περιβάλλοντος και Ποιότητα Αρδευτικού Νερού,  Μηχανική Συγκομιδή, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων και Τεχνολογία Τροφίμων,  Τεχνολογικές Εφαρμογές στη Φυτοπροστασία, Προγραμματισμός – Προσομοίωση (Matlab), κ.α.  

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο γεωπόνος ερευνά, σχεδιάζει και εφαρμόζει τις μελέτες και τα προγράμματα γεωργικής ανάπτυξης με σκοπό την αύξηση και την ποιοτική βελτίωση της γεωργικής παραγωγής. Είναι συνεργάτης και τεχνικός σύμβουλος των αγροτών και τους καθοδηγεί στο σχεδιασμό της παραγωγής και στην οικονομική εκμετάλλευση των καλλιεργούμενων φυτών και των εκτρεφόμενων ζώων.

Συμβάλλει με την έρευνά του στην επίλυση των προβλημάτων και στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, προλαμβάνει ή διαπιστώνει ασθένειες που προσβάλλουν τη γεωργική παραγωγή και υποδεικνύει τρόπους θεραπείας, προτείνει μέτρα για τη συγκομιδή, αποθήκευση και διάθεση των αγροτικών προϊόντων, συμβουλεύει αγρότες σε θέματα εκτροφής, διατροφής και αναπαραγωγής αγροτικών ζώων. Η βελτίωση της παραγωγικότητας του εδάφους, η βελτίωση, μεταποίηση και διάθεση αγροτικών προϊόντων αλλά και ο έλεγχος, πριν αυτά διατεθούν στην αγορά, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και η διατήρηση των ισορροπιών του φυσικού περιβάλλοντος είναι αρμοδιότητες του γεωπόνου.

Οι γεωτεχνικοί γενικότερα, ανάλογα με την ειδικότητά και τα επιπλέον επιστημονικά τους προσόντα, απασχολούνται:

 • σε διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου,
 • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας,
 • καθώς και σε Οργανισμούς, Εταιρείες, Ιδρύματα κλπ, που ανήκουν στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
 • Σε κάθε περίπτωση, η απασχόληση των γεωτεχνικών σε όλο το Δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α) , καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.
 • Ο γεωπόνος μπορεί να εργαστεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,
 • στην Αγροτική Τράπεζα, σε συνεταιρισμούς, σε δασικές βιομηχανίες κ.λπ.,
 • σε δική του επιχείρηση διατηρώντας γραφείο μελετών για έργα δασικής οδοποιίας, διευθετήσεις χειμάρρων κ.λπ.  

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  προβλέπονται στο άρθρο 131 του νόμου 5039 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/03.04.2023) που δύναται να ασκήσουν το επάγγελμα του Γεωπόνου.

Το επάγγελμα του γεωτεχνικού,  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο  με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’), και του Π.Δ. 95 (ΦΕΚ 135 τ.Α΄/11.09.2017). Πιο συγκεκριμένα :

 • Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα, στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’), :
 • Γεωπόνοι – Άρθρα 8 & 9,
 • Δασολόγοι – Άρθρα 10 & 11,
 • Κτηνίατροι – Άρθρα 12 & 13,
 • Γεωλόγοι – Άρθρα 14 & 15,
 • Ιχθυολόγοι – Άρθρα 16 & 17,
 • καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Ο Γεωπόνος προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμά του, οφείλει σύμφωνα με το Ν. 1474/84 να εγγραφεί στα μητρώα μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση  το ΦΕΚ 3836 τ.Β’/03.07.2024

 

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1422

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  100 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 25 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας : α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2022 :  12.725

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2022 : 9.500

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2022 : 16.190

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2022 : 13.530

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ