{0282} : Βιολογίας (Ηράκλειο)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/11/2023

 Πανεπιστήμιο  Κρήτης

Σχολή Θετικών  Επιστημών

 Τμήμα Βιολογίας (Ηράκλειο)

Έδρα :

Διεύθυνση : Πανεπιστήμιο Κρήτης  Τμήμα Βιολογίας   Βασιλικά Βουτών, 71409 Ηράκλειο

Τηλέφωνο: 2810 394400-3, Fax: 2810 394404 Ε-mail: secretariat@biology.uoc.gr, smyrnaki@biology.uoc.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν τις συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν την εμφάνιση της ζωής, τους νόμους που διέπουν την ύπαρξή της και τις παραμέτρους που προσδιορίζουν τις λειτουργίες της.

Πιο συγκεκριμένα η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν τις συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν την εμφάνιση της ζωής, τους νόμους που διέπουν την ύπαρξή της και τις παραμέτρους που προσδιορίζουν τις λειτουργίες της στα πέντε επίπεδα οργάνωσης: μόρια, κύτταρα, οργανισμούς, πληθυσμούς και οικοσυστήματα..

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαρκείς θεωρητικές βάσεις και πρακτική εμπειρία σε προηγμένες τεχνολογίες μιας σειράς επιστημονικών πεδίων της επιστήμης της Βιολογίας όπως η Μοριακή Βιολογία και η Γενετική, η Κυτταρική και η Αναπτυξιακή Βιολογία, η Εξελικτική Βιολογία, η Οικολογία, η Θαλάσσια Βιολογία, η Εφαρμοσμένη Βιολογία και η Βιο- και Νανοτεχνολογία. Μέσω της πτυχιακής (διπλωματικής) εργασίας και των μεταπτυχιακών σπουδών, παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα συμμετοχής σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πολλά από τα οποία πραγματοποιούνται σε συνεργασία με εργαστήρια από την Ευρώπη και την Αμερική.

Στα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνονται η κατανόηση των βασικών εννοιών της Βιολογίας, καθώς και των βασικών δομών και μηχανισμών που διέπουν το φαινόμενο της ζωής από το υπο-κυτταρικό έως το οικοσυστημικό επίπεδο σε διάφορες χωρικές και χρονικές κλίμακες, η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων των έμβιων όντων με τον μη έμβιο κόσμο, η ανάπτυξη ελεύθερης, δημιουργικής και κριτικής σκέψης, η κατανόηση της βιολογικής βάσης προβλημάτων και θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία, η ανάπτυξη διεπιστημονικών και πρακτικών δεξιοτήτων που πηγάζουν από τη βαθειά γνώση του βιολογικού φαινομένου. Τέλος, η ικανότητα χρήσης νέων τεχνολογιών και η ικανότητα παρακολούθησης των σύγχρονων εξελίξεων της Βιολογίας.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει έναν αριθμό μαθημάτων που καλύπτουν το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της βιολογίας και που παρέχουν στους φοιτητές υψηλού επιπέδου γνώσεις σε σύγχρονα θέματα της Μοριακής, Κυτταρικής, Πληθυσμιακής και Οργανισμικής Βιολογίας (μαθήματα κορμού).

Μετά την περάτωση του 4ου εξαμήνου σπουδών και αφού οι φοιτητές έχουν λάβει τις παραπάνω απαραίτητες γενικές γνώσεις, επιλέγουν μία εκ των δύο κατευθύνσεων του προγράμματος και υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα της επιλεγμένης κατεύθυνσης καθώς και να διαλέξουν μια σειρά μαθημάτων επιλογής.

Οι κατευθύνσεις συγκροτούν δύο θεματικές περιοχές επιμέρους γνωστικών αντικειμένων αιχμής της επιστήμης της Βιολογίας και είναι: α). Βιομοριακών Επιστημών και Βιοτεχνολογίας (Μοριακή Κατεύθυνση) β.  Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Διαχείρισης Βιολογικών Πόρων (Περιβαλλοντική Κατεύθυνση).

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Βιολογίας είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Φυσικοχημεία, Μορφολογία Φυτών, Φιλοσοφία και σύγχρονες τάσεις της Βιολογίας, Μικροβιολογία, Βιοχημεία, Ανατομία Φυτών, Μοριακή Βιολογία, Γενική Οικολογία, Φυσιολογία Φυτών, Φυσιολογία Ζώων, Γενετική, Συστηματική Βοτανική, Δυναμική Πληθυσμών και Βιοκοινοτήτων, Ανοσοβιολογία, Γενετική Ανθρώπου, Γενετική Μηχανική, Ειδικά Θέματα Βιολογίας Κυττάρου,  Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Αρχές Αειφορίας και Διαχείρισης, Ανάλυση Οικολογικών Συστημάτων, Βιοπληροφορική, Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές Μικροοργανισμών, Μηχανισμοί Διαφοροποίησης, Ωκεανογραφία, Θαλάσσια Βιολογία, Βιολογική Ανθρωπολογία, Υδατοκαλλιέργειες, Εφαρμοσμένη Βοτανική, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση, Διδακτική της Βιολογίας, Προστασία, Βιοπαρακολούθηση και Αποκατάσταση Οικολογικών Συστημάτων, κ.α.  

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να γίνει ερευνητής  σε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Παστέρ, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας Κρήτης, το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, σε διάφορα υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης κ.ά.), σε κρατικά ή ιδιωτικά κέντρα, όπως μονάδες διάγνωσης μεσογειακής αναιμίας, μονάδες προληπτικού ελέγχου ελληνικών πληθυσμών, μονάδες προγεννητικής διάγνωσης κληρονομικών ασθενειών, διαγνωστικά κέντρα, μονάδες κυτταρογενετικής, μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης σε βιομηχανίες και ειδικότερα σε τομείς όπως τεχνολογία τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίες, μονάδες βιολογικού καθαρισμού, σε νομαρχίες ή στην Ελληνική Αστυνομία.

Ως περιβαλλοντολόγος σε τομείς σχετιζόμενους με την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος ή τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος ή τη βιοτεχνολογία στον ιδιωτικό τομέα, σε ιδιωτικά κέντρα ή ινστιτούτα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έρευνα

Η επιστημονική έρευνα δεν είναι μόνο ζωτικής σημασίας μέσα στην κοινωνία, αλλά και ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρων κλάδος. Ένας ερευνητικός βιολόγος έχει ως στόχο να αναπτύξει τις γνώσεις του για τον κόσμο μέσα από τη μελέτη ζωντανών οργανισμών. Συνηθέστερη είναι η έρευνα εντός των ιατρικών και βιολογικών επιστημών, που καλύπτει τομείς όπως η υγεία, η νευρολογία, η μικροβιολογία και η φαρμακολογία. Οι ερευνητές μπορούν να βρεθούν μέσα στον ακαδημαϊκό κόσμο (κυρίως στα πανεπιστήμια και σε άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), σε ερευνητικά ινστιτούτα, ιατρικές εγκαταστάσεις και νοσοκομεία, καθώς και στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας.

Υγεία

Δουλεύοντας κάποιος στον τομέα της υγείας ως βιολόγος, έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει στη θεραπεία ασθενειών όπως το AIDS, ο καρκίνος, η φυματίωση, οι καρδιακές παθήσεις, και άλλες ασθένειες. Παρά το γεγονός ότι πολλές ειδικότητες είναι απροσέγγιστες για τους φοιτητές που κατέχουν μόνο το βασικό πτυχίο, ο κλάδος έχει τεράστιες δυνατότητες πρόσληψης. Οι βιολόγοι προσλαμβάνονται όχι μόνο σε νοσοκομεία και γενικά σε ιατρικές εγκαταστάσεις, αλλά και σε οργανισμούς, όπως το Ειρηνευτικό Σώμα.

Περιβάλλον

Ο στόχος ενός περιβαλλοντικού βιολόγου είναι η επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, συμβάλλοντας στην προστασία των φυσικών πόρων, της χλωρίδας και της πανίδας. Πτυχιούχοι βιολογίας μπορούν να λάβουν θέσεις εργασίας ως θαλάσσιοι ή υδρόβιοι βιολόγοι, βιολόγοι στο ζωολογικό κήπο, οικολόγοι και διαχειριστές περιβάλλοντος. Εκείνοι πραγματοποιούν προγράμματα αποκατάστασης για τα απειλούμενα είδη και παρέχουν εκπαίδευση για το ευρύ κοινό.

Εκπαίδευση

Υπάγονται στον Κλάδο ΠΕ 04 Φυσικών με Ειδικότητα Βιολόγου ΠΕ04.04 και μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές στη Δευτεροβάθμια Δημόσια & Ιδιωτική Εκπαίδευση

Βιοτεχνολογία

Η βιοτεχνολογία είναι η χρήση των επιστημονικών αρχών για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της τεχνολογίας. Εστιάζει συχνά στον τομέα της γεωργίας, της επιστήμης τροφίμων και φαρμάκων, όπου βιοτεχνολόγοι μπορούν να εμπλακούν με τη γενετική μηχανική, την ανάπτυξη φαρμάκων και την προώθηση ιατρικών τεχνολογιών, όπως η νανοτεχνολογία.

 

Εγκληματολογία

Ως ιατροδικαστικός επιστήμονας θα εργαστεί ένας απόφοιτος εντός του νομικού τομέα, σε αστυνομικά τμήματα ή υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Στόχο αποτελεί η εξέταση και η επεξεργασία στοιχείων που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο ποινικών ερευνών. Πολλοί ιατροδικαστές ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η ιατροδικαστική ορθοδοντική και η εγκληματολογική ανθρωπολογία.

Κυβέρνηση και Πολιτική

Ένας βιολόγος που επιλέγει το συγκεκριμένο τομέα, συνεργάζεται με κυβερνητικούς αξιωματούχους και φορείς πολιτικής, προκειμένου να παρέχει συμβουλές για τη δημιουργία νέας νομοθεσίας αναπτυσσόμενων θεμάτων όπως η βιοϊατρική έρευνα και η περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο ρόλος του θα είναι να εξασφαλίσει ότι οι αλλαγές στο νομικό σύστημα γίνονται βασισμένες σε επιστημονική τεκμηρίωση. Έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, ως πολιτικός σύμβουλος για επιστημονικές οργανώσεις και οργανισμούς ή μη κερδοσκοπικούς φορείς. Μπορεί επίσης να ενεργεί ως εκπρόσωπος μιας πολιτικής επιτροπής ή ομάδας.

Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Ο φαρμακευτικός τομέας αποτελεί βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων και αποτελεί συνεχή ανάγκη των βιολόγων να εργαστούν στον τομέα της έρευνας τόσο για τη δοκιμή νέων προϊόντων, όσο και για την προετοιμασία τους για την αγορά. Άλλες εμπορικές βιομηχανίες όπου οι βιολόγοι μπορούν να βρουν εργασία συνιστούν εταιρείες επιστημονικών υπηρεσιών, ο τομέας του μάρκετινγκ, των πωλήσεων και των δημοσίων σχέσεων.

Οικονομία

Κάποιος που επιλέγει να ακολουθήσει μια καριέρα στη βιολογική οικονομία, εργάζεται στην κυβέρνηση ή σε άλλους οργανισμούς και εξετάζει τις οικονομικές επιπτώσεις των βιολογικών προβλημάτων στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων όπως η εξαφάνιση ειδών, η αποψίλωση των δασών και η ρύπανση. Σχετικούς τομείς αποτελούν τα κοινωνικο-οικονομικά θέματα, τα οικονομικά του περιβάλλοντος και της οικολογικής οικονομίας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των βιολόγων ορίζονται και προβλέπονται με τον Ν. 716/77, το Π.Δ 541/78, το Π.Δ 256/1998 και το Π.Δ 50 ΦΕΚ 39/5-3-01.
  • Επίσης  τα επαγγελματικά δικαιώματα του Βιολόγου, όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον   Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985)   καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
  • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985) , και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις:  

  • Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων. web site:    http://www.pev.gr/
  • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ). web site: http://www.olme.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0282

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  140 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 24 %

Φυσική : 24 %

Χημεία : 28 %

Μαθηματικά: 24 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 24 %

Φυσική : 24 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 27 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 24 %

Νέα Ελληνικά : 24 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 27 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.271

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.678

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.734

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 18.090

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ