ΔΠΜΣ: Περιβαλλοντική Βιολογία

το άρθρο ενημερώθηκε στις 31.12.2022

Συνεργαζόμενα τμήματα – φορείς:

Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε)

.

ΔΠΜΣ: «Περιβαλλοντική Βιολογία»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 700 13 Ηράκλειο Κρήτης.

Τηλέφωνα: 2810 394402 Fax: 2810 394404, E-mail : bervan@biology.uoc.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στους τομείς αιχμής, που περιλαμβάνονται στο ευρύτερο φάσμα της Δομής και λειτουργίας των Θαλάσσιων, Παράκτιων και Χερσαίων Οικοσυστημάτων, της Εφαρμοσμένης Οικολογίας, της Αλιείας, των Υδατοκαλλιεργειών, της Εξελικτικής Βιολογίας, της Βιοποικιλότητας καθώς και της Μαθηματικής Βιολογίας.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων, με γνώση της τρέχουσας επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου (cutting-edge), των σύγχρονων ερευνητικών τεχνικών και προσεγγίσεων και με ικανότητα υλοποίησης έρευνας σε κρίσιμα σύγχρονα θέματα που αφορούν στα οικοσυστήματα, στη βιοποικιλότητα και στους βιολογικούς πόρους, τόσο στο θαλάσσιο όσο και στο χερσαίο περιβάλλον. Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί επίσης στην προετοιμασία ικανών και άρτια εκπαιδευμένων επιστημόνων για τη στελέχωση των ακαδημαϊκών κι ερευνητικών ιδρυμάτων καθώς και σχετικών μονάδων παραγωγής στη χώρα μας και διεθνώς, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, στην αριστεία και στην καινοτομία

Τίτλος Σπουδών: Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Περιβαλλοντική Βιολογία» (Master’s Degree, MSc in Environmental Βιοlogy).

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Δίδακτρα: Το Δ.Π.Μ.Σ. “Περιβαλλοντική Βιολογία “δεν έχει δίδακτρα.  Οι δαπάνες για την εκτέλεση της διεξαγόμενης έρευνας στα πλαίσια της Μεταπτυχιακής Διατριβής καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό και από ανταγωνιστικά προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογίας που διεκδικούν και υλοποιούν τα μέλη Δ.Ε.Π. και οι Ερευνητές που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ..

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής προερχόμενοι από πανεπιστημιακά Τμήματα: Βιολογικών, Χημικών, Ιατρικών και συναφών Επιστημών, απόφοιτοι Φαρμακευτικών, Κτηνιατρικών και Γεωπονικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφών ειδικοτήτων.

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους είκοσι (20) φοιτητές ετησίως.

Διαδικασία επιλογής:

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Βαθμός Πτυχίου ή βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους.

Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.

Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας.

Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.

Προσωπική συνέντευξη και συνέντευξη σε 9μελή επιτροπή του ΠΜΣ.

Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Το πρότυπο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Χερσαία και Θαλάσσια Οικοσυστήματα
  • Βιοποικιλότητα, Εξέλιξη και Προσαρμογές
  • Ανάλυση Βιολογικών Δεδομένων
  • Υδατοκαλλιέργειες και Αλιευτική Βιολογία

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Εργαστηριακές Ασκήσεις και Δεξιότητες
  • Βιβλιογραφική Έρευνα
  • Εκπόνηση Ερευνητικού Σχεδίου

Γ’ εξάμηνο:

  • Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει: (α) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων, (β) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή συμμετοχή του σε εργαστηριακές ασκήσεις και δεξιότητες κατά το δεύτερο εξάμηνο σπουδών, καθώς και από την επιτυχή εκπόνηση του ερευνητικού του έργου και της βιβλιογραφικής έρευνας, και (γ) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από τη συγγραφή και παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις οργάνων και με αναφορά στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

 • Ηλεκτρονική διεύθυνση ΠΜΣ:

http://envbio.biology.uoc.gr/ και

http://www.biology.uoc.gr/postgraduate/EnvBiol/index.htm

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την αξιολόγηση και ανανέωση των Π.Μ.Σ..

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ