ΠΜΣ: Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών – Πράσινη Βιοτεχνολογία

το άρθρο ενημερώθηκε στις 31.12.2022

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Βιολογίας (Ηράκλειο)

ΠΜΣ: «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών – Πράσινη Βιοτεχνολογία»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 700 13 Ηράκλειο Κρήτης.

Τηλέφωνα: 2810 394402 Fax: 2810 394408, E-mail : bervan@biology.uoc.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών – Πράσινη Βιοτεχνολογία» είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε τομείς αιχμής της Βιολογίας Φυτών, όπως Μοριακή Βιολογία και Γενετική Φυτών, Μοριακή Φυσιολογία και Βιοχημεία Φυτών, Βιοενεργητική, Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών και Μοριακή Φυτοπαθολογία καθώς και των Βιοτεχνολογικών και Περιβαλλοντικών τους Εφαρμογών.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων, με γνώση της τρέχουσας επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου (cutting-edge), σύγχρονων ερευνητικών τεχνικών και προσεγγίσεων και ικανότητα υλοποίησης έρευνας για την ανάπτυξη βιοτεχνολογικών εφαρμογών και καινοτόμων προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Το ΠΜΣ αποσκοπεί στη προετοιμασία ικανών και άρτια εκπαιδευμένων επιστημόνων για τη στελέχωση των ακαδημαϊκών, ερευνητικών ιδρυμάτων και σχετικών μονάδων παραγωγής στη χώρα μας και διεθνώς, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, την αριστεία και την καινοτομία.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών – Πράσινη Βιοτεχνολογία (ΜΕΒΦ-ΠΒ), αποσκοπεί στην μεταπτυχιακή εξειδίκευση και τη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών – Πράσινη Βιοτεχνολογία σε νέους επιστήμονες, που θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες:  α) να στελεχώσουν Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα, β) να στελεχώσουν σύγχρονες βιοτεχνολογικές παραγωγικές μονάδες και γ) να επενδύσουν στην αριστεία και την καινοτομία.

Τίτλος Σπουδών: Το ΠΜΣ οδηγεί στην χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών – Πράσινη Βιοτεχνολογία και απονέμεται από  το Tμήμα Bιολογίας.

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές πλήρους φοίτησης ορίζεται σε δύο (2) διδακτικά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική γλώσσα

Δίδακτρα: – 

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, όπως Τμημάτων Βιολογίας, Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής, κ.λπ. καθώς επίσης και απόφοιτοι Γεωπονικών, Δασολογικών, Περιβαλλοντικών, Κτηνιατρικών, Φαρμακευτικών και Ιατρικών Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΤΕΙ.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) φοιτητές ετησίως.

Διαδικασία επιλογής:

H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Προκήρυξη) για συμμετοχή στο ΠΜΣ ΜΕΒΦ-ΠΒ του Tμήματος Βιολογίας αναρτάται το Φεβρουάριο / Μάρτιο κάθε έτους στο διαδίκτυο.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων ΜΦ είναι απαραίτητη η κατοχή, ή η επικείμενη απόκτηση, πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου τίτλου ξένου Πανεπιστημίου σε συγγενές επιστημονικό πεδίο (Bιολογία, Βιοχημεία, Μοριακή Βιολογία, Iατρική, Φαρμακευτική, Γεωπονία, Xημεία, Φυσική, κλπ). Πτυχιούχοι Tμημάτων ΤΕΙ, σε συγγενή με τα προηγούμενα αντικείμενα, δύνανται επίσης να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής, και εφόσον γίνουν δεκτοί, θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς στα βασικά μαθήματα, που έχει ορίσει το Tμήμα Βιολογίας (Εισαγωγή στη Ζωολογία, Βιοχημεία Ι, Γενετική Ι, Μικροβιολογία, Δομή και Λειτουργία Φυτικών Οργανισμών, Οικολογία, Κυτταρική Βιολογία, Μοριακή Βιολογία) στις εξεταστικές περιόδους, που αυτά εξετάζονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Tμήματος, εντός του πρώτου ακαδημαϊκού έτους μετά την εν δυνάμει αποδοχή τους. Οι μεταπτυχιακές τους σπουδές στο ΠΜΣ ΜΕΒΦ-ΠΒ αρχίζουν το επόμενο
έτος με την προϋπόθεση ότι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις εξετάσεις τους σε όλα τα παραπάνω προπτυχιακά μαθήματα.

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Βαθμό Πτυχίου ή αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων για τους τελειόφοιτους

2. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2)

3. Συστατικές επιστολές.

4. Προσωπική συνέντευξη και συνέντευξη στην ολομέλεια του ΠΜΣ.

Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας, που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε εξήντα (60). Συγκεκριμένα, ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει: α) τριάντα (30) ECTS από την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων, β) πέντε (5) ECTS από την πραγματοποίηση μίας διμηνιαίας προχωρημένης εργαστηριακής άσκησης στα γνωστικά αντικείμενα των τομέων ειδίκευσης, γ) είκοσι (20) ECTS από την Ερευνητική Εργασία σε Ερευνητικό Εργαστήριο, και δ) πέντε (5) ECTS για τη συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σε ένα από τα επιστημονικά πεδία του ΠΜΣ.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Φυτικά Γονιδιώματα: Δομή, Ρύθμιση, Χαρτογράφηση & Κλωνοποίηση
  • Μοριακή/Γενετική Βελτίωση Φυτών
  • Φωτοσύνθεση – Από την Βιοενεργητική στη Βιοτεχνολογία
  • Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Αβιοτικών & Βιοτικών Καταπονήσεων
  • Μεταβολισμός – Μεταβολική Γενετική
  • Νέες Τεχνολογίες Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Φυτών
  • Φαρμακευτικά, Αρωματικά, Διατροφικά και Kτηνοτροφικά – Περιβαλλοντική Διαχείριση και Καινοτομία

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Προχωρημένη εργαστηριακή άσκηση 1
  • Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
  • Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ