ΠΜΣ: Χρηματοοικονομική Διοίκηση

το άρθρο ενημερώθηκε στις 21.12.2022

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)

ΠΜΣ: «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ο.Π.Α., Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62

Τηλέφωνα: 210 8203856, 210 8203630, Fax : 210 8203627 E-mail : master.fm@aueb.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση» «Master of Science (M.Sc.) in Financial Management» έχει ως αντικείμενο την παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους Ελληνικών και αναγνωρισμένων ξένων ΑΕΙ στους βασικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως σκοπό την παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, στην Αγγλική γλώσσα. Το Π.Μ.Σ. έχει σκοπό την προσέλκυση εκπαίδευση και μετεκπαίδευση Ελλήνων και αλλοδαπών φοιτητών και στελεχών επιχειρηματικών μονάδων και οργανισμών του Δημοσίου Τομέα που επιθυμούν να εξειδικευθούν στο γνωστικό αντικείμενο της σύγχρονης Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, αλλά και ανωτέρων στελεχών πολυεθνικών επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και των οποίων το αντικείμενο εργασίας είναι στην αγγλική γλώσσα.

Πιο συγκεκριμένα το Π.Μ.Σ. στοχεύει:

α) Στη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων στους τομείς που είναι συμβατοί με την ερευνητική δραστηριότητα, τις αντίστοιχες εξειδικεύσεις του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και με το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος.

β) Στην επιμόρφωση ανωτέρων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητές τους.

γ) Στην επιμόρφωση: επιστημόνων και στελεχών της αγοράς στην αγγλική γλώσσα οι οποίοι προέρχονται από χώρες της αλλοδαπής, Έλληνες με πτυχίο από το εξωτερικό που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα αγγλικά στην Ελλάδα, ανωτέρων στελεχών πολυεθνικών επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και των οποίων το αντικείμενο εργασίας είναι στην αγγλική γλώσσα.

δ) Στην προβολή του Πανεπιστημίου διεθνώς και στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή δραστηριοποίηση μέσα στο πλαίσιο των ευκαιριών που προσφέρονται σε Ευρωπαϊκό και ευρύτερο παγκόσμιο επίπεδο.

ε) Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα.

Τίτλος Σπουδών: Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management).

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια του προγράμματος πλήρους φοίτησης είναι δώδεκα (12) μήνες και περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα αποκλειστικής παρακολούθησης μαθημάτων, κάθε ένα από τα οποία επιμερίζεται σε δύο (2) διδακτικές υποπεριόδους διάρκειας εννέα (9) εβδομάδων έκαστη, καθώς και περίοδο έρευνας και εκπόνησης διπλωματικής εργασίας που διαρκεί δεκαέξι (16) εβδομάδες. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος μερικής φοίτησης προσαυξάνεται κατά δύο (2) εξάμηνα σπουδών, τα οποία οργανώνονται κατά τα ανωτέρω.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. είναι η αγγλική.

Δίδακτρα: Τα τέλη φοίτησης για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης ορίζονται σε έξι χιλιάδες διακόσια ευρώ (€6.200) και για το Τμήμα Μερικής Φοίτησης σε έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€6.400).

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ..

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους εικοσιπέντε (25) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και εικοσιπέντε (25) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Διαδικασία επιλογής:

Κάθε Ιανουάριο δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ με εισήγηση της Σ.Ε του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ορίζοντας συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών. Η προκήρυξη υπογράφεται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ και τον Πρύτανη του Ο.Π.Α. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στην προκήρυξη κάθε έτους και είναι τα ακόλουθα:

α) Αίτηση (σε ηλεκτρονική μορφή και έντυπη μορφή).

β) Βιογραφικό σημείωμα με μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

γ) Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.

ε) Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Π/Cl).

στ) Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ για το τμήμα πλήρους φοίτησης ή και από εργοδότες για το τμήμα μερικής φοίτησης.

ζ) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης).

η) GMAT (προαιρετικά και μόνο για τους υποψήφιους στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης).

Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται στην προκήρυξη και περιλαμβάνουν ιδίως:

α) Βαθμό πτυχίου.

β) Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο .

γ) Διάρκεια, είδος και ποιότητα της εργασιακής εμπειρίας από την απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους και έπειτα (μόνο για τους υποψήφιους στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης).

δ) Βαθμολογία στο τεστ GMAT (προαιρετικά και μόνο για τους υποψήφιους στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης) καθώς και τα ακόλουθα ποιοτικά κριτήρια:

ε) Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης

στ) Είδος ερευνητικής εμπειρίας

ζ) Γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1/C1

η)Συνέντευξη

θ) Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή εργοδότες.

Η διαδικασία επιλογής είναι η ακόλουθη:

α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει κατ’ αρχήν έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.

β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν αποφασισθεί από τη Συνέλευση (π.χ. ελάχιστος βαθμός πτυχίου, ή GMAT, κ.λπ.).

γ) Καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν αποφασισθεί από τη Συνέλευση. Η συνέντευξη γίνεται από τουλάχιστον 2 μέλη της Επιτροπής.

δ) Ιεραρχεί τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή.

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η επιστολή αποδοχής προς κάθε υποψήφιο που γίνεται δεκτός στο Π.Μ.Σ. συνοδεύεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ και δίνει περιθώριο 15 ημερών από την αποστολή της, προκειμένου ο υποψήφιος να καταθέσει την προκαταβολή των διδάκτρων που απαιτείται για να κατοχυρώσει τη θέση του στο Π.Μ.Σ. Μετά το πέρας της προκαθορισμένης ημερομηνίας, η Σ.Ε. μπορεί
να προχωρήσει στην αποδοχή των επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το πρόγραμμα είναι εντατικό και πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1466/τ.Β’/13-8-2007) που αφορά στην Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.).

Για την απόκτηση των τίτλων του ΜΔΕ απαιτείται:

α) Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 60 Πιστωτικές Μονάδες.

β) Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η οποία αντιστοιχεί σε 15 Πιστωτικές Μονάδες.

Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management)
  • Οικονομετρικές Μέθοδοι (Econometric Methods)
  • Λογιστική Επιχειρήσεων Ι (Accounting for Corporations I)
  • Διεθνής Χρηματοοικονομική (International Finance )
  • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων (Corporate Finance)
  • Λογιστική Επιχειρήσεων ΙI (Accounting for Corporations II)

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Διαχείριση Επενδύσεων (Investment Management )
  • Λογιστική Μέτρηση Χρηματοοικονομικών Μέσων (IFRS 9) (Accounting Measurement of Financial Instruments (IFRS 9)
  • Θεμελιώδης Ανάλυση Επενδύσεων (Fundamental Analysis of Investments)

Μαθήματα Επιλογής

  • Αγορές Παραγώγων και Αποτίμηση (Derivatives Markets and Valuation)
  • Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων: Τάσεις και Εξελίξεις (Corporate Financing: Trends and Developments)
  • Εμπορικές και Επενδυτικές Τράπεζες (Commercial and Investment Banking)
  • Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός (Financial Planning)
  • Απάτη: Μέθοδοι Ανάλυσης και Πρόληψης (Fraud Examination)
  • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Mergers and Acquisitions)
  • Θέματα Φορολογίας (Taxation Issues)

Θερινοί Μήνες:

  • Συλλογή στοιχείων, Επεξεργασία,  Συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας (Data Collection, Analysis, Writing, and Presentation of Dissertation).

Το παραπάνω Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα του προγράμματος μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των Οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ..

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ