ΠΜΣ: Λογιστική και Χρηματοοικονομική

το άρθρο ενημερώθηκε στις 21.12.2022

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)

ΠΜΣ: «Λογιστική και Χρηματοοικονομική»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ο.Π.Α., Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62

Τηλέφωνα: 210 8203633, Fax : 210 8208634 E-mail : master.accfin@aueb.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική» «Master of Science (M.Sc.) in Accounting and Finance» στοχεύει στην παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Το πρόγραμμα εστιάζει στα ακόλουθα γνωστικά πεδία:

α) Λογιστική
β) Ελεγκτική
γ) Χρηματοοικονομική
δ) Επενδύσεις
ε) Διαχείριση Κινδύνου.

Τίτλος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance) με τις εξής ειδικεύσεις:

α) Λογιστική και Ελεγκτική (Accounting & Auditing)
β) Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις, και Διαχείριση Κινδύνων (Finance, Investments, and Risk Management)
γ) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Accounting & Finance)

Η ειδίκευση θα αναγράφεται μόνο στην αναλυτική βαθμολογία και στο Παράρτημα Διπλώματος των φοιτητών που την έχουν παρακολουθήσει και όχι στο πτυχίο τους.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στους παραπάνω τομείς
δραστηριότητας του τμήματος. Πιο συγκεκριμένα το Π.Μ.Σ. στοχεύει:

α) Στη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων στους τομείς που είναι συμβατοί με την ερευνητική δραστηριότητα, τις αντίστοιχες εξειδικεύσεις του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και με το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος.

β) Στην επιμόρφωση ανωτέρων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους, στην Ελληνική γλώσσα.

γ) Στην προβολή του Πανεπιστημίου διεθνώς και στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή δραστηριοποίηση μέσα στο πλαίσιο των ευκαιριών που προσφέρονται σε Ευρωπαϊκό και ευρύτερο παγκόσμιο επίπεδο.

δ) Στη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα.

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια του προγράμματος πλήρους φοίτησης είναι δώδεκα (12) μήνες και περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα αποκλειστικής παρακολούθησης μαθημάτων, κάθε ένα από τα οποία επιμερίζεται σε δύο (2) διδακτικές υποπεριόδους διάρκειας εννέα (9) εβδομάδων έκαστη, καθώς και περίοδο έρευνας και εκπόνησης διπλωματικής εργασίας που διαρκεί δεκαέξι (16) εβδομάδες. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος μερικής φοίτησης προσαυξάνεται κατά δύο (2) εξάμηνα σπουδών, τα οποία οργανώνονται κατά τα ανωτέρω.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών μπορεί να παρέχονται είτε στην ελληνική ή και στην αγγλική γλώσσα σε όλες τις προσφερόμενες κατευθύνσεις.

Δίδακτρα: Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Προγράμματος ορίζονται σε έξι χιλιάδες ευρώ (6.000 €) ανά φοιτητή για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης και σε επτά χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (7.400 €) ανά φοιτητή για το Τμήμα Μερικής Φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ..

Οι αλλοδαποί φοιτητές, πρέπει να αποδεικνύουν την επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας (αν δεν έχουν ολοκληρώσει το ελληνικό Λύκειο θα πρέπει να έχουν το πιστοποιητικό ελληνομάθειας GAT).

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται στους εξήντα (60) για το πλήρους φοίτησης και εξήντα (60) για το μερικής φοίτησης.

Διαδικασία επιλογής:

Κάθε Ιανουάριο δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ με εισήγηση της Σ.Ε του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ορίζοντας συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών. Η προκήρυξη υπογράφεται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ και τον Πρύτανη του Ο.Π.Α.  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στην προκήρυξη κάθε έτους και είναι τα ακόλουθα:

α) Αίτηση (σε ηλεκτρονική μορφή και έντυπη μορφή)

β) Βιογραφικό σημείωμα με μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

γ) Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.

δ) Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1).

ε) Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ για το τμήμα πλήρους φοίτησης ή και από εργοδότες για το τμήμα μερικής φοίτησης.

στ) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης)

ζ) GMAT (προαιρετικά και μόνο για τους υποψήφιους στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης).

η) Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονταιστην προκήρυξη και περιλαμβάνουν ιδίως:

α) Βαθμό πτυχίου

β) Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο

γ) Διάρκεια, είδος και ποιότητα της εργασιακής εμπειρίας από την απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους και έπειτα (μόνο για τους υποψήφιους στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης)

δ) Βαθμολογία στο τεστ GMAT (προαιρετικά και μόνο για τους υποψήφιους στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης) καθώς και τα ακόλουθα ποιοτικά κριτήρια:

ε) Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης

στ) Είδος ερευνητικής εμπειρίας

ζ) Γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1/C1

η) Συνέντευξη

θ) Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή εργοδότες

Η διαδικασία επιλογής είναι η ακόλουθη:

α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει κατ’ αρχήν έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.

β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν αποφασισθεί από τη Συνέλευση (π.χ. ελάχιστος βαθμός πτυχίου, ή GMAT, κ.λπ.).

γ) Καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν αποφασισθεί από τη Συνέλευση. Η συνέντευξη γίνεται από τουλάχιστον 2 μέλη της Επιτροπής.

δ) Ιεραρχεί τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή.

Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε τρία (3) προπαρασκευαστικά μαθήματα πριν την τελική εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ., εκτός αν κάποιος εξαιρεθεί μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Τα προπαρασκευαστικά αυτά μαθήματα προσφέρονται το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Η αποτυχία έστω και σε ένα προπαρασκευαστικό μάθημα συνεπάγεται μη αποδοχή στο πρόγραμμα.

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η επιστολή αποδοχής προς κάθε υποψήφιο που γίνεται δεκτός στο Π.Μ.Σ. συνοδεύεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ και δίνει περιθώριο 15 ημερών από την αποστολή της, προκειμένου ο υποψήφιος να καταθέσει την προκαταβολή των διδάκτρων που απαιτείται για να κατοχυρώσει τη θέση του στο Π.Μ.Σ. Μετά το πέρας της προκαθορισμένης ημερομηνίας, η Σ.Ε. μπορεί
να προχωρήσει στην αποδοχή των επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το πρόγραμμα είναι εντατικό και πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. Φ5/89656/Β3 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1466/τ.Β’/13-8-2007) που αφορά στην Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του  προγράμματος είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.).

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ., απαιτείται:

α) Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 60 Πιστωτικές Μονάδες.
β) Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η οποία αντιστοιχεί σε 15 Πιστωτικές Μονάδες.

Το πρόγραμμα μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

α) Προπαρασκευαστικά Μαθήματα – 4 εβδομάδων 16 διδακτικών ωρών έκαστο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία (3) προπαρασκευαστικά μαθήματα στην κάθε επιμέρους ειδίκευση, τα οποία προσφέρονται το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Η τελική εγγραφή στο πρόγραμμα απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε όλα τα προπαρασκευαστικά μαθήματα, εκτός αν κάποιος εξαιρεθεί κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του Προγράμματος.

αα) ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Ποσοτικές μέθοδοι στην Λογιστική
Εισαγωγή στην Λογιστική
Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική

αβ) ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ»

Ποσοτικές μέθοδοι στην Χρηματοοικονομική
Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική
Εισαγωγή στην Λογιστική

αγ) ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

Ποσοτικές μέθοδοι στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική
Εισαγωγή στην Λογιστική
Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική

β) Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων για την ειδίκευση «Λογιστική και Ελεγκτική» ορίζεται αναλυτικά ως εξής

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων
  • Ποσοτικές Μέθοδοι
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
  • Λογιστική Κόστους
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙI
  • Άμεση Φορολογία και Φορολογικός Σχεδιασμός

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις
  • Διοικητική Λογιστική
  • Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων
  • Ελεγκτική

Μαθήματα Επιλογής

  • Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης
  • Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης
  • Φορολογία κεφαλαίου
  • Έλεγχος, πρόληψη και εντοπισμός απάτης
  • Λογιστική Δημόσιου Τομέα
  • Χρηματοοικονομικά Μέσα: Λογιστική και Αποτίμηση
  • Διαχ. Λειτουργικών και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
  • Έμμεση Φορολογία
  • Τραπεζική Λογιστική
  • Λογ. Πληροφ. Συστήματα και Εσωτερικός Έλεγχος

Θερινοί μήνες 

  • Συλλογή στοιχείων, Επεξεργασία, Συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας.

γ) Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων για την ειδίκευση «Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις και Διαχείριση Κινδύνων» ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων
  • Ποσοτικές Μέθοδοι
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική
  • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
  • Τραπεζική
  • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Διαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
  • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
  • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

Μαθήματα Επιλογής

  • Υπολογιστική Χρηματοοικονομική
  • Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης
  • Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Τραπεζών
  • Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων
  • Παράγωγα Πιστωτικού Κινδύνου
  • Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
  • Θεωρία Αποτίμησης Αξιογράφων
  • Μικροδομή Αγορών και Προσομοιώσεις Συναλλαγών
  • Διεθνής Χρηματοδοτική και Μακροχρηματοοικονομική
  • Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά

Θερινοί μήνες 

  • Συλλογή στοιχείων, Επεξεργασία, Συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας.

δ) Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων για την ειδίκευση «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων 5 Π.Μ.

  • Ποσοτικές Μέθοδοι
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
  • Λογιστική Κόστους
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙI
  • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Διαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
  • Διοικητική Λογιστική
  • Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Μαθήματα Επιλογής

  • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
  • Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης
  • Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης
  • Τραπεζική
  • Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Τραπεζών
  • Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
  • Έλεγχος, πρόληψη και εντοπισμός απάτης
  • Χρηματοοικονομικά Μέσα: Λογιστική και Αποτίμηση
  • Διεθνής Χρηματοδοτική
  • Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά

Θερινοί μήνες 

  • Συλλογή στοιχείων, Επεξεργασία, Συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας.

Το παραπάνω Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028 – 2029.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ