{0272} : Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/11/2023

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα  Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη 45110 Ιωάννινα

Τηλέφωνο: (26510) 07217, 07202, 07148   Fax: (26510) 07034  E-mail: gramylik@cc.uoi.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός της λειτουργίας του Τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών. Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιδιώκεται οι φοιτητές να αποκτήσουν τη γνώση να παράγουν, να μελετούν και να σχεδιάζουν τεχνολογικά υλικά χρήσιμα για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Αυτό επιτάσσει την αναγκαιότητα διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων σχετικά με τη δομή, τις ιδιότητες και τις κατεργασίες των υλικών.

Ο φοιτητής ολοκληρώνοντας τις σπουδές του θα είναι ένας μηχανικός ικανός να σχεδιάζει ένα προϊόν με βάση την επιλογή των κατάλληλων υλικών με βέλτιστο τρόπο για τη δεδομένη εφαρμογή. Θα είναι σε θέση να μελετά τη σχέση δομής και ιδιοτήτων του υλικού, που είναι η ουσία της Επιστήμης των Υλικών.

Επίσης, θα μπορεί να εφαρμόζει διάφορες κατεργασίες με στόχο να διαφοροποιεί τη δομή των υλικών ώστε να αποκτώνται οι επιθυμητές ιδιότητες, που είναι η ουσία της Τεχνολογίας των Υλικών.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Ο Μηχανικός Επιστήμης Υλικών (ΕΥ) είναι εκείνος που μέσω των σπουδών του, αποκτά τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες ώστε να λειτουργήσει ως ο υπεύθυνος Μηχανικός για την λήψη επιστημονικών αποφάσεων και την προετοιμασία μελετών για την έρευνα, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την κατεργασία, τον ποιοτικό έλεγχο/πιστοποίηση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων-υλικών που χρησιμοποιούνται σε παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Τα υλικά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: στα κεραμικά, μέταλλα/κράματα, πολυμερή, ηλεκτρονικά, μαγνητικά, σύνθετα υλικά και γενικότερα σε ότι χρησιμοποιείται σε δομικές εφαρμογές (π.χ. υαλοπίνακες, μεταλλικές κατασκευές, διάφορα κράματα, ενισχυμένο σκυρόδεμα) καθώς και λειτουργικές εφαρμογές (π.χ. βιοϋλικά, επικαλύψεις, ίνες-υφάσματα, κόλλες, υλικά συσκευασίας, συνθετικά χρώματα). Ο Μηχανικός ΕΥ είναι αυτός που σχεδιάζει ένα προϊόν με βάση την επιλογή των κατάλληλων υλικών με βέλτιστο τρόπο για τη δεδομένη εφαρμογή, καθώς και αυτός που είναι σε θέση να μελετά τη σχέση δομής και ιδιοτήτων του υλικού, που είναι η ουσία της Επιστήμης των Υλικών. Έχει επίσης τα εφόδια, για την πρόβλεψη της μελλοντικής δομικής και φυσικοχημικής συμπεριφοράς τους με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, φυσικών, ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει την καλλιέργεια και προαγωγή της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, με τη μελέτη των διαφόρων πτυχών και ιδιοτήτων τους, με σκοπό να καταστήσει δυνατή τη χρήση και εκμετάλλευσή τους σε πρακτικές εφαρμογές κυρίως στους τομείς των πολυμερών υλικών, μεταλλουργίας, μηχανικής υλικών, ηλεκτρικών και άλλων υλικών, κεραμικών και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, σχεδιάζουν, επεξεργάζονται, παρασκευάζουν – παράγουν νέα υλικά και ελέγχουν τις τεχνολογικές εφαρμογές τους.

Το Πρόγραμμα Σπουδών  περιλαμβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα σχετικά με την δομή, τις ιδιότητες, και τις κατεργασίες των υλικών. Αντικείμενα της εκπαίδευσης αποτελούν υλικά όπως είναι τα μέταλλα, τα πολυμερή, τα κεραμικά, τα σύνθετα, τα μαγνητικά, τα οπτικά και ηλεκτρονικά υλικά. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, η εκπαίδευση περιλαμβάνει τέσσερις κύριες ομάδες μαθημάτων:

α). Μαθήματα υποδομής με φυσική ή χημική κατεύθυνση. Ενδεικτικά μαθήματα: Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική, Θερμοδυναμική, Φυσικοχημεία, Στατιστική και Αριθμητική Ανάλυση, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Οικονομικά, Τεχνικό Σχέδιο).

β). Μαθήματα πυρήνα επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, ανεξάρτητα κατηγορίας υλικών. Ενδεικτικά μαθήματα: Γενική Επιστήμη Υλικών, Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών, Ρευστομηχανική, Μετασχηματισμοί Φάσεων, Διάχυση / Φαινόμενα Μεταφοράς, Φυσικές και Χημικές Διεργασίες των Υλικών,

γ). Μαθήματα εξειδίκευσης που καλύπτουν τα δομικά και βιομηχανικά υλικά, τα λειτουργικά υλικά, τα ηλεκτρονικά υλικά και τις προσομοιώσεις.

δ). Μαθήματα υπολογιστικών τεχνικών και προσομοιώσεων, προσαρμοσμένων στην επιστήμη και τεχνολογία υλικών, που έχουν σαν στόχο την κατανόηση των ιδιοτήτων των υλικών, καθώς επίσης και τον σχεδιασμό νέων προηγμένων υλικών.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών θα έχουν εκπαιδευτεί και εξειδικευτεί στη σύνθεση και τη μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων αλλά και στο σχεδιασμό και τις κατεργασίες σε ένα ευρύ φάσμα υλικών.

Η εκπαίδευση στα κεραμικά υλικά περιλαμβάνει την εξοικείωση των φοιτητών με τους τρόπους παρασκευής και μελέτης των ιδιοτήτων παραδοσιακών, προηγμένων και νέων κεραμικών. Σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης αποτελεί η εκμάθηση των τρόπων επεξεργασίας των κεραμικών πρώτων υλών. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην εκμάθηση νέων μεθόδων και τεχνικών (παρασκευής, μορφοποίησης, ξήρανσης και έψησης) με σκοπό την εισαγωγή ανταγωνιστικών τεχνολογιών στον Ελληνικό χώρο.

Η εκπαίδευση στα μεταλλικά υλικά στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις εφαρμοσμένες μεταλλουργικές τεχνολογίες, στην κατανόηση της αλληλεξάρτησης του τρίπτυχου Δομή – Ιδιότητες – Μέθοδος παραγωγής αλλά και στην κατανόηση του ρόλου του περιβάλλοντος στη βιομηχανική διαδικασία και την τεχνολογική ανάπτυξη.

Η εκπαίδευση στα πολυμερικά υλικά έχει στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τη χημεία (σύνθεση, τροποποίηση) των πολυμερών, τη φυσικοχημεία των πολυμερικών διαλυμάτων και τηγμάτων, τη δομή και συμπεριφορά των πολυμερών στην ιξωδοελαστική και στερεά κατάσταση, το χαρακτηρισμό και την τεχνολογία των πολυμερών.

Η εκπαίδευση στα ηλεκτρονικά υλικά εστιάζεται στη λεπτομερή περιγραφή των ηλεκτρικών, οπτικών και μαγνητικών ιδιοτήτων των ημιαγώγιμων, υπεραγώγιμων και μαγνητικών υλικών, καθώς και στον σχεδιασμό, την σύνθεση, την κατασκευή και τον χαρακτηρισμό σύγχρονων ηλεκτρονικών διατάξεων και μικρο- και νανο- ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και αισθητήρων με μεθόδους τεχνολογιών αιχμής, όπως η μικροηλεκτρονική, η  οπτοηλεκτρονική, η φωτονική και η νανοτεχνολογία. Επιπλέον, σύγχρονες υπολογιστικές μέθοδοι προσομοιώσεων και κώδικες χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό νέων υλικών και την καλύτερη κατανόηση των ιδιοτήτων τους.

Η εκπαίδευση στα δομικά υλικά περιλαμβάνει την τεχνολογία του σκυροδέματος, των ασφαλτικών, των προηγμένων κατασκευαστικών υλικών όπως τα σύνθετα υλικά, καθώς και τις τεχνικές χαρακτηρισμού τους.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134442/Ζ1 (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα: Φυσικοχημεία, Χημική Θερμοδυναμική, Κβαντική Θεωρία της Ύλης,  Φυσικές Διεργασίες, Ρευστομηχανική, Κεραμικά Υλικά,  Περιβάλλον και Υλικά, Μηχανική Υλικών, Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι, Ημιαγώγιμα-Διηλεκτρικά Υλικά, Πολυμερικά Υλικά,  Σύνθετα Υλικά,  Διάβρωση και Προστασία Υλικών,  Τεχνολογία Κεραμικών Υλικών και Υάλων, Βιοιατρική Οπτική, Πετρέλαια, Πετροχημικά και Λιπαντικά, Τεχνολογία Πολυμερών, Βιουλικά και Βιοιτρική Τεχνολογία, Βιομηχανικά Κράματα, Φωτονικά Υλικά, Βιοιατρική Τεχνολογία,  Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εντάσσονται στην ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού με πρόσβαση στις επαγγελματικές δραστηριότητες που αφορούν στα Υλικά. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων των Υλικών, σχεδιασμό, μελέτη, παραγωγή, χαρακτηρισμό, αποτίμηση, συντήρηση και αποκατάσταση των υλικών. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν, επίσης, να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες εκείνες στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι Μηχανικοί ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση των δομικών και βιομηχανικών υλικών μπορούν να απασχοληθούν σε βιομηχανίες που παράγουν και εμπορεύονται κεραμικά, υάλους και σύνθετα προϊόντα, όπως πλακίδια, οικοδομικά υλικά (τούβλα- κεραμίδια), ροφητικά υλικά, πυρίμαχα, είδη υγιεινής και εστιάσεως, υαλοβάμβακα και άλλες ίνες, δομικά σύνθετα (π.χ. σώματα σκαφών), τσιμέντα και σκυρόδεμα, κεραμικά φίλτρα -καταλύτες, οδοντιατρικά εμφυτεύματα, κεραμικές επικαλύψεις, υάλινα αντικείμενα (π.χ. υαλοπίνακες, δοχεία, «κρύσταλλα») και εταιρείες εξόρυξης και εμπορίας πρώτων υλών. Επιπλέον, θα μπορούν να απασχοληθούν σε τομείς σχεδιασμού, έρευνας και ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου υλικών και δομών, καθώς και μη καταστροφικών ελέγχων σε μεγάλο εύρος βιομηχανιών του τομέα των μεταλλικών υλικών (π.χ. παραγωγή σιδηρούχων και μη σιδηρούχων κραμάτων, όπως χάλυβας, αλουμίνιο και χαλκός, χυτών αντικειμένων, ελατών αντικειμένων), εταιρείες κατεργασιών και μεταποίησης μεταλλικών προϊόντων (π.χ. χάλυβας ενίσχυσης σκυροδέματος, κουτιά αναψυκτικών, προφίλ αλουμινίου, υδραυλικά εξαρτήματα), αεροπορική βιομηχανία, ναυπηγεία, εταιρείες μεταλλικών κατασκευών, βιομηχανία ενέργειας (π.χ. διυλιστήρια, πετροχημικά), καθώς και ως σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα διάβρωσης, διασφάλισης ποιότητας, κ.λ.π.

Οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση των λειτουργικών υλικών μπορούν να απασχοληθούν σε βιομηχανίες που παράγουν προϊόντα μακροτεχνολογίας πολυμερών, όπως τρισδιάστατα χρηστικά αντικείμενα (π.χ. έπιπλα, σκελετοί συσκευών, μέρη αυτοκινήτων και διάφορων διατάξεων), πολυμερή συσκευασίας (π.χ. φύλλα, φιάλες, κάδοι), διαφανείς και διαφώτιστες σκληρές επιφάνειες (π.χ. προθήκες, επιγραφές), νήματα και υφάσματα, βαφές, μακροσύνθετα, σωληνώσεις, μονώσεις (ηλεκτρικές, θερμικές, υγρασίας), επενδύσεις, πλακάκια, πολυμερικά λιπαντικά και ορυκτέλαια, ελαστικά μέρη και πετροχημικά.

Οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση των ηλεκτρονικών υλικών μπορούν να απασχοληθούν σε βιομηχανίες ηλεκτρονικής και ειδικότερα σε εταιρίες κατασκευής φωτοβολταϊκών συστημάτων, κινητής τηλεφωνίας, ηλεκτρονικών κυκλωμάτων υψηλών συχνοτήτων, σε εταιρίες κατασκευής σύγχρονων πηγών φωτισμού όπως είναι οι δίοδοι εκπομπής φωτός, σε εταιρίες κατασκευής υπολογιστικών συστημάτων, μεταλλικών αγωγών, υπεραγωγών και κατασκευής μαγνητικών δίσκων και αισθητήρων.

Επαγγελματικές Δυνατότητες Αποφοίτων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις:  

  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. web site: http://www.tee.gr/
  • Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών.  web site:    http://www.psxm.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0272

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,85

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  110 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομείς : α) Μηχανολογίας,  β) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 15.700

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 11.375

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 14.530

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.630

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ