{1010} : Φιλοσοφίας (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023.

 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Φιλοσοφίας (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση : Παν/πολη, 15784 Ιλίσια

Τηλέφωνο: 210 727 7316, 7961 – 3, 7965,  Fax: 210 727 7315, E-mail: secr@ppp.uoa.gr

Σκοπός του τμήματος : 

Αποστολή του είναι «η καλλιέργεια και προαγωγή της φιλοσοφίας με τη διδασκαλία και την έρευνα καθώς και η συμβολή στην ανάπτυξη του φιλοσοφικού στοχασμού απαραίτητου για την ενσυνείδητη καλλιέργεια των επιστημών άλλων γνωστικών πεδίων. Επίσης την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν και να διδάσκουν την επιστήμη αυτή.»

Βασικός σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της φιλοσοφίας με τη διδασκαλία και την έρευνα καθώς και η συμβολή στην ανάπτυξη του φιλοσοφικού στοχασμού απαραίτητου για την ενσυνείδητη καλλιέργεια των επιστημών άλλων γνωστικών πεδίων. Το Τμήμα στοχεύει στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν και να διδάσκουν τη φιλοσοφία

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ανήκουν στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας δομείται, αρχικά, σε δύο επίπεδα: μαθήματα Φιλοσοφίας και μαθήματα από άλλα γνωστικά πεδία (είτε από το ίδιο το Τμήμα Φιλοσοφίας, είτε από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής ή άλλων Σχολών), τα οποία υποστηρίζουν τη φιλοσοφική έρευνα και παρέχουν ολοκληρωμένη παιδεία στους αποφοίτους που θα θελήσουν να διδάξουν στη Μέση Εκπαίδευση.

Τα μαθήματα Φιλοσοφίας διακρίνονται σε υποχρεωτικά και υποχρεωτικά επιλεγόμενα. Στα υποχρεωτικά καλύπτονται όλοι οι κλάδοι της Φιλοσοφίας, ενώ τα υποχρεωτικά επιλεγόμενα είναι δομημένα έτσι ώστε να επιλέγουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές πεδία εξειδίκευσης. Επιπλέον, στα υποχρεωτικά επιλεγόμενα εντάσσονται σεμινάρια που καλλιεργείται η πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα. Πλέον των παραδόσεων και των σεμιναρίων, στο Πρόγραμμα Σπουδών έχουν ενταχθεί διδακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία/πρακτική άσκηση. Με την  πρώτη εκπαιδεύονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στη διδασκαλία, διδάσκοντας σε συνεργαζόμενα σχολεία. Με τη δεύτερη εκπαιδεύονται στην πρωτογενή επιστημονική έρευνα και την συγγραφή ολοκληρωμένης επιστημονικής εργασίας.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Νεότερη πολιτική φιλοσοφία, Νεότερη Γνωσιοθεωρία / Μεταφυσική, Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία, Ευρωπαϊκή Ιστορία, Παιδαγωγικά, Λογική, Αρχαία Ελληνική Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία, Πλάτων: Θεωρία των Ιδεών, Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Φιλοσοφία της Γλώσσας, Νεότερη Ηθική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της Επιστήμης, Γλωσσολογία, Κείμενα Αρχαίας Γραμματείας, Κείμενα Νεότερης Φιλοσοφίας,  Ερμηνευτική – Φαινομενολογία, Kant: Γνωσιοθεωρία, Αριστοτέλης: Γνωσιοθεωρία / Μεταφυσική, Κείμενα Φιλοσοφίας του 20ου αιώνα, Θέματα Αναλυτικής Φιλοσοφίας, Φιλοσοφικές Σχολές της Αρχαιότητας, Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία, Αισθητική, Αρχαία ελληνική, Φιλόσοφοι 19ου – 20ου αιώνα, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

.
Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 των εκπαιδευτικών, δηλαδή στον κλάδο των φιλολόγων.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας έχουν την επιστημονική δυνατότητα ενασχόλησής τους με την καλλιέργεια και προαγωγή της φιλοσοφίας δια της διδασκαλίας και της έρευνας, καθώς και την καλλιέργεια, ανάπτυξη και μετάδοση της φιλοσοφικής και ανθρωπιστικής παιδείας και του πολιτισμού.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας έχουν την επιστημονική δυνατότητα να απασχολούνται ως εξής:

  • Στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, ως καθηγητές για τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με την επιστήμη τους και ως στελέχη αυτής.
  • Σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως Υπουργεία, Νομαρχιακές και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς, πολιτιστικούς οργανισμούς, πολιτιστικά ιδρύματα, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο τύπο), ιδρύματα με μορφωτική και πολιτισμική δράση, εκδοτικούς οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού κ.λπ. ως στελέχη, σύμβουλοι, επιμορφωτές κ.λπ. σε αντικείμενα της επιστήμης τους, συμβάλλοντας με επιστημονική επάρκεια και δημιουργικά στην καλλιέργεια και διάδοση της φιλοσοφικής και ανθρωπιστικής παιδείας και του πολιτισμού.
  • Σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως Υπηρεσίες, Νοσηλευτικά Κέντρα, Ερευνητικά Κέντρα, επιχειρήσεις κ.α. των οποίων το αντικείμενο άπτεται ζητημάτων εφαρμοσμένης ηθικής ως στελέχη, σύμβουλοι, επιμορφωτές κ.λπ. (π.χ. σε σεμινάρια επιμόρφωσης για θέματα βιο-ηθικής, σε νοσοκομεία ως σύμβουλοι ηθικής και ιατρικής ηθικής ή σε επιχειρήσεις ως σύμβουλοι σε ζητήματα ηθικής των επιχειρήσεων κ.λπ.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου  προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985). Εφόσον όμως υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, τότε τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται επίσης από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
  • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

  • Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων:  web site: http://www.p-e-f.gr/
  • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): web site: http://www.olme.gr/
  • Παιδαγωγική Εταιρεία  Ελλάδος  web site: www.pee.gr

Τελικές επισημάνσεις 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του  νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29.01.2019) με τίτλο: Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. κατατέμνεται στα εξής νέα Τμήματα:

α) Τμήμα Φιλοσοφίας και

β) Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η εκπαιδευτική λειτουργία των νέων Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1010

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  126 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 35 %

Αρχαία Ελληνικά : 25 %

Ιστορία : 20 %

Λατινικά : 20 %

Πανελλαδικές 2022 

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2022 :  17.635

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2022 : 12.225

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ