{0120} : Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/12/2023

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Φιλοσοφική  Σχολή 

  Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Έδρα : 

Διεύθυνση : Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:  2310 99.5206, 99.5203, 99.5201 E-mail : info@edlit.auth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής  λειτουργεί με δύο ομώνυμους τομείς που προσδιορίζουν τους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς προσανατολισμούς του, τη δομή και το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών.

Προσφέρει ενιαίο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών και χορηγεί ενιαίο πτυχίο με δύο κατευθύνσεις: (1) Φιλοσοφίας, (2) Παιδαγωγικής. Ο φοιτητής οφείλει να επιλέξει μία από τις δύο κατευθύνσεις μετά το τέλος του δεύτερου έτους σπουδών. Σε συνδυασμό με το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσφέρει και  οργανωμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Στόχος του Τμήματος είναι:

 • Να προάγει την έρευνα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία στους επιστημονικούς τομείς της Φιλοσοφίας, των Επιστημών της Αγωγής.
 • Να προσφέρει στους φοιτητές/τριες τις απαραίτητες γνώσεις για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και τα μεθοδολογικά εφόδια για συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
 • Να ενθαρρύνει την ελεύθερη διακίνηση των επιστημονικών γνώσεων και ιδεών, την κριτική θεώρηση των φιλοσοφικών, κοινωνικών και ψυχοπαιδαγωγικών ζητημάτων, ώστε να συμβάλει στη διαμόρφωση προσωπικοτήτων με κοινωνική και πολιτική συνείδηση.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Tμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής προσφέρει σπουδές για την προετοιμασία μελλοντικών εκπαιδευτικών με ειδίκευση για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ταυτόχρονα όμως καλλιεργεί τόσο τη διδασκαλία όσο και την έρευνα σε δύο βασικές επιστήμες που είναι η Φιλοσοφία και η Παιδαγωγική. Αυτήν την τριμερή κατανομή του επιστημονικού ενδιαφέροντος καταγράφεται  και στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος. Ένα μέρος από τα μαθήματα και τις δραστηριότητες αφιερώνονται στο θεμέλιο της ανθρώπινης σκέψης, του προβληματισμού και τελικά των επιστημών, που είναι η Φιλοσοφία. Ένα άλλο μέρος από τα μαθήματα και τις δραστηριότητες αφιερώνονται στην επιστήμη της αγωγής που είναι η Παιδαγωγική, αρμόδια για την κατά το δυνατόν καλύτερη οργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ένα ακόμη σεβαστό μέρος του προγράμματος σπουδών καλύπτουν μαθήματα και δραστηριότητες, τα οποία προετοιμάζουν τους φοιτητές του Τμήματος για τη δραστηριοποίησή τους ως εκπαιδευτικών των φιλολογικών μαθημάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. προσφέρει ενιαίο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών και χορηγεί ενιαίο πτυχίο με δύο κατευθύνσεις:

α). Φιλοσοφίας,

β).  Παιδαγωγικής.

Ο φοιτητής οφείλει να επιλέξει μία από τις δύο κατευθύνσεις μετά το τέλος του δεύτερου έτους σπουδών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί στο να προσφέρει σε όλους τους φοιτητές και σε όλες τις φοιτήτριες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τα εφόδια προκειμένου να καταστούν υπεύθυνοι και καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί που θα μπορούν να λειτουργήσουν με επιτυχία στις απαιτητικές συνθήκες του σχολικού περιβάλλοντος.
Επιπροσθέτως, όσοι και όσες έχουν επιλέξει την κατεύθυνση φιλοσοφίας είναι σε θέση: (α) να γνωρίζουν έννοιες, μεθόδους και θεωρίες που σχετίζονται με τα βασικά πεδία και τα ρεύματα της φιλοσοφικής σκέψης, (β) να αναλύουν, να κατανοούν και να ερμηνεύουν αρχαιοελληνικά φιλοσοφικά κείμενα, (γ) να συντάσσουν φιλοσοφικά δοκίμια όπου θα αναπτύσσουν επιχειρήματα εφαρμόζοντας τη σχετική μεθοδολογία, (δ) να αναπτύσσουν κριτικό προβληματισμό για ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος,(ε) να εκτιμούν την τέχνη διαμέσου της κατάρτισής τους σε ζητήματα αισθητικής και (στ) να καλλιεργούν και να εκλεπτύνουν την ηθική κρίση τους.
.
Επιπλέον, οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες που ειδικεύονται στην παιδαγωγική επιστήμη είναι σε θέση: (α) να επιδείξουν την εξοικείωση τους με έννοιες, θεωρίες και μεθόδους κοινωνικής έρευνας (ποσοτικών και ποιοτικών) οι οποίες σχετίζονται με επιστήμες της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε τομείς σπουδών, όπως η σχολική παιδαγωγική και διδακτική, η ιστορία της εκπαίδευσης, η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, η συγκριτική παιδαγωγική, η εκπαίδευσης ενηλίκων και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η εκπαιδευτική ψυχολογία, η ειδική εκπαίδευση και η διαπολιτισμική εκπαίδευση, (β) να προσαρμόσουν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην σχολική και γενικότερα στην εκπαιδευτική πράξη ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, (γ) να συντάξουν επιστημονικά κείμενα με βάση τα ισχύοντα ακαδημαϊκά πρότυπα συγγραφής και με τη χρήση της εγχώριας και της διεθνούς βιβλιογραφίας, (δ) να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε έρευνες μικρής κλίμακας στο πεδίο των σπουδών τους, (ε) να εργάζονται ανεξάρτητα ή/και σε ομάδες για την επίτευξη ενός κοινού ερευνητικού στόχου, (στ) να σκέφτονται κριτικά για ζητήματα τα οποία αφορούν στην εκπαιδευτική πολιτικής και πρακτική, (ζ) να επιδείξουν προσωπική και επαγγελματική υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνική και πολιτιστική ποικιλομορφία, στα ζητήματα φύλου, καθώς και στην προώθηση ενός πολιτισμού της ειρήνης..
.
Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Φιλοσοφία και Ιστορία της Επιστήμης, Εισαγωγή στη Σύγχρονη Οντολογία, Εισαγωγή στη Πολιτική Φιλοσοφία, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών, Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Η Ορθολογικότητα της Επιστήμης και η Εξέλιξη των Επιστημονικών Θεωριών, Η Έννοια της Ουσίας και η Νεότερη Φιλοσοφία, Θέματα της Σύγχρονης Φιλοσοφικής Κριτικής. Η Κριτική της Σύγχρονης Ορθολογικότητας, Ανάλυση Φιλοσοφικών Κειμένων, Θέματα Πολιτικής και Μεσαιωνική Φιλοσοφία, Γαλλικός Διαφωτισμός, Φιλοσοφικά Κείμενα, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Γλωσσολογία, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Γενική Διδακτική, Κοινωνιολογία, Δυσκολίες   Μάθησης, Θεωρίες και Μέθοδοι Διδασκαλίας, Σχολική Παιδαγωγική κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

 • Καθηγητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτική).
 • Καθηγητές/Εκπαιδευτές σε διάφορες Σχολές (Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., Σχολή τουριστικών Επαγγελμάτων, Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυνομίας, Σχολή Νοσηλευτικής κ.ά.)
 • Σε εργασίες με φιλολογικό περιεχόμενο: επιμέλεια βιβλίων, μετάφραση κά.
 • Σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία
 • Σε Εφημερίδες και περιοδικά
 • Σε εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς (εκδόσεις, επιμέλεια εκδόσεων)
 • Σε Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου  προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ.Α’/1985). Εφόσον όμως υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, τότε τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται επίσης από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων:  web site: http://www.p-e-f.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): web site: http://www.olme.gr/
 • Παιδαγωγική Εταιρεία  Ελλάδος:  web site: www.pee.gr.

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2024  

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0120

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2024 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  150 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021 

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %  

Αρχαία Ελληνικά : 30 %  

Ιστορία : 20 %  

Λατινικά : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.700
Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023: 12.330

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ