Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Επιστημών των Φυτών

Σχολή Επιστημών των Ζώων

Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής

Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής

Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τα νέα τμήματα έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29.01.2019)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ