{1061} : Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 03/12/2023

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Επιστημών των Φυτών

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  (Καρπενήσι)

 

Έδρα:

Διεύθυνση: Δημοκρατίας 3 Καρπενήσι. Τ.Κ. 36100

Τηλέφωνο: 22370 23282, 22370 25063 Fax: 22370 24035 E-mail : dasologia@aua.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την έρευνα, την προστασία και την καλύτερη εκμετάλλευση των δασών, των δασικών εκτάσεων καθώς και στην διατήρηση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη, την τεχνολογία και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στη Δασική Επιστήμη, με τη διδασκαλία και την έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, εξέλιξη και προοπτική.

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στοχεύει στην παροχή εκπαίδευσης ανώτατου επιπέδου που καλύπτει το εύρος των αντικειμένων της Δασολογίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος, αλλά και στην έρευνα στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα. Βασικό στοιχείο για την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος αποτελεί το πλούσιο και ποικίλο φυσικό περιβάλλον της Ευρυτανίας που αποτελεί ένα φυσικό εργαστήρι ιδανικό για την εξάσκηση των φοιτητών στην πράξη αλλά και για την ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα δασοπονίας και φυσικού περιβάλλοντος.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Το ανωτέρω τμήμα ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29.01.2019).

Η Δασολογία αποτελεί μία επιστήμη που βασίζεται στις αρχές των θετικών επιστημών, όπως η Φυσική, τα Μαθηματικά, η Βοτανική, η Ζωολογία, η Ορυκτολογία, η Μετεωρολογία και η Χημεία. Όμως χρειάζεται και την υποστήριξη από θεωρητικές επιστήμες όπως η Οικονομική, αλλά και εφαρμοσμένες, όπως η Τοπογραφία. Με αυτό τον τρόπο δημιουργεί το δικό της οικοδόμημα από παρεμφερείς επιστημονικούς κλάδους. Σε ορισμένους από αυτούς συνεργάζεται με επιστήμονες άλλων κλάδων κυρίως μηχανικούς, χημικούς και βιολόγους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Αναγνώριση Ξύλου, Ποιότητα Ξύλου,  Χημική Τεχνολογία Ξύλου, Δασική Μηχανολογία, Δασική Εργασιολογία, Λιβαδική Οικοφυσιολογία, Οικολογία Λιβαδικού Τοπίου, Βιολογία Άγριας Πανίδας, Διατροφή Ζώων στα Λιβάδια, Οικολογία Υγροβιοτόπων, Οικολογία Ρεόντων Υδάτων, Δασικό Κτηματολόγιο, Δασικές Κατασκευές, Εδαφομηχανική και Θεμελιώσεις, Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις, Φυσική Γεωγραφία, Γεωμορφολογία, Περιβαλλοντικές Διευθετήσεις Χειμάρρων, Ποταμών, Λιμνών, Δασική Εκτιμητική και Λογιστική, Εμποριολογία Δασικών Προϊόντων, Περιβαλλοντική Πολιτική και Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Χαρτογράφηση Δασικών Εκτάσεων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλοντος,  Αρωματικά, Φαρμακευτικά & Μελισσοτροφικά Φυτά, Προστασία Γενετικών Δασικών Πόρων, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  θα διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, ιδίως στους παρακάτω τομείς:

Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση δασικών μελετών διαχείρισης και προστασίας των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων (ΧΦΟ) και ενδιαιτημάτων άγριας πανίδας, καθώς και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά έργα και δραστηριότητες. Στελέχωση ομάδων περιβαλλοντικών μελετών ή έργων διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος. Διαχείριση, προστασία, οργάνωση και λειτουργία :

 • Δασικών οικοσυστημάτων
 • Προστατευόμενων Φυσικών Περιοχών
 • Δασικών Φυτωρίων και  Αναδασωτέων Προγραμμάτων
 • Αστικού Πρασίνου και Χώρων Υπαίθριας και Δασικής Αναψυχής
 • Καταφυγίων Θηραμάτων, Εκτροφείων Θηραμάτων και Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών.
 • Ορεινών Βοσκοτόπων.
 • Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών ανόρθωσης και αποκατάστασης υποβαθμισμένων χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων.
 • Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων απογραφής και παρακολούθησης με χρήση Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης και εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για τη βελτίωση της αύξησης και παραγωγής ξύλου, συγκομιδής και ορθολογικής χρήσης ξύλου, απόληψης δασικών προϊόντων, επεξεργασίας, και εμπορίας αυτών.
 • Έλεγχος ποιότητας και καταλληλότητας, καθώς και διακίνηση και μεταποίηση των προϊόντων (άμεσων και έμμεσων) που παράγονται από την αειφορική εκμετάλλευση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων.
 • Μελέτη χειμαρρικών φαινομένων και διαχείριση λεκανών απορροής. Σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή ορεινών υδροτεχνικών έργων. Διαχείριση χιονιού.
 • Σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και λειτουργία τεχνικών έργων υποδομής. Σχεδιασμό και εκτέλεση Δασοτεχνικών  έργων.
 • Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών Επιχειρησιακής έρευνας, Πολιτικής και Διοικητικής για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων δασικών πόρων.
 • Εφαρμογή των συστημάτων και μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισης των Δασικών Πυρκαγιών.
  Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης δασοπονικών και λιβαδοπονικών φυτών.
 • Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων στα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα.
 • Σύμβουλοι περιβαλλοντικής πολιτικής και επόπτες εφαρμογής διατάξεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας και προδιαγραφών περιβαλλοντικής συμβατότητας έργων και δραστηριοτήτων στα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα.
 • Στελέχωση υπηρεσιών του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, που σχετίζονται με σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, ανάπτυξης και γενικά διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και την πραγματοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον.
 • Άσκηση εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών καθηκόντων σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
  Χρησιμοποίηση και εμπορία των φυτοπροστατευτικών ουσιών δασικού ενδιαφέροντος.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Δασοπονίας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου προβλέπονται στο άρθρο 131 του νόμου 5039 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/03.04.2023) που δύναται να ασκήσουν το επάγγελμα του Δασολόγου.

 • Το επάγγελμα του γεωτεχνικού,  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο  με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’), Πιο συγκεκριμένα :
  Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα, στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’), :

   • Γεωπόνοι – Άρθρα 8 & 9,
   • Δασολόγοι – Άρθρα 10 & 11,
   • Κτηνίατροι – Άρθρα 12 & 13,
   • Γεωλόγοι – Άρθρα 14 & 15,
   • Ιχθυολόγοι – Άρθρα 16 & 17,
   • καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Για την άσκηση των γεωτεχνικών επαγγελμάτων απαιτείται Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος που χορηγείται και ανανεώνεται από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1061

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  120 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 25 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας : α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 10.800

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.500

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.275

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 8.175

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

Διάδοχος κατάσταση

Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  – ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ