Δασολόγος Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η προστασία, διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, ανάπτυξη, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος και των δασικών εκτάσεων, η δασική οικολογία των υδροβιότοπων, αποτελούν το κατεξοχήν αντικείμενο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του δασολόγου διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων.

Παράλληλα, ερευνά, μελετά και εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές για την ανάπτυξη, προστασία, βελτίωση, αξιοποίηση και διαχείριση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Συνθήκες Εργασίας:
Η εργασία του στην ύπαιθρο έχει ως συνέπεια την αντιμετώπιση ενδεχόμενων ακραίων καιρικών φαινομένων, ενώ συχνά υπερβαίνει το κανονικό του ωράριο, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν επείγουσες ανάγκες οριζόμενες από το σχέδιο «Ξενοκράτης». Στο γραφείο ή στο εργαστήριο του εργάζεται κάτω από καλές συνθήκες εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να αγαπά και να είναι εξοικειωμένος με το δάσος και το φυσικό περιβάλλον γενικότερα. Πρέπει να διαθέτει συνέπεια, υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, αποφασιστικότητα και βέβαια πολύ καλές γνώσεις Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσικής, Χημείας και Οικονομίας.

Σπουδές:

Σπουδές παρέχονται στα Τμήματα Δασολόγων Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Ανάλογες σπουδές προσφέρονται επίσης και από τα Τμήματα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι γεωτεχνικοί γενικότερα, ανάλογα με την ειδικότητά και τα επιπλέον επιστημονικά τους προσόντα, απασχολούνται σε διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας, καθώς και σε Οργανισμούς, Εταιρείες, Ιδρύματα κλπ, που ανήκουν στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Σε κάθε περίπτωση, η απασχόληση των γεωτεχνικών σε όλο το Δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α), καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Ο Δασολόγος Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων μπορεί ειδικότερα να εργαστεί στην εκπόνηση, επίβλεψη δασικών μελετών, ως εργολήπτης Δασοτεχνικών έργων και έργων Πρασίνου (το εργοληπτικό πτυχίο εκδίδεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μετά από την εγγραφή στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ)).

Ακόμη, σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Γ.Α., ΠΑΣΕΓΕΣ, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Εθνικό Κτηματολόγιο, Δασαρχεία, δασικοί συνεταιρισμοί, δασικές βιομηχανίες και σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στα επιστημονικά αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω, αλλά και ως καθηγητής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να εργαστεί σε συνεταιρισμούς, δασικές εκμεταλλεύσεις, ιδιωτικά δάση κ.λπ.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ