{0275} : Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 03/12/2023

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Τμήμα  Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 

Έδρα : 

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 99.5199, 99.5192, 99.5195, 99.5196 E-mail : info@for.auth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την έρευνα, την προστασία και την καλύτερη εκμετάλλευση των δασών, των δασικών εκτάσεων καθώς και στην διατήρηση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει την καλλιέργεια και προαγωγή της Δασολογικής επιστήμης και της επιστήμης του περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατεύθυνση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Δασολογία αποτελεί μία επιστήμη που βασίζεται στις αρχές των θετικών επιστημών, όπως η Φυσική, τα Μαθηματικά, η Βοτανική, η Ζωολογία, η Ορυκτολογία, η Μετεωρολογία και η Χημεία. Όμως χρειάζεται και την υποστήριξη από θεωρητικές επιστήμες όπως η Οικονομική, αλλά και εφαρμοσμένες, όπως η Τοπογραφία. Με αυτό τον τρόπο δημιουργεί το δικό της οικοδόμημα από παρεμφερείς επιστημονικούς κλάδους. Σε ορισμένους από αυτούς συνεργάζεται με επιστήμονες άλλων κλάδων κυρίως μηχανικούς, χημικούς και βιολόγους.

Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει έξι κατευθύνσεις σπουδών: α). Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων β). Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας – Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων γ). Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων δ). Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων ε). Δασικής Παραγωγής και Διαχείρισης και στ). Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Το Πρόγραμμα Σπουδών που παρέχει το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να κατανοούν και να διαχειρίζονται τα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα και να μεταδίδουν τις γνώσεις της Επιστήμης της Δασολογίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος. Με την απόκτηση του πτυχίου τους οι φοιτητές είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τα πολύπλοκα προβλήματα της πράξης και της έρευνας και παράλληλα να συμβάλουν θετικά στην ανάπτυξη της ελληνικής δασοπονίας, με σκοπό την προστασία και την αειφορική διαχείριση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο, το Πτυχίο αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα παροχής υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στους τομείς του Φυσικού Περιβάλλοντος περιλαμβανομένων των δασών, των δασικών και λιβαδικών εκτάσεων, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος, ανάλογα και με την κατεύθυνση των σπουδών τους, τα μαθήματα επιλογής και την πτυχιακή εργασία, αποκτούν τις παρακάτω δεξιότητες :
 • Επιλογή και εφαρμογή τεχνικών αειφορικής συγκομιδής δασικών προϊόντων, ποιοτική αξιολόγηση και αναγνώριση ταυτότητας του ξύλου, καταλληλότητα του κάθε ξύλου για διάφορες χρήσεις, μηχανική και χημική τεχνολογία ξύλου, βιομηχανική παραγωγή προϊόντων ξύλου, ρητίνης, φελλού, δασικής βιομάζας και ενέργειας, συντήρηση και βελτίωση και ποιοτικός έλεγχος προϊόντων ξύλου και επίπλου, σύνταξη μελετών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών-βιοτεχνιών ξύλου και επίπλου και μη ξυλωδών προϊόντων.
 • Μελέτες διαχείρισης άγριας πανίδας και ιχθύων, βιοποικιλότητας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ίδρυση εκτροφείων άγριας πανίδας, ιχθυογεννητικών σταθμών και ιχθυοκαλλιεργειών, έλεγχος διακίνησης ειδών άγριας πανίδας και ιχθύων, διοίκηση και διαχείριση χερσαίων και υδάτινων φυσικών οικοσυστημάτων, εκπαίδευση, έρευνα και πραγματογνωμοσύνες που σχετίζονται με την άγρια πανίδα και τους ιχθείς των εσωτερικών υδάτων. Μελέτες διαχείρισης βοσκοτόπων δημοσίων ή ιδιωτικών εκτάσεων. Υπεύθυνοι επιχειρήσεων φυτωρίων για παραγωγή σπόρων και φυτευτικού υλικού λιβαδικών ειδών, οργάνωσης ποιοτικού ελέγχου και τυποποίησης σχετικών με χερσαία φυσικά οικοσυστήματα, μελέτες οικοανάπτυξης και ανάπτυξης αγροτουρισμού δασικών, λιβαδικών εκτάσεων. Δημιουργία και συντήρηση υπαίθριων χώρων αναψυχής (γηπέδων, πάρκων).
 • Διάνοιξη δάσους, σύνταξη μελετών, χάραξη, κατασκευή και συντήρηση έργων δασικής οδοποιίας ( οδικών δικτύων, οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων, σταθεροποίησης πρανών) και μεταφορικών εγκαταστάσεων, σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, δασικών χαρτών, κτηματολογίου, ειδικών περιβαλλοντικών μελετών έργων σε δάση και δασικές εκτάσεις, βιοκλιματικές δασικές κατασκευές, δασοτεχνική διευθέτηση χειμάρρων, συστήματα και έργα διευθέτησης, φυτοτεχνικές διευθετήσεις και στερέωση εδαφών, υδρολογικός χειρισμός λεκανών απορροής και χειρισμός ορεινών υδάτων, διαχείριση χιονιού και έργα αντιμετώπισης χιονολισθήσεων, υδρονομικά έργα και προστασία φυσικού περιβάλλοντος.
 • Οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση δασικών εκμεταλλεύσεων και επενδύσεων. ΄Ερευνα μάρκετινγκ δασικών προϊόντων & προϊόντων μεταποίησης ξύλου. Κοινωνικός και οικονομικός σχεδιασμός στη δασοπονία. Δασική στατιστική ανάλυση, δασικές απογραφές, δασοβιομετρικές μελέτες. Εκτιμήσεις προσαύξησης δένδρων και συστάδων. Διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων, σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων δασών, ξυλοπαραγωγής, αισθητικών, αναψυχής, προστατευτικών, προστατευόμενων περιοχών και δασών πολλαπλών σκοπών με τη βοήθεια της φωτοερμηνείας, της φωτογραμμετρίας, GIS, τηλεπισκόπησης και ανάλυσης δορυφορικών εικόνων. Λογιστική και διοικητική υποστήριξη στις δασικές βιομηχανίες και στις δημόσιες υπηρεσίες. Μελέτες αναπτυξιακής πολιτικής και άσκησης δασικής πολιτικής. Επικοινωνιακή πολιτική και δημόσιες σχέσεις σε εταιρίες και δημόσιες επιχειρήσεις. Μελέτη και σχεδιασμός χώρων δασικής αναψυχής, μελέτες ανάπτυξης οικοτουρισμού. Διερεύνηση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και προγράμματα επιμόρφωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Διοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων ερμηνείας περιβάλλοντος. Εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, βάσεων δεδομένων, πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων υπολογιστών, διαδικτυακών υπηρεσιών και πολυμέσων στη δασοπονία και βιομηχανία ξύλου».
 • Εφαρμογή μεθόδων χλωρίδας και βλάστησης με σκοπό την περιγραφή, την ταξινόμηση, την αποκατάσταση, την παρακολούθηση και τη διερεύνηση της δυναμικής χερσαίων οικοσυστημάτων. Παραγωγή γενετικά βελτιωμένου υλικού δασικών ειδών υψηλής οικονομικής, προσαρμοστικής και αισθητικής αξίας. ΄Ιδρυση και λειτουργία φυτωρίων δασικών και καλλωπιστικών ειδών, παραγωγή και εμπορία του πολλαπλασιαστικού τους υλικού. ΄Ιδρυση και διαχείριση βοτανικών κήπων, πάρκων και δεντροστοιχιών, σποροπαραγωγών κήπων, αγροδασικών συστημάτων, επιχειρησιακών φυτειών δασικών ειδών για παραγωγή ξύλου, καρπών, βιομάζας, δευτερογενών δασικών προϊόντων. Ταυτοποίηση και πιστοποίηση δασικού γενετικού υλικού. Διαχείριση και προστασία προστατευόμενων περιοχών και βιοποικιλότητας χερσαίων οικοσυστημάτων και των γενετικών τους πόρων. Σύνταξη μελετών εγκατάστασης και δασοκομικού χειρισμού δασικών οικοσυστημάτων και φυτειών δασοπονικών ειδών. Προστασία δασών από ασθένειες, επιδημίες εντόμων αέρια ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Διαχείριση (πρόληψη προκαταστολή, αντιμετώπιση) και οικολογία δασικών πυρκαγιών.
 • Ταξινόμηση εδαφών και δασικών τόπων με σκοπό την ορθολογική χρήση των εδαφικών πόρων, μελέτες ανάλυσης εδαφών, φυτικών ιστών και υδάτων για την εκτίμηση της παραγωγικότητας των δασικών και λιβαδικών εκτάσεων ως και των δασικών φυτωρίων. Σύνταξη οικολογικών μελετών σχετικά με τα δασικά είδη και τις δασικές εκτάσεις, μελετών επιπτώσεων και εκτέλεσης έργων διαμόρφωσης και αποκατάστασης δασικών εκτάσεων και περιβάλλοντος από κάθε είδους άλλα έργα που πραγματοποιούνται σε δάση και δασικές εκτάσεις, εκτέλεση έργων αναδασώσεων, αστικού και περιαστικού πρασίνου και αντιπυρικής προστασίας δασών.
 • Επιπλέον των παραπάνω, οι απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος έχουν την ικανότητα να αναλύουν και να συνθέτουν τα επιστημονικά δεδομένα και πληροφορίες, να παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνολογίες στη δασοπονία και βιομηχανική αξιοποίηση δασικών προϊόντων, να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονικές γνώσεις, να διαχειρίζονται επιστημονικά, ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, να συντάσσουν μελέτες και να εκτελούν έργα δασικής φύσεως, να παίρνουν αποφάσεις με επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική υπευθυνότητα, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται σε ομάδες, διεπιστημονικά και σε διεθνές επίπεδο.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. 45641/Ζ1 ΦΕΚ 1711 τ.Β’/26.04.2021 η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Αναγνώριση Ξύλου, Ποιότητα Ξύλου,  Χημική Τεχνολογία Ξύλου, Δασική Μηχανολογία, Δασική Εργασιολογία, Λιβαδική Οικοφυσιολογία, Οικολογία Λιβαδικού Τοπίου, Βιολογία Άγριας Πανίδας, Διατροφή Ζώων στα Λιβάδια, Οικολογία Υγροβιοτόπων, Οικολογία Ρεόντων Υδάτων, Δασικό Κτηματολόγιο, Δασικές Κατασκευές, Εδαφομηχανική και Θεμελιώσεις, Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις, Φυσική Γεωγραφία, Γεωμορφολογία, Περιβαλλοντικές Διευθετήσεις Χειμάρρων, Ποταμών, Λιμνών, Δασική Εκτιμητική και Λογιστική, Εμποριολογία Δασικών Προϊόντων, Περιβαλλοντική Πολιτική και Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Χαρτογράφηση Δασικών Εκτάσεων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλοντος,  Αρωματικά, Φαρμακευτικά & Μελισσοτροφικά Φυτά, Προστασία Γενετικών Δασικών Πόρων, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  θα διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, ιδίως στους παρακάτω τομείς:

Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση δασικών μελετών διαχείρισης και προστασίας των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων (ΧΦΟ) και ενδιαιτημάτων άγριας πανίδας, καθώς και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά έργα και δραστηριότητες. Στελέχωση ομάδων περιβαλλοντικών μελετών ή έργων διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος. Διαχείριση, προστασία, οργάνωση και λειτουργία :

 • Δασικών οικοσυστημάτων
 • Προστατευόμενων Φυσικών Περιοχών
 • Δασικών Φυτωρίων και  Αναδασωτέων Προγραμμάτων
 • Αστικού Πρασίνου και Χώρων Υπαίθριας και Δασικής Αναψυχής
 • Καταφυγίων Θηραμάτων, Εκτροφείων Θηραμάτων και Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών.
 • Ορεινών Βοσκοτόπων.
 • Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών ανόρθωσης και αποκατάστασης υποβαθμισμένων χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων.
 • Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων απογραφής και παρακολούθησης με χρήση Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης και εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για τη βελτίωση της αύξησης και παραγωγής ξύλου, συγκομιδής και ορθολογικής χρήσης ξύλου, απόληψης δασικών προϊόντων, επεξεργασίας, και εμπορίας αυτών.
 • Έλεγχος ποιότητας και καταλληλότητας, καθώς και διακίνηση και μεταποίηση των προϊόντων (άμεσων και έμμεσων) που παράγονται από την αειφορική εκμετάλλευση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων.
 • Μελέτη χειμαρρικών φαινομένων και διαχείριση λεκανών απορροής. Σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή ορεινών υδροτεχνικών έργων. Διαχείριση χιονιού.
 • Σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και λειτουργία τεχνικών έργων υποδομής. Σχεδιασμό και εκτέλεση Δασοτεχνικών  έργων.
 • Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών Επιχειρησιακής έρευνας, Πολιτικής και Διοικητικής για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων δασικών πόρων.
 • Εφαρμογή των συστημάτων και μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισης των Δασικών Πυρκαγιών.
  Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης δασοπονικών και λιβαδοπονικών φυτών.
 • Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων στα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα.
 • Σύμβουλοι περιβαλλοντικής πολιτικής και επόπτες εφαρμογής διατάξεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας και προδιαγραφών περιβαλλοντικής συμβατότητας έργων και δραστηριοτήτων στα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα.
 • Στελέχωση υπηρεσιών του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, που σχετίζονται με σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, ανάπτυξης και γενικά διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και την πραγματοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον.
 • Άσκηση εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών καθηκόντων σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
  Χρησιμοποίηση και εμπορία των φυτοπροστατευτικών ουσιών δασικού ενδιαφέροντος.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Δασοπονίας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προβλέπονται στο άρθρο 131 του νόμου 5039 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/03.04.2023) που δύναται να ασκήσουν το επάγγελμα του Δασολόγου.

 • Το επάγγελμα του γεωτεχνικού,  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο  με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’), Πιο συγκεκριμένα :
  Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα, στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’), :

   • Γεωπόνοι – Άρθρα 8 & 9,
   • Δασολόγοι – Άρθρα 10 & 11,
   • Κτηνίατροι – Άρθρα 12 & 13,
   • Γεωλόγοι – Άρθρα 14 & 15,
   • Ιχθυολόγοι – Άρθρα 16 & 17,
   • καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Για την άσκηση των γεωτεχνικών επαγγελμάτων απαιτείται Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος που χορηγείται και ανανεώνεται από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0275

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  60 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %  

Φυσική : 20 %  

Χημεία : 30 %  

Μαθηματικά: 30 %      

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %   

Φυσική : 20 %   

Χημεία : 30 %   

Βιολογία  : 30 %   

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021 

Τομέας : Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. 

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %  

Νέα Ελληνικά : 20 %  

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %  

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 14.250

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.730

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.105

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 14.395

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ