{1426} : Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 02/01/2024

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας

Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα)

Έδρα:

Διεύθυνση: Αργοναυτών 1Γ’,  42132, Τρίκαλα

Τηλ.: 24310 23602, Fax: 24310 23672 Ε-mail: g-dnd@uth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Η αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι θα εφαρμόζουν την Επιστήμη της Διαιτολογίας – Διατροφής στη βελτίωση της διατροφικής κατάστασης και στην εκπαίδευση ομάδων πληθυσμού, υγιών ή ασθενών, αθλουμένων, καθώς και στην Κοινότητα και στη Βιομηχανία Τροφίμων.

Στόχος του τμήματος αποτελεί επίσης η χάραξη πολιτικής σε θέματα που αφορούν τη σχέση της διατροφής με την υγεία του ανθρώπου με συνεχή υποστήριξη κοινωνικών ομάδων σε θέματα σίτισης και διατροφικής φροντίδας καθώς και συνεργασιών με παραγωγικούς τομείς της χώρας.

Διάρκεια Σπουδών:  4 έτη  (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Το ανωτέρω τμήμα ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29.01.2019).

Το πρόγραμμα σπουδών κατοχυρώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος των Διαιτολόγων – Διατροφολόγων. Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει  ένα ικανοποιητικό επίπεδο θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, δεξιοτήτων και δεοντολογίας, όντας ικανοί να ανταποκρίνονται στις επαγγελματικές προκλήσεις με βάση τα επαγγελματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, αλλά και να συμβάλλουν δυναμικά στην εξέλιξη του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών τους.

Η πρακτική άσκηση επιμερίζεται σε δύο ενότητες (Πρακτική Άσκηση 1 στο 7ο εξάμηνο και Πρακτική Άσκηση 2 στο 8ο εξάμηνο). Περιλαμβάνει υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε τρεις τομείς: Νοσοκομειακός Τομέας, Τομέας Επιχειρήσεων Κλάδου Τροφίμων και Τομέας Κοινότητας.

Τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών Τμημάτων δίνουν έμφαση στη μορφή της εκπαίδευσης που αποσκοπεί στην πρόοδο και τη βελτίωση των ικανοτήτων των φοιτητών/τριών (competency-based education). Το πρόγραμμα σπουδών του ΤΔΔ καταρτίστηκε έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και την κατάρτιση για να είναι ικανοί να εργαστούν ως διαιτολόγοι ανοίγοντας το δικό τους γραφείο, ή να έχουν τη δυνατότητα να στελεχώσουν δομές υγείας/νοσοκομεία ή επιχειρήσεις στον τομέα της διατροφής. Σημειώνεται ότι στους τρεις αυτούς καίριους κλάδους/επαγγελματικούς τομείς, οι απόφοιτοι του ΤΔΔ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εξασφαλίζουν επαγγελματικά δικαιώματα. Οι ικανότητες, στη βελτίωση των οποίων στοχεύει το πρόγραμμα σπουδών του ΤΔΔ, έγκεινται σε έναν δυναμικό συνδυασμό γνώσεων, θεωρητικών και πρακτικών δεξιοτήτων καθώς και ηθικών αξιών. Οι εν λόγω ικανότητες είναι αντιπροσωπευτικές είτε μίας περιοχής/κλάδου και αναφέρονται ως ειδικές ικανότητες, είτε έχουν γενικότερα χαρακτηριστικά και ονομάζονται γενικές ικανότητες, όπως καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Γενικές ικανότητες Ειδικές ικανότητες

1.  Κριτική ικανότητα και ικανότητα αυτοκριτικής

2.  Ικανότητα παραγωγής νέων ιδεών (δημιουργικότητα)

3.  Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

4.   Ικανότητα συνεργασίας – Ομαδική δουλειά

5.  Ικανότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων

6.  Ηγετική ικανότητα

7.  Ικανότητα επικοινωνίας με μη επιστημονικό κοινό

8.  Ικανότητα διαχείρισης πτυχιακών εργασιών

1. Ικανότητα ενημέρωσης για τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα/απόκτηση της γνώσης

2. Ικανότητα εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης στη διδασκαλία

3. Ικανότητα αντιμετώπισης διαφορετικών επιπέδων δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών

4. Ικανότητα μεταλαμπάδευσης της γνώσης κατά τη διδασκαλία

5. Ικανότητα αξιοποίησης της αξιολόγησης του διδακτικού και επιστημονικού έργου

6. Ικανότητα χρήσης της τεχνολογίας

 

Οι ικανότητες, επομένως, αφορούν κατά κύριο λόγο τους/τις φοιτητές/τριες και αναφέρονται στις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά που θα έχουν αναπτύξει όταν ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους. Θεμελιώδους σημασίας παράμετρος προς αυτή την κατεύθυνση είναι η κατάρτιση ενός προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που θα έχει τα απαραίτητα μαθησιακά αποτελέσματα, μέσω του συντονισμού του διδακτικού και του ερευνητικού έργου που επιτελείται σε ένα Τμήμα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα αφορούν, κατά κύριο λόγο, την προσπάθεια των διδασκόντων και αποτελούν μετρήσιμους δείκτες της μαθησιακής διαδικασίας και των γνώσεων που προσφέρουν στους/στις φοιτητές/τριες. Εν πολλοίς, τα μαθησιακά αποτελέσματα περιγράφουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που θα έχουν αποκτήσει οι φοιτητές/τριες μετά τη λήψη του πτυχίου τους, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω:

Γνώσεις

Οι φοιτητές/τριες, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο ΤΔΔ, θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν το χημικό και βιοχημικό υπόβαθρο της επιστήμης τους.
 • Γνωρίζουν τις κύριες βιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να αξιολογούν και να υπολογίζουν τις διατροφικές απαιτήσεις σε κάθε στάδιο της ζωής ατόμων και ομάδων.
 • Γνωρίζουν το επιστημονικό υπόβαθρο της υιοθέτησης και τροποποίησης των διατροφικών συνηθειών του ανθρώπου.
 • Γνωρίζουν την ψυχολογική βάση των παραγόντων που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και την υιοθέτηση συγκεκριμένων διατροφικών μοτίβων.
 • Γνωρίζουν την ιστορική, ανθρωπολογική και κοινωνιολογική εξέλιξη των διατροφικών συνηθειών του ανθρώπου.
 • Γνωρίζουν τις βιολογικές λειτουργίες και τον μεταβολισμό των βασικότερων συστατικών των τροφίμων.
 • Γνωρίζουν τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά των τροφίμων και τις προϋποθέσεις των πιθανών τοξικών επιδράσεών τους στον ανθρώπινο οργανισμό.
 • Γνωρίζουν πώς να επεξεργάζονται και να ερμηνεύουν το διαιτητικό ιστορικό και πώς να αξιολογούν τη διατροφική κατάσταση τόσο υγιών όσο και ασθενών ατόμων.
 • Ερμηνεύουν κλινικά, βιοχημικά και φαρμακολογικά δεδομένα ώστε να παρέχουν την κατάλληλη διαιτητική αγωγή στον ασθενή μετά από διατροφική αξιολόγηση.
 • Γνωρίζουν τις φυσιοπαθολογικές πτυχές των διαταραχών που σχετίζονται με τη διατροφή.
 • Κατανοούν τη φαρμακολογία των τροφών και τις αμφιμονοσήμαντες αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμακευτικής αγωγής και διατροφής.
 • Αξιολογούν τις διατροφικές απαιτήσεις σε παθολογικές καταστάσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής και να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν δίαιτες για ασθενείς (άτομα ή/και ομάδες).
 • Γνωρίζουν την οργάνωση και τον τρόπο διοίκησης του διαιτολογικού τμήματος μίας μονάδας υγείας.
 • Συμμετέχουν στην ανάλυση, τον σχεδιασμό, την παρέμβαση και την αξιολόγηση επιδημιολογικών μελετών και προγραμμάτων παρέμβασης σε διάφορους τομείς της επιστήμης της διατροφής.
 • Γνωρίζουν τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που σχετίζονται με τη διαιτολογία και τη διατροφή.
 • Αναλύουν και να αξιολογούν τη διατροφή των αθλητών και να παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη σε αθλούμενους και αθλητές.

Δεξιότητες

Οι φοιτητές/τριες, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο ΤΔΔ, αναμένεται να:

 • Γνωρίζουν, να αξιολογούν και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν επιστημονικής ή τεχνολογικής φύσης πληροφορίες που σχετίζονται με τη διατροφή, τις διατροφικές συνήθειες του ανθρώπου, τη συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής.
 • Ερμηνεύουν και διαχειρίζονται βάσεις δεδομένων που σχετίζονται με τη σύνθεση των τροφίμων και τους βιολογικούς τους ρόλους.
 • Χειρίζονται τα διεθνώς διαθέσιμα λογισμικά που αποτελούν βασικά εργαλεία άσκησης των καθηκόντων τους στους τομείς της διατροφής και της διαιτολογίας.
 • Γνωρίζουν την τεχνολογία των υπολογιστών και των ηλεκτρονικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις επιστήμες υγείας.

Ικανότητες

Οι φοιτητές/τριες, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο ΤΔΔ, αναμένεται να:

 • Είναι σε θέση να κατανοούν τον ρόλο που διαδραματίζει ένας Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας μίας νοσοκομειακής μονάδας διατροφής.
 • Είναι σε θέση να παρέχουν τις κατάλληλες επιστημονικές συμβουλές στον τομέα των τροφίμων, αναφορικά με τη διαδικασία ανάπτυξής τους, τη διατροφική τους αξία και την επισήμανση.
 • Είναι ικανοί/ές να κατανοούν τους κανόνες μάρκετινγκ που υπαγορεύονται από παραμέτρους με δυναμικό χαρακτήρα, όπως οι κοινωνικές ανάγκες, η επιστημονική γνώση και η ισχύουσα νομοθεσία.
 • Έχουν την ικανότητα να επικοινωνήσουν τις γνώσεις τους με επιστημονικότητα και σαφήνεια τόσο σε επιστημονικό όσο και σε μη επιστημονικό κοινό, ακολουθώντας πάντοτε τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Βιολογία Κυττάρου, Γενική Χημεία, Εισαγωγή στην Διατροφή, Πληροφορική, Βιοστατιστική, Φυσιολογία, Βιοχημεία, Οικονομικά, Ψυχολογία, Φυσική, Χημεία Τροφίμων, Γενική Μικροβιολογία, Διατροφική Αξιολόγηση, Διατροφή στα στάδια της ζωής, Διατροφή και Μεταβολισμός Μακροσυστατικών, Φυσικοχημεία Τροφίμων, Εισαγωγή στην Κλινική Διατροφή, Ανθρωπολογία της Διατροφής,  Διατροφή και Άσκηση, Διαταραχές ρύθμισης ενέργειας και μεταβολισμού, Κλινική Παιδιατρική διατροφή, Ανοσολογία και διατροφή, Βιοχημεία τροφίμων, Νομοθεσία τροφίμων, Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων, Μάρκετινγκ, Αλληλεπιδράσεις γονιδίων και θρεπτικών συστατικών, Διατροφή ανά τον κόσμο, Βιοτεχνολογία Τροφίμων, Διατροφή και Πρωταθλητισμός, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι τομείς απασχόλησης των πτυχιούχων του Τμήματος περιλαμβάνουν:

 • Έρευνα και ανάπτυξη – διερεύνηση επιστημονικών αρχών σχετικών με προϊόντα διατροφής
 • Ανάπτυξη προϊόντων – ανάπτυξη νέων προϊόντων διατροφής ή βελτίωση της ποιότητας ή/και της ασφάλειας υπαρχόντων προϊόντων
 • Τεχνικές πώλησης – τεχνική υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων σε θέματα πρώτων υλών, συστατικών και τεχνολογίας για την παρασκευή συγκεκριμένων προϊόντων
 • Διασφάλιση ποιότητας – ανάλυση συστατικών προϊόντων διατροφής και διασφάλιση της συμμόρφωσης του τελικού προϊόντος με τα σχετικά πρότυπα
 • Διεθνής παρουσία – βοήθεια σε πολίτες αναπτυσσόμενων κρατών προκειμένου να βελτιώσουν τις διαδικασίες διαχείρισης και αποθήκευσης τροφίμων που χρησιμοποιούν μέσω διαφόρων διεθνών οργανισμών (π.χ. Π.Ο.Υ.)
 • Κανονισμοί – ανάπτυξη πολιτικών και επιβολή κανόνων υγιεινής τροφίμων
 • Διοίκηση – οργάνωση και λειτουργία μικρομεσαίων εταιρειών επεξεργασίας τροφίμων
 • Βασική έρευνα, εκπαίδευση

Τέλος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά στη δημόσια και ιδιωτική Νοσοκομειακή περίθαλψη (Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά ιατρεία), στην Κοινότητα (Παιδικοί σταθμοί, Γηροκομεία, Κέντρα Αποκατάστασης, ΚΑΠΗ, Δημοτικά ιατρεία, Κατασκηνώσεις), σε αθλητικές Ομοσπονδίες, αθλητικούς συλλόγους και γυμναστήρια, στη Βιομηχανία (Βιομηχανίες Τροφίμων, σκευασμάτων τροφίμων) και Μονάδες μαζικής εστίασης, στην Ανώτατη και Μεταλυκειακή Εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ), σε Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητικά Ινστιτούτα και ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπάλληλοι (Διαιτολογικά Γραφεία, Διαιτητικά Κέντρα, Ινστιτούτα).

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

Σύμφωνα με το νόμο 4999 άρθρο 32 (ΦΕΚ 225 τ.Β’/07.12.2022) οι πτυχιούχοι των πανεπιστημιακών  τμημάτων  σχετικών  με τομείς υγείας έχουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ.

Πιο συγκεκριμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας έχουν κατοχυρωθεί νομικά στο :  Π.Δ. 78/1989 (Φ.Ε.Κ. 36 τ.Α’/07.02.1989) και στο Π.Δ. 133 ΦΕΚ 213/01.10.2014 τ.Α΄ (Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου − Διατροφολόγου).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

 • Πανελλήνια Ένωση Διατροφολόγων – Διαιτολόγων. Web Site:  http://www.ed-de.gr

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2024

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1426

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  120 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Τομέας: α) Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.055

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 12.135

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.085

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 17.260

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ