ΔΠΜΣ: Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση

το άρθρο ενημερώθηκε στις 21.12.2022

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

.

ΔΠΜΣ: «Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση»

M.Sc in International Shipping, Finance and Management

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ο.Π.Α., Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62

Τηλέφωνα: 210 8203696 Fax : 210 8203667 E-mail : msc.isfm@aueb.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στοχεύει στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ελλήνων και αλλοδαπών φοιτητών και στελεχών που σκοπεύουν να εργαστούν ή εργάζονται στον κλάδο της ναυτιλίας, της χρηματοοικονομικής και της διοίκησης και στοχεύουν στην ανέλιξη τους στη διεθνή αγορά μέσω ενός προγράμματος εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου.

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενα τα εξής γνωστικά  πεδία, τα οποία καλύπτονται σε αλληλουχία και αδιαιρέτως μεταξύ τους:

α) Διεθνής Ναυτιλία

β) Χρηματοοικονομική γ) Διοίκηση.

Περαιτέρω στόχο αποτελεί η εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας επιχειρηματικών στελεχών, ικανών να λάβουν υπεύθυνες επιχειρηματικές αποφάσεις, που διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν στα ύψιστα κλιμάκια της επιχειρηματικής κοινότητας στον κλάδο της.

Διάρκεια σπουδών : Το πρόγραμμα είναι εντατικό διάρκειας

Γλώσσα Διδασκαλίας:  Αγγλική γλώσσα

Δίδακτρα:  

Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής, τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε επτά χιλιάδες εξακόσια (€7.600) ευρώ για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης και επτά χιλιάδες οκτακόσια (€7.800) ευρώ, για το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Το ΔΠΜΣ Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης θα δέχεται έως πενήντα (50) για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και έως πενήντα (50) για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί τριάντα (30) διδάσκοντες

Διαδικασία επιλογής:

Κάθε Ιανουάριο δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ., των συμμετεχόντων Τμημάτων και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. με εισήγηση της Σ.Ε. του Δ.Π,Μ.Σ. και απόφαση της Ε.Δ.Ε., ορίζοντας συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών. Η προκήρυξη υπογράφεται από τον Διευθυντή του ΔΠΜΣ και τον Πρύτανη του Ο.Π.Α. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το Δ.Π.Μ.Σ., το οποίο επιβαρύνεται και με το σχετικό κόστος. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και μέχρι τη συγκρότηση των οργάνων του Δ.Π.Μ.Σ. η απόφαση για την προκήρυξη εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και ο χρόνος προκήρυξης λαμβάνεται από τον Πρόεδρο του διευθύνοντος Τμήματος και υπογράφεται από τον ίδιο και τον Πρύτανη του Ο.Π.Α.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στην προκήρυξη κάθε έτους και είναι τα ακόλουθα:

α) Αίτηση (σε ηλεκτρονική μορφή και έντυπη μορφή)

β) Βιογραφικό σημείωμα με μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

γ) Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.

δ) Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1).

ε) Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ για το τμήμα πλήρους φοίτησης ή και από εργοδότες για το τμήμα μερικής φοίτησης.

στ) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης)

ζ) Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται στην προκήρυξη και περιλαμβάνουν ιδίως:

α) Βαθμό πτυχίου

β) Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο

γ) Διάρκεια, είδος και ποιότητα της εργασιακής εμπειρίας από την απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους και έπειτα (μόνο για τους υποψήφιους στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης) καθώς και τα ακόλουθα ποιοτικά κριτήρια:

δ) Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης

ε) Είδος ερευνητικής εμπειρίας

στ) Γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1/C1 η) Συνέντευξη

ζ) Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή εργοδότες

Η διαδικασία επιλογής είναι η ακόλουθη:

α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει κατ’ αρχήν έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.

β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν αποφασισθεί από τη Συνέλευση (π.χ. ελάχιστος βαθμός πτυχίου, κ.λπ.).

γ) Καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν αποφασισθεί από τη Συνέλευση. Η συνέντευξη γίνεται από τουλάχιστον 2 μέλη της Επιτροπής.

δ) Ιεραρχεί τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή.

Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε τέσσερα (4) προπαρασκευαστικά μαθήματα πριν την τελική εγγραφή τους στο Δ.Π.Μ.Σ., εκτός αν κάποιος εξαιρεθεί μετά από σχετική απόφαση της Ε.Δ.Ε.. Τα προπαρασκευαστικά αυτά μαθήματα προσφέρονται το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Η αποτυχία έστω και σε ένα προπαρασκευαστικό μάθημα συνεπάγεται μη αποδοχή στο πρόγραμμα.

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε.. Η επιστολή αποδοχής προς κάθε υποψήφιο που γίνεται δεκτός στο Δ.Π.Μ.Σ. συνοδεύεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. και δίνει περιθώριο 15 ημερών από την αποστολή της, προκειμένου ο υποψήφιος να καταθέσει την προκαταβολή των διδάκτρων που απαιτείται για να κατοχυρώσει τη θέση του στο Δ.Π.Μ.Σ. Μετά το πέρας της προκαθορισμένης ημερομηνίας, η Σ.Ε. μπορεί να προχωρήσει στην αποδοχή των επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το πρόγραμμα είναι εντατικό και πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1466/τ.Β’/13-8-2007) που αφορά στην Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι εβδομήντα πέντε (75).

Περιγραφή Προγράμματος Σπουδών: Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες ορίζονται ως εξής: Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει πέντε (5) μαθήματα υποχρεωτικής παρακολούθησης με πέντε (5) πιστωτικές μονάδες έκαστο και δύο (2) μαθήματα υποχρεωτικής παρακολούθησης με δυόμισι (2,5) πιστωτικές μονάδες έκαστο. Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα με πέντε (5) πιστωτικές μονάδες έκαστο και επιλογή μαθημάτων με συνολικά είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες. Κατά τους θερινούς μήνες προβλέπεται υποχρεωτική εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής η οποία ισοδυναμεί με δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες.

Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα – 4 εβδομάδων

  • Στοιχεία Μαθηματικών και Οικονομικών για Επιχειρήσεις – Elements of Mathematics and Economics for Business
  • Στατιστική για Επιχειρήσεις – Statistics for Business
  • Τεχνολογία Πλοίων και Ορολογία – Ship Technology and Terminology
  • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική – Introduction to Finance

Α’ Εξάμηνο:

  • Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική – Financial and Management Accounting
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση – Financial Management
  • Ναυτιλιακά Οικονομικά και Επιχειρήσεις – Maritime Economics and Business
  • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων – Corporate Finance
  • Διεθνή Οικονομικά – International Economics
  • Διεθνές Εμπόριο Θαλάσσιων Μεταφορών Εμπορευμάτων – International Maritime Commodity Trade
  • Ποσοτικές μέθοδοι για Ναυτιλιακά Δεδομένα – Quantitative Methods for Shipping Data

Β’ Εξάμηνο:

  • Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων – Management of Maritime Companies
  • Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά και Επενδυτικές Αποφάσεις – Shipping Finance and Investment Decisions

Επιλέγεται ένα από τα ακόλουθα μαθήματα:

  1. Διαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου – Portfolio Analysis and Management
  2. Οικονομική των Λιμένων και Λιμενικές Πολιτικές – Ports Economics and Policies
  3. Δεδομένα, Υποδείγματα και Επιχειρηματικές αποφάσεις στη Ναυτιλία – Data, Models and Business Decisions in Shipping
  4. Ναυτιλιακή Λογιστική – Accounting for Shipping Business

Μαθήματα Επιλογής:

  1. Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων στη Ναυτιλία – Shipping Business Risk Management
  2. Ναυλώσεις – Chartering
  3. Ναυτασφαλίσεις – Maritime Insurance
  4. Ναυτικό Δίκαιο – Maritime Law
  5. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ναυτιλία Τακτικών Γραμμών – Logistics Management and Liner Shipping
  6. Τραπεζική – Banking
  7. Διαχείριση Κινδύνων – Risk Management
  8. Διεθνής Φορολογία Κεφαλαίου και Επενδυτικές Αποφάσεις – International Taxation of Capital and Investment Decisions
  9. Διαχείριση Περιουσίας – Wealth Management
  10. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων – Financial Analysis and Company Valuation
  11. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στη Ναυτιλία – Human Resource Management In Shipping
  12. Στρατηγικές (Επιχειρηματικές) Αποφάσεις στη Ναυτιλία – Strategic (Business) Decisions in Shipping
  13. Διοίκηση Λειτουργιών της Επιχείρησης – Operations Management

Θερινοί μήνες: 

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Με απόφασή του αρμόδιου οργάνου αναγνωρίζεται μέρος των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ και οι αντίστοιχες σε αυτά πιστωτικές μονάδες, σε φοιτητές που προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής με ίδιο ή συναφές αντικείμενο σπουδών. Στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών οι φοιτητές δύνανται να πραγματοποιούν προαιρετική πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η πρακτική άσκηση μπορεί να διαρκέσει ένα ή περισσότερους μήνες. Στην προαιρετική πρακτική άσκηση δεν αποδίδονται πιστωτικές μονάδες.

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το παραπάνω Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ..

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ