{0181} : Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/11/2023

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 Σχολή  Ανθρωπιστικών Επιστημών

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος)

 Έδρα :

Διεύθυνση:  Δημοκρατίας 1, 85100 Ρόδος

Τηλέφωνο : 22410 99312, 22410 99316, Fax: 22410 99309 Ε-mail: grammateiaTMS@aegean.gr

Σκοπός του τμήματος :

Αποστολή  του Τμήματος είναι:

  • η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία και νεότερη ιστορία, τον αρχαίο πολιτισμό, τις οικονομικές και πολιτικές δομές των χωρών της Μεσογείου, με έμφαση στη νότια και νοτιοανατολική Μεσόγειο.
  • Η συστηματική μελέτη των θεμάτων: συγκριτικής γλωσσολογίας και δομή & εξέλιξη κυρίως των γλωσσών  της νοτιοανατολικής Μεσογείου, της οικονομικής, νεότερης ιστορικής, πολιτικής ανάπτυξης, και των αρχαίων πολιτισμών μέσω ανασκαφικών δραστηριοτήτων, θεωρητικών προσεγγίσεων, και την εφαρμογή θετικών επιστημών με αρχαιομετρικές μεθόδους, των μεσογειακών χωρών μεταξύ τους αλλά και των σχέσεών τους με την Ελλάδα.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών σχεδιάστηκε ώστε να περιλαμβάνεται: α) η διεπιστημονικότητα, β) η γνώση & κατανόηση των αρχαίων πολιτισμών της Μεσογείου, γ) οι γλώσσες & η επικοινωνία στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, και δ) οι σύγχρονες τάσεις συνεργασίας & επικοινωνίας στη Μεσόγειο.

Τα δύο πρώτα έτη σπουδών  περιέχουν πρόγραμμα κοινών υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ επίσης δίνουν τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ορισμένων προσφερομένων μαθημάτων. Η μελέτη, διδασκαλία και έρευνα των ζητημάτων αυτών αποτελεί μοναδικότητα και πρωτοπορία στα ελληνικά πανεπιστήμια. Με την έναρξη του Ε΄ εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές/ φοιτήτριες επιλέγουν μια από τις τρεις θεμελιώδεις επιστημονικές κατευθύνσεις:

  • Αρχαιολογία
  • Γλωσσολογία Nοτιοανατολικής Μεσογείου
  • Διεθνείς Σχέσεις & Οργανισμοί.

Πιο αναλυτικά:

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας: Η κατεύθυνση της Αρχαιολογίας εξετάζει τις αρχαιολογικές και ιστορικές πηγές του Ελληνικού πολιτισμού και των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στον ευρύτερο χώρο της ΝΑ Μεσογείου (Αίγυπτος, Εγγύς και Μέση Ανατολή). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται σε τέσσερις κύριους τομείς σπουδών και έρευνας:

α. Ελληνική Αρχαιολογία

β. Αιγυπτιολογία και Αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής

γ. Βυζαντινή Αρχαιολογία

δ. Αρχαιολογικές Επιστήμες

δ. Ιστορία και Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

ε. Αρχαιολογία και Θετικές Επιστήμες

Κατεύθυνση Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου: Η Κατεύθυνση Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (ΤΜΣ) έχει ως αντικείμενο την επιστημονική σπουδή της γλώσσας μέσα από τη συστηματική μελέτη των γλωσσών της Μεσογείου και ιδιαίτερα αυτών της Νοτιο-Ανατολικής (NA) περιοχής: Αραβικά, Εβραϊκά, Ελληνικά και Τουρκικά.

Γενικότερα, η επιστήμη της γλωσσολογίας ασχολείται με τη μελέτη της δομής και της λειτουργίας των φυσικών γλωσσών, την εξέλιξή τους στο χρόνο, τη σχέση τους με την κοινωνία και την τεχνολογία, αλλά και με την εκμάθησή τους ως μητρική, δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Κατά συνέπεια, οι φοιτητές/τριες του ΤΜΣ που επιλέγουν την Κατεύθυνση Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου συνδυάζουν την επιστημονική μελέτη της γλώσσας με την εκμάθηση και τη μελέτη των γλωσσών της περιοχής. Χάρη στο συνδυασμό αυτό, ο οποίος για πρώτη φορά επιχειρείται σε Πανεπιστημιακό Τμήμα της Ελλάδας, οι απόφοιτοι της Κατεύθυνση Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου του ΤΜΣ διαθέτουν όχι μόνο βασική κατάρτιση στη γλωσσολογία αλλά εξειδικευμένη γνώση σε σχέση με τις γλώσσες της Μεσογείου. Στην Κατεύθυνση  Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην εκμάθηση των γλωσσών της περιοχής.

Κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών: Βασικός στόχος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών είναι να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα σπουδών υψηλής στάθμης, ώστε να καθιστά τους απόφοιτους ικανούς να ανταπεξέλθουν στον εσωτερικό και διεθνή ανταγωνισμό. Ειδικότερα η κατεύθυνση των Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών αποσκοπεί να προσφέρει σε κάθε απόφοιτο, ανεξάρτητα από τη σταδιοδρομία που θα ακολουθήσει, βασική κατάρτιση στις επιστήμες των οποίων το γνωστικό, μεθοδολογικό και θεωρητικό κεκτημένο προσφέρουν το απαραίτητο υπόβαθρο για την εμβάθυνση στη συνέχεια στις διεθνολογικές σπουδές: (Πολιτική Επιστήμη, Πολιτική Οικονομία, Διεθνές Δίκαιο). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται α) επιστημονικά, στο Διεθνές Δίκαιο και στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, και β) γεωγραφικά, στο μεσογειακό χώρο ως τμήμα του ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος. Η κατεύθυνση των Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών επιλέγεται από τους περισσότερους φοιτητές του ΤΜΣ (ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά τα τελευταία έτη την κατεύθυνση των Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών επιλέγει το 80-85% των φοιτητών).

Οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση των Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών παρακολουθούν ένα εξαιρετικά ευρύ από πλευράς γνωστικών αντικειμένων πρόγραμμα σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από ειδικευμένα μαθήματα στις Διεθνείς Σχέσεις και στους Διεθνείς Οργανισμούς, το πρόγραμμα προσφέρει μαθήματα στη Διεθνή Πολιτική και Διπλωματία, στη Ασφάλεια και την Συνεργασία, στην Επίλυση Διενέξεων και Συγκρούσεων, στη Παγκοσμιοποίηση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και των Υδάτων, στη Πολιτική Οικονομία, κ.λ.π.

Στόχος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι, παράλληλα με τις ξένες γλώσσες και ειδικότερα με τις γλώσσες της περιοχής που διδάσκονται στο ΤΜΣ, να δοθεί στους φοιτητές η μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση με τα ζητήματα και τα θέματα που απασχολούν σήμερα τόσο τη διεθνή κοινότητα όσο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και να καταδειχθούν οι μεταξύ τους σχέσεις και αλληλοεπιδράσεις. Συντονισμένη προσπάθεια των διδασκόντων αποτελεί ο συνδυασμός των θεωρητικών γνώσεων με την εξέταση περιστατικών από την τρέχουσα πραγματικότητα, με άλλα λόγια η μελέτη περιπτώσεων (case studies) από τους φοιτητές αφού πρώτα τους έχει δοθεί το θεωρητικό υπόβαθρο, μια μέθοδος διδασκαλίας που εφαρμόζεται εκτεταμένα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Κατά αυτόν τον τρόπο προσδοκούμε ότι οι απόφοιτοί μας έχοντας διδαχθεί ποικιλοτρόπως τα εργαλεία των Διεθνών Σχέσεων θα μπορέσουν να τα εφαρμόσουν είτε στο πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών είτε στο πλαίσιο συναφούς απασχόλησής τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΠΣ του Τμήματος, ο/η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να:

αναγνωρίζει τα μείζονα επιστημονικά (θεωρητικά αλλά και πρακτικά) ζητήματα που απασχολούν τη μελέτη της αρχαιολογίας, της γλωσσολογίας και των διεθνών σχέσεων και οργανισμών σε σχέση
με τις χώρες της Μεσογείου.

διακρίνει εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην ιστορία και αρχαιολογία, στις γλώσσες και στις διεθνείς σχέσεις των λαών και των χωρών της Μεσογείου που συνιστούν τη μεσογειακότητα.

εξετάζει διεπιστημονικά την ιστορία, τις επαφές και τη σημερινή κατάσταση των λαών, των πολιτισμών και των χωρών της Μεσογείου.

ενσωματώνει τη γνώση των νέων τεχνολογιών στη μελέτη της αρχαιολογίας, της γλωσσολογίας και των διεθνών σχέσεων και οργανισμών των χωρών της Μεσογείου, αλλά και στην παραγωγή μεθοδολογικών εργαλείων για την επισκόπηση των κλάδων αυτών.

αξιολογεί κριτικά προσεγγίσεις στα ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με τον χώρο της Μεσογείου.

συμμετέχει σε επικοινωνιακά συμβάντα, γραπτά και προφορικά, σε μια (τουλάχιστον) από τις τρεις μείζονες γλώσσες της περιοχής της Μεσογείου (Τουρκικά, Αραβικά, Εβραϊκά).

γνωρίζει, να ορίζει και να κατανοεί, σε γενικές γραμμές, το ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο του ευρύτερου χώρου της Μεσογείου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανατολική Μεσόγειο, από την απώτερη αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή.

αξιολογεί, με κριτικό τρόπο και σε γενικές γραμμές, αναλόγως την Κατεύθυνση την οποία έχει επιλέξει, τον πολιτισμό, την τέχνη και την ιστορία, την εξέλιξη των γλωσσών ή τις διεθνείς σχέσεις που αναπτύσσονται στην λεκάνη της Μεσογείου, από την απώτερη αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή.

Ειδικά μαθησιακά αποτελέσματα ανά Κατεύθυνση Ειδίκευσης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η απόφοιτος/η της Κατεύθυνσης Αρχαιολογίας θα μπορεί επιπλέον να:

γνωρίζει, να ορίζει και να κατανοεί το ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο του αρχαίου κόσμου της ανατολικής Μεσογείου από την Παλαιολιθική εποχή έως και τη Βυζαντινή περίοδο.

αναγνωρίζει την καλλιτεχνική παραγωγή (λιθοτεχνίες, κεραμική, αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, ψηφιδωτό, μικροτεχνία κ.ά.) σημαντικών περιόδων και περιοχών του αρχαίου κόσμου της ανατολικής Μεσογείου από την Παλαιολιθική εποχή έως και τη Βυζαντινή περίοδο, καθώς και τις τεχνικές και τις τεχνοτροπίες που συνδέονται με τις τέχνες αυτές και να τις ταξινομεί.

αντιλαμβάνεται τη σημασία της αρχαιολογικής μαρτυρίας για την εξέταση των σχέσων (πολιτισμικών, εμπορικών, οικονομικών), τη διακίνηση αγαθών και ιδεών, την εξάπλωση των τεχνών ανάμεσα στις κοινωνίες, τις περιοχές και τους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου κατά την αρχαιότητα.

συνδυάζει στοιχεία και χαρακτηριστικά της εκάστοτε αρχαίας κοινωνίας και της τέχνης, ώστε να είναι σε θέση να εξηγήσει φαινόμενα, εξελίξεις, τεχνοτροπίες και τεχνικές.

αξιολογεί, με κριτικό τρόπο και σε γενικές γραμμές, την εξέλιξη των βασικών τεχνών της αρχαιότητας (λιθοτεχνίες, κεραμική, αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, ψηφιδωτό, μικροτεχνία κ.ά.) που αναπτύχθηκαν στον αρχαίο κόσμο της ανατολικής Μεσογείου από την Παλαιολιθική εποχή έως και τη Βυζαντινή περίοδο.

συλλέγει, να ταξινομεί, να αναλύει και να ερμηνεύει αρχαιολογικά δεδομένα από το πεδίο.

αξιολογεί, με κριτικό τρόπο, την αρχαιολογική μαρτυρία και να ανασυνθέτει και να κατανοεί το ανθρώπινο παρελθόν – τόσο το απώτερο όσο και το πιο κοντινό –  μέσα από τη μελέτη των κάθε λογής υλικών καταλοίπων της ανθρώπινης δραστηριότητας, δηλαδή των κινητών και ακίνητων αντικειμένων που έχουν διασωθεί ή έρχονται στο φως με τις ανασκαφές.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η απόφοιτος/η της Κατεύθυνσης Γλωσσολογίας θα μπορεί επιπλέον να:

αναγνωρίζει τα εμπειρικά ή και θεωρητικά ανοιχτά ζητήματα στη μελέτη τόσο της ανθρώπινης γλώσσας γενικότερα όσο και ειδικότερα των μείζονων γλωσσών της ΝΑ Μεσογείου (ελληνική, τουρκική, αραβική, εβραϊκή) ή/και των διαλέκτων αυτών.

διακρίνει τις διαφορετικές θεωρητικές αλλά και εφαρμοσμένες προσεγγίσεις που έχουν τεθεί στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την κατανόηση και την ερμηνεία προβλημάτων περιγραφής της ανθρώπινης γλώσσας, τόσο ως θεωρητικού συστήματος, όσο και στους διεπιστημονικούς και εφαρμοσμένους κλάδους της γλωσσολογίας.

ενσωματώνει τη γνώση των νέων τεχνολογιών στη μελέτη της γλωσσολογίας των χωρών της Μεσογείου, αλλά και στην παραγωγή μεθοδολογικών εργαλείων για την επισκόπηση των κλάδων αυτών.

ασκεί εποικοδομητική κριτική σε ζητήματα που άπτονται της γλωσσολογίας και να προσφέρει τις δικές του/της θεωρητικές, εμπειρικές ή εφαρμοσμένες προτάσεις ή/και πρακτικές εφαρμογές σε σχέση με τα εκάστοτε υπό διερεύνηση φαινόμενα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η απόφοιτος/η της Κατεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών θα μπορεί επιπλέον να:

γνωρίζει την πολιτική και την οικονομία των χωρών της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου καθώς επίσης και τις μεταξύ τους διενέξεις και διαφορές.

διακρίνει τους διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον Αραβικό κόσμο και στον Ισλαμικό κόσμο.

αξιολογεί θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλων Ευρωπαϊκών διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα ως μέλος.

να αναλύει και να διατυπώνει αντικειμενική άποψη σχετικά με τις εξελίξεις και τα γεγονότα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

να υποβάλλει αιτήσεις για απασχόληση σε πλήθος δυνητικών εργοδοτών εντός και εκτός Ελλάδας (π.χ. ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, διεθνείς οργανισμοί, διεθνείς ΜΚΟ, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σχετικά με την ανάλυση των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, κ.λπ.).

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Αρχαία Ελληνική Ιστορία, Νεότερη Ιστορία της Μεσογείου, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία, Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία , Προϊστορία του Αιγαίου, Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη Γλωσσολογία, Εισαγωγή στην Αιγυπτιολογία, Εφαρμοσμένη Στατιστική, Διεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Γλώσσα και Κοινωνία, Διεθνείς Οργανισμοί, Πολιτική Οικονομία, Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, Εισαγωγή στην Αρχαιομετρία, Γλώσσα και Νέες Τεχνολογίες, Πολιτισμοί Ασίας και Αμερικής, Ασφάλεια & Συνεργασία στη Μεσόγειο & την ΝΑ Ευρώπη,  Η Εξωτερική Πολιτική της Τουρκίας, Διπλωματία & Στρατηγική των Μεγάλων Δυνάμεων, Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Εξωτερικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων, Διεθνές Δίκαιο των Υδάτων και του Περιβάλλοντος, Αρχαιοπεριβάλλον, Αρχαιολογικές θεωρίες & Μέθοδοι Ανασκαφής, Θέματα Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας  , Υπολογιστική Γλωσσολογία, Γραμματική Περιγραφή Σημιτικών Γλωσσών,  Μαθήματα Ξένων Γλωσσών: Αραβικά, Τουρκικά, Εβραϊκά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Tι άλλο πρέπει να ξέρω

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών οι πτυχιούχοι ανάλογα με την ειδίκευση τους κατά την διάρκεια των σπουδών τους, μπορούν:

Σκοπός της Ειδίκευσης «Αρχαιολογία», τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής στον τομέα της Αρχαιολογίας και να κατανοήσουν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές του θεωρητικού επιστημονικού και τεχνολογικού πεδίου γνώσεων, που εμπεριέχει στοιχεία από το αντίστοιχο επαγγελματικό πεδίο. Με τη βοήθεια των παραπάνω δεξιοτήτων, οι απόφοιτοι/ες της Ειδίκευσης «Αρχαιολογία» διαθέτουν διευρυμένες δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης και αποκατάστασης, που τους επιτρέπουν να απασχολούνται τόσο σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της Αρχαιολογίας, όσο και σε τομείς που σχετίζονται με γενικές δεξιότητες.

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να εργαστούν ως Αρχαιολόγοι στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων. Επιπροσθέτως, και με τη γνώση μιας από τις γλώσσες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, που διδάσκονται στο τμήμα (αραβικά, εβραϊκά, τουρκικά), υπάρχουν προοπτικές απασχόλησης σε Ιδιωτικά Μουσεία και Συλλογές, Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές (Ελλάδα και Εξωτερικό), Πολιτιστικά-Μορφωτικά Τμήματα και Διευθύνσεις Περιφερειών, Δήμων και Ιδιωτικών Φορέων και Οργανισμών (π.χ. Τράπεζες), σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (πολιτιστικό ρεπορτάζ) και φυσικά σε οποιαδήποτε θέση στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, η οποία απαιτεί πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών γενικότερα.

Τέλος, υπάρχει πάντα η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό επίπεδο καθώς και συμμετοχής σε αρχαιολογικά και αρχαιογνωστικά ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Σκοπός της Ειδίκευσης «Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου», τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εμπειρία στη μελέτη γλωσσικών συστημάτων, στην αξιολόγηση γλωσσολογικών θεωριών, στη διατύπωση κανόνων και αρχών και συμπερασμάτων που βασίζονται σε γλωσσικά δεδομένα.

Σε συνδυασμό με τη γνώση μιας τουλάχιστον από τις γλώσσες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου που διδάσκονται στο τμήμα (αραβικά, εβραϊκά, τουρκικά), οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες της ειδίκευσης αυτής διαθέτουν διευρυμένες δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης και αποκατάστασης που τους επιτρέπουν να απασχολούνται τόσο σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με τη γλώσσα όσο και σε τομείς που σχετίζονται με γενικές δεξιότητες: Έρευνα και Διδασκαλία σχετικές με τον τομέα της γλωσσολογίας σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, Εκδόσεις (δημιουργία λεξικών, γλωσσαρίων, παιδαγωγικών γραμματικών, διδακτικών βιβλίων και εποπτικών μέσων ξένων γλωσσών κ.τ.λ.), Διδασκαλία της Γλώσσας (σε συνδυασμό με εκπαίδευση της ξένης γλώσσας και φιλολογίας), Λογοθεραπεία (σε συνδυασμό με μετεκπαίδευση στη θεραπευτική διαταραχών του λόγου), Μετάφραση και Διερμηνεία (σε συνδυασμό με μετεκπαίδευση στην τεχνική της μετάφρασης), Πληροφορική με εφαρμογή στη γλωσσική τεχνολογία (αυτόματη μετάφραση, επεξεργαστές κειμένων, ορθογραφικοί ελεγκτές, πολυμέσα κ.τ.λ., σε συνδυασμό με γνώσεις πληροφορικής), Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Οι απόφοιτες και απόφοιτοι της Κατεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων & Οργανισμών, με τη γνώση μιας από τις γλώσσες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου που διδάσκονται στο τμήμα (αραβικά, εβραϊκά, τουρκικά), μπορούν να εργαστούν σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς), σε Ερευνητικά Κέντρα (ΕΛΙΑΜΕΠ, ΕΚΕΜ, ΕΕΚ, κ.ά.), σε Περιφερειακούς και Διεθνείς Οργανισμούς (ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, ΟΑΣΕ, κ.ά.), σε Ελληνικές Εμπορικές-Τεχνικές Επιχειρήσεις, σε Υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στο Μεσογειακό και Ευρωπαϊκό χώρο, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στο Διπλωματικό Σώμα (Υπουργείο Εξωτερικών, Προξενεία, Πρεσβείες), με την κατάλληλη όπου χρειάζεται μεταπτυχιακή εκπαίδευση, σε ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων της ημεδαπής και αλλοδαπής και σε οποιαδήποτε θέση στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα που απαιτεί πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών γενικότερα. Υπάρχει βεβαίως η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό επίπεδο

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0181

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  150 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Αρχαία Ελληνικά : 25 %

Ιστορία : 30 %

Λατινικά : 20 %

Πανελλαδικές 2022 

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 11.995

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.040

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ

Translate - Μετάφραση »
error: Content is protected !!