{0329} : Στατιστικής (Αθήνα)

 το άρθρο ενημερώθηκε στις : 16/04/2024

 Οικονομικό  Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας και Πληροφορίας

Τμήμα Στατιστικής (Αθήνα)

 Έδρα :

Διεύθυνση : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα

Τηλέφωνο : 210 8203111-112-113 Ε- mail: prosec@aueb.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης με την έρευνα και τη διδασκαλία  στο γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Στατιστικής και των συναφών με αυτήν αντικειμένων, θεωρητικών και εφαρμοσμένων και η κατάρτιση στελεχών υψηλής στάθμης για τις ανάγκες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Το τμήμα ιδρύθηκε το 1989 με το ΠΔ 377/1989 και λειτούργησε από την ακαδημαϊκή χρονιά 1989-90. Ήταν  – και εξακολουθεί να είναι – το πρώτο και το μόνο αμιγές τμήμα Στατιστικής σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Το πτυχίο που χορηγεί είναι ενιαίο και φέρει την επωνυμία του τμήματος.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, επιδιώκει την προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας στο γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Στατιστικής και των συναφών αντικειμένων, θεωρητικών και εφαρμοσμένων, καθώς και η κατάρτιση στελεχών υψηλής στάθμης για τις ανάγκες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η υλοποίηση του στόχου αυτού επιδιώκεται μέσω της ανάπτυξης της έρευνας και της εκπαίδευσης, η οργάνωση των οποίων εξασφαλίζει στους πτυχιούχους τόσο τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις, όσο και την ανάπτυξη της ικανότητας εφαρμογής τους στις πραγματικές ανάγκες διαφόρων τομέων της οικονομικής δραστηριότητας (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί, όπως Υπουργεία, Νοσοκομεία, Τράπεζες με υπηρεσίες Στατιστικής, Βιομηχανία, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Εταιρείες Δημοσκοπήσεων, Ερευνητικά Κέντρα κ.λπ.). Τέλος, ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, επίσης, με την ανάπτυξη των διεθνών επαφών, κύρια έκφραση των οποίων είναι το Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Τμήμα Στατιστικής, ο απόφοιτος θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοεί τις βασικές γνώσεις σχετικές με τη θεωρία πιθανοτήτων και τη μαθηματική θεμελίωση της στατιστικής επιστήμης, τη στατιστική σκέψη και συμπερασματολογία.
 • Να κατανοεί την αβεβαιότητα και το πώς η στατιστική, οι πιθανότητες και η σύγχρονη επιστήμη των δεδομένων μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται σε καθεστώς αβεβαιότητας.
 • Να σχεδιάζει, να συγκεντρώνει και να αναλύει στατιστικά δεδομένα καθώς και να εξάγει συμπεράσματα από αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τους τυχόν περιορισμούς που υπάρχουν σε καθένα από τα βήματα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε.
 • Να ερμηνεύει και να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα μιας στατιστικής ανάλυσης.
 • Να αναλύει δεδομένα με τη χρήση στατιστικών πακέτων και άλλων υπολογιστικών εργαλείων,
 • Να αποφεύγει την κακή χρήση των στατιστικών εργαλείων καθώς και την λανθασμένη ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
 • Να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητικές υποθέσεις μπορούν να διατυπωθούν υπό μορφή προβλημάτων τα οποία η Στατιστική επιστήμη μπορεί να ερευνήσει.
 • Να μελετά επιστημονικές δημοσιεύσεις οι οποίες χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους και να αξιολογεί την αξιοπιστία των παρατιθέμενων επιχειρημάτων

Τα μαθήματα του προγράμματος χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες:

α) 14 υποχρεωτικά μαθήματα  τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές του Τμήματος και

β)  μαθήματα επιλογής τα οποία διακρίνονται σε

   • μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα Στατιστικής και
   • μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Ιδρύματος.

Το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με την φιλοσοφία των προγραμμάτων σπουδών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα, αφού είναι βασισμένο στο σύστημα μεταφοράς εκπαιδευτικών μονάδων ECTS (European Credit Transfer System).

Αξίζει να αναφερθεί, λόγω των πολλαπλών εφαρμογών της Στατιστικής, εκτός από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και τις άλλες κυβερνητικές Υπηρεσίες (που όλες έχουν Διευθύνσεις Στατιστικής), οι Στατιστικοί μπορούν να απασχοληθούν και σε πολλούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα. Οι χώροι απασχόλησης περιλαμβάνουν τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες, τις βιομηχανίες, τον τουρισμό, τις συγκοινωνίες, τις εταιρείες δημοσκοπήσεων κ.λπ.

Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στη Στατιστική, Μαθηματικός Λογισμός, Θεωρία κατανομών, Θεωρία Πιθανοτήτων,  Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Τεχνικές Δειγματοληψίας & Δειγματοληπτικές Έρευνες, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Δημογραφική Στατιστική, Μη Παραμετρική Στατιστική, Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη, Οικονομετρία, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία,  Ανάλυση Δεδομένων, Θεωρία Κινδύνου, Θεωρία Πιθανοτήτων, Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα, Περιβαλλοντική Στατιστική, Διαχείριση Ρίσκου, Εφαρμογές Στατιστικών Μοντέλων στα Χρηματοοικονομικά, Μοντέλα Δειγματοληπτικών Ερευνών, Πολυμεταβλητές Στατιστικές Τεχνικές, Διαχείριση Κινδύνου, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :  

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο πτυχιούχος του τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μπορεί να εργαστεί:

 • Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Τράπεζες
 • Ερευνητικά Κέντρα
 • Ιδιωτικές εταιρείες (έρευνα αγοράς, τμήματα μάρκετινγκ κλπ) με ποικίλα αντικείμενα.
 • Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού  Πανεπιστημίου Αθήνας, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές, αν αυτό επιθυμούν.
 • Έχει δυνατότητες και επιλογές απασχόλησης εκτός των ανωτέρω και στην  δευτεροβάθμια εκπαίδευση   ως εκπαιδευτικός  του κλάδου ΠΕ09 (Οικονομολόγων)

Να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές. Αξίζει να σημειωθεί το πολύ καλό ποσοτικό υπόβαθρο των φοιτητών διευκολύνει τις μεταπτυχιακές σπουδές σε μία τεράστια γκάμα αντικειμένων όπως: Χρηματοοικονομικά, Βιοστατιστική, Ψυχομετρία, Οικονομικά, Μάρκετινγκ, κ.α.

Το επάγγελμα του Στατιστικού 

Ένας πτυχιούχος στατιστικής έχει τη δυνατότητα να εργαστεί με πολύ ευνοϊκές συνθήκες στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν πολλές προσοδοφόρες θέσεις εργασίας για στατιστικούς σε τράπεζες, εταιρίες έρευνας αγοράς, εταιρίες δημοσκοπήσεων, ασφαλιστικές εταιρίες, διαφημιστικές εταιρίες, εταιρίες πετρελαιοειδών, εταιρίες τηλεπικοινωνιών. Ο ρόλος του στατιστικού σ’ αυτές τις εταιρίες είναι σημαντικότατος μια που τα συμπεράσματα και οι γνωμοδοτήσεις του είναι εξαιρετικά χρήσιμες.

Στο δημόσιο τομέα υπάρχουν Τμήματα Στατιστικής σε Υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς, τα οποία στελεχώνονται από στατιστικούς, οι οποίοι επεξεργάζονται και αναλύουν με χρήση στατιστικών πακέτων διάφορα δεδομένα στοχεύοντας στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.  

Ένας πτυχιούχος στατιστικής με γνώσεις βιοστατιστικής μπορεί να εργαστεί σε μία φαρμακευτική εταιρία ή σ’ ένα νοσοκομείο ως αναλυτής ιατρικών ή επιδημιολογικών δεδομένων. Τονίζεται ότι ο ρόλος της στατιστικής συμπερασματολογίας σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία είναι εξαιρετικά κρίσιμος και ότι υπάρχει διεθνώς έλλειψη επιστημόνων με εξειδίκευση στη βιοστατιστική.

Στον ακαδημαϊκό χώρο (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ερευνητικά Ινστιτούτα) ένας πτυχιούχος στατιστικής έχει τη δυνατότητα να κάνει έρευνα με στόχο την εκπόνηση μίας διδακτορικής διατριβής σε κάποιο θεωρητικό ή εφαρμοσμένο αντικείμενο. Σε πολλά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ευρωπαϊκή έρευνα συμμετέχουν στατιστικοί ως επιστημονικοί συνεργάτες.  

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις : 

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr/
 • Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος. web site: www.actuaries.org.gr/
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0329

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  120 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 22 %

Φυσική : 22 %

Χημεία : 22 %

Μαθηματικά: 34 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 22 %

Μαθηματικά : 34 %

Πληροφορική : 22 %

Οικονομία  : 22 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 34 %

Νέα Ελληνικά : 22 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 22 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 22 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.738

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 14.268

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.310

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.898

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ