ΔΠΜΣ: Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κίνδυνου

το άρθρο ενημερώθηκε στις 21.12.2022

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

.

ΔΠΜΣ: «Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού

και Χρηματοοικονομικού Κίνδυνου» 

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ο.Π.Α., Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62

Τηλέφωνα: 210 8203681/ 692 E-mail : masterst@aueb.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου – Master of Science (M.Sc.) Quantitative Actuarial and Financial Risk Management» έχει ως αντικείμενο την παροχή ειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους Ελληνικών και αναγνωρισμένων ξένων ΑΕΙ στους βασικούς τομείς Διαχείρισης Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου με έμφαση στις Ποσοτικές Μεθόδους. Το πρόγραμμα επικεντρώνει στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: (1) Στοχαστική και στατιστική μοντελοποίηση χρηματοοικονομικού, ασφαλιστικού και αναλογιστικού κινδύνου (2) Τεχνικές διαχείρισης κινδύνου (3) Τεχνικές επιλογής χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη στατιστική-ποσοτική ανάλυση των χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών δεδομένων και η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών όσον αφορά την εκτίμηση/πρόβλεψη επιχειρηματικών κινδύνων σε χρηματοοικονομικά και ασφαλιστικά-αναλογιστικά προϊόντα.

Τίτλος Σπουδών: Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (MSc in Quantitative Actuarial and Financial Risk Management).

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας

Γλώσσα Διδασκαλίας: Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών μπορεί να παρέχονται και στην αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική.

Δίδακτρα: Τα τέλη φοίτησης για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζονται σε έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (6.800 €).

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ανώτατο όριο στους είκοσι τρεις (23) φοιτητές κατ’ έτος.

Διαδικασία επιλογής:

Για την εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών δημοσιεύεται, κάθε έτος, προκήρυξη, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ και απόφαση της ΕΔΕ, ορίζοντας συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών. Η προκήρυξη υπογράφεται από το Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. και τον Πρύτανη του ΟΠΑ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην προκήρυξη κάθε έτους και είναι, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:

α) Αίτηση.

β) Πρόσφατη φωτογραφία.

α) Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.

γ) Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.

δ) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών.

ε) Συστατικές επιστολές.

στ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες και σε ενδεχόμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία.

ζ) Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.

η) Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται με κατάλληλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Όσοι δεν προσκομίσουν τέτοιο πιστοποιητικό ενδέχεται να εξεταστούν στη γνώση της γλώσσας.

θ) Οι υποψήφιοι δύνανται να καταθέσουν και άλλα δικαιολογητικά που, κατά την κρίση τους, μπορούν να ενισχύσουν την αίτησή τους (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων).

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται στην προκήρυξη και περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: βαθμό πτυχίου, βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με τα μαθήματα του ΔΠΜΣ, επιστημονικές εργασίες, τυχόν εργασιακή εμπειρία, καθώς και ποιοτικά κριτήρια, όπως (ενδεικτικά): πανεπιστήμιο και τμήμα προέλευσης, είδος ερευνητικής ή/και επαγγελματικής εμπειρίας, γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, προσωπική συνέντευξη, συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή/και εργοδότες.

Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών είναι η ακόλουθη:

α) Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ καταρτίζει κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση και απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια.

β) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καλεί σε συνέντευξη όσους υποψήφιους απέμειναν. Η συνέντευξη γίνεται ενώπιον τουλάχιστον δύο (2) μελών της Επιτροπής.

γ) Διεξάγονται εσωτερικές εξετάσεις, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

δ) Ιεραρχούνται οι υποψήφιοι και η Επιτροπή προβαίνει στην τελική επιλογή.

ε) Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων επικυρώνεται από την ΕΔΕ.

Η επιστολή αποδοχής προς κάθε υποψήφιο που γίνεται δεκτός στο Δ.Π.Μ.Σ. συνοδεύεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. και του παρέχει περιθώριο ολίγων ημερών προ-κειμένου να καταθέσει την αναγκαία προκαταβολή των διδάκτρων για να κατοχυρώσει τη θέση του στο Δ.Π.Μ.Σ. Μετά το πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας, ο Διευθυντής το Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να προχωρήσει στην αποδοχή επιλαχόντων, κατά σειρά επιτυχίας.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Η περιγραφή του προγράμματος σπουδών γίνεται για 5 εξάμηνα. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση συνολικά 12 μαθημάτων. Σε κάθε ένα από τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα προσφέρονται από 3 μαθήματα τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές. Στο πέμπτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν μία διπλωματική εργασία. ο σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.

Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Πιθανότητες και εφαρμογές με την χρήση υπολογιστικών τεχνικών (Probability and applications using computational techniques)
  • Στατιστική και εφαρμογές με την χρήση υπολογιστικών τεχνικών (Statistics and applications using computational techniques)
  • Αγορές Χρήματος και Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων (Financial Markets and Corporate Finance)

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Τεχνικές Βελτιστοποίησης και θεωρία χαρτοφυλακίου (Optimization Techniques and Portfolio Theory)
  • Γραμμικά Μοντέλα και Ανάλυση Χρονοσειρών (Linear models and Time Series Analysis)
  • Στοχαστικές Διαδικασίες και Αγορές Παραγώγων (Stochastic Processes and Derivative Markets)

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (Financial Econometrics)
  • Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά με υπολογιστικές εφαρμογές (Financial Mathematics with Applications)
  • Ασφάλειες Ζωής – Γενικές Ασφάλειες (Life Insurance – General Insurance)

Δ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Διαχείριση Αναλογιστικού Κινδύνου – Solvency II (Insurance Risk Management – Solvency II)
  • Διαχείριση Πιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (Credit and Financial Risk Management)
  • Ειδικά θέματα στα Ασφαλιστικά και την Χρηματοοικονομική (Topics in Insurance and Finance)

Ε’ εξάμηνο:

  • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ