Ανάλυση προοπτικών του επαγγέλματος του Οικονομολόγου

 

Απόσπασμα από την ανωτέρω μελέτη:

.

Συμφωνά με τα ευρήματα της μελέτης, αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να ανακάμψει η ζήτηση για ασκούντες το οικονομολογικό επάγγελμα:

 • σε κλάδους της Ελληνικής οικονομίας οι οποίοι διαθέτουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, και
 • σε συγκεκριμένες ειδικότητες και ειδικεύσεις του οικονομολογικού επαγγέλματος οι οποίες θα αναδειχθούν από το υπό διαμόρφωση νέο επιχειρηματικό τοπίο.

Στην μελέτη γίνεται μία προσπάθεια ομαδοποίησης των ευκαιριών αυτών ανά κλάδο και ειδικότητα – ειδίκευση του οικονομολογικού επαγγέλματος. Πιο συγκεκριμένα, ομαδοποιούνται ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάζονται για τους ασκούντες το οικονομολογικό επάγγελμα

 • από την μεταστροφή του επιχειρείν σε ορθολογικότερους, καινοτόμους και διεθνοποιημένους τρόπους λειτουργίας,
 • από ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάζονται για τους ασκούντες το οικονομολογικό επάγγελμα λόγω των διαρθρωτικών αλλαγών οι οποίες θα επέλθουν στην κρατική λειτουργία και την δημόσια διοίκηση και
 • αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει την επιχειρηματική και επενδυτική πρακτική.

Περιληπτικά, ειδικότητες και ειδικεύσεις οι οποίες αναμένεται να παρουσιάσουν ζήτηση τα επόμενα έτη, σύμφωνα με την ανάλυση της μελέτης είναι:

 

Εξειδικευμένα στελέχη στο τουριστικό management και την λογιστική τουριστικών επιχειρήσεων, εκτιμητές ακινήτων, project managers, ειδικοί αγροτικής οικονομίας και διαχειριστές (managers) αγροτικών συνεταιρισμών και μεγάλης επιφάνειας καλλιεργήσιμων εκτάσεων, ειδικοί ενεργειακής οικονομίας και διαχειριστές ενεργειακών υποδομών, ναυτιλιακά στελέχη και οικονομολόγοι και λογιστές εξειδικευμένοι στο αντικείμενο της ναυτιλίας, κοστολόγοι, ειδικοί διαχείρισης παραγωγής, ειδικοί logistics, managers, ειδικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών με ουσιαστικές γνώσεις οικονομικών και φοροτεχνικών θεμάτων, υψηλού επιπέδου και πανεπιστημιακών γνώσεων ασφαλιστές, αναλογιστές, διαχειριστές κεφαλαίων, οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί αναλυτές, καθώς και δημιουργοί ασφαλιστικών προϊόντων ζωής και υγείας/περίθαλψης, οικονομολόγοι – εκπαιδευτικοί, αναλυτές περιβαλλοντικών οικονομικών και επιπτώσεων οι οποίοι συνδυάζουν πτυχία Περιβαλλοντικής διαχείρισης ή/και μηχανικών με οικονομικά, ειδικοί κατάρτισης ισολογισμών αειφορίας, ειδικοί συγχωνεύσεων και εξαγορών, αποτιμητές εταιρειών, λογιστές – ορκωτοί λογιστές, φοροτεχνικοί, εκκαθαριστές, ειδικοί πιστοληπτικής ικανότητας (credit officers), ειδικοί διαχείρισης κινδύνου (risk management officers), ειδικοί απεμπλοκής και αναχρηματοδότησης επιχειρήσεων, νοικοκυριών και φυσικών προσώπων (recovery officers), ειδικοί marketing, κλαδικοί αναλυτές, ειδικοί ανάπτυξης προϊόντων, ειδικοί εύρεσης ή δημιουργίας νέων αγορών και πιο περιορισμένα χρηματιστηριακοί αναλυτές και αντικριστές.

 

Επιπλέον, θα είναι ιδιαίτερα αναγκαίοι οικονομολόγοι οι οποίοι θα μιλούν πολύ καλά ξένες γλώσσες και αυτοί οι οποίοι θα συνδυάζουν σπουδές από διαφορετικούς κλάδους (π.χ. νομικοί, μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι με πτυχίο στα οικονομικά καθώς και απόφοιτοι οικονομικών σχολών με παράλληλες σπουδές στην Δημόσια Διοίκηση).

 

Απαραίτητη κρίνεται και η εξειδίκευση των ασκούντων το οικονομολογικό επάγγελμα στην πληροφορική με έμφαση σε εξειδικευμένα προγράμματα της ειδικότητάς τους.

 

Επιπλέον, πολύτιμα θα είναι οικονομικά στελέχη σε όλο το εύρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με σπουδές και κουλτούρα διεθνών αγορών και προτύπων καθώς και στελέχη με πείρα αποκτημένη σε πολυεθνικούς ομίλους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Ευκαιρίες για επιχειρηματική δραστηριοποίηση οικονομολόγων θα υπάρξουν σε niche αγορές όπως γραφεία και εταιρείες συμβούλων κατάρτισης ισολογισμών αειφορίας, γραφεία και εταιρείες εξειδικευμένων λογιστών εφαρμογής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, γραφεία ειδικών στην εύρεση χρηματοδότησης από Ελληνικά και ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και στην δημιουργία ειδικών εργαλείων χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης εταιρικών σχημάτων και έργων.

 

{0240} : Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023

Οικονομικό  Πανεπιστήμιο  Αθήνας

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 8203129, 210 8203139,  210 8203110  Ε-mail: webmaster@aueb.gr

Σκοπός του τμήματος : 

Σκοπός του τμήματος είναι η διδασκαλία και η έρευνα στους τομείς της Διοικητικής Επιστήμης που συνδέονται με τις σύγχρονες τεχνολογίες, καθώς και η αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών και ιδιαίτερα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στη χάραξη Επιχειρηματικής Στρατηγικής, στη λήψη αποφάσεων και στην αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ο αυξανόμενος ρόλος που σήμερα διαδραματίζουν οι νέες τεχνολογίες στην ανάπτυξη και στη λειτουργία των επιχειρήσεων, η απαίτηση για ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων των σύγχρονων μονάδων, η ανάγκη για οργανωτικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και η πίεση που ασκεί ο διεθνής ανταγωνισμός διαφοροποιούν αισθητά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν τα στελέχη των επιχειρήσεων και οργανισμών. Στην προετοιμασία στελεχών της κατηγορίας αυτής στοχεύει το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, γι’ αυτό και η έμφαση του προγράμματος σπουδών είναι στη διεπιστημονική ολοκλήρωση των διοικητικών και τεχνολογικών επιστημονικών κλάδων.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Οι μεταλλαγές που έχουν συντελεστεί στη δομή και στο χαρακτήρα των επιχειρηματικών λειτουργιών έχουν καταστήσει την τεχνολογία ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα στον οργανωτικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Έτσι η ανάπτυξη, η αξιοποίηση και η διαχείριση των νέων τεχνολογιών συνδέεται αναπόσπαστα με την διοικητική επιστήμη. Η εσωτερική ολοκλήρωση και η διεπιχειρησιακή διασύνδεση των δραστηριοτήτων με τη διοικητική επιστήμη. Η εσωτερική ολοκλήρωση και η διεπιχειρησιακή διασύνδεση των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού κάνει κάθε μία δραστηριότητα να έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες μια ολοκληρωμένης αλυσίδας ενεργειών. Ταυτόχρονα, ο ανταγωνισμός ωθεί τις επιχειρήσεις σε στρατηγικά σχέδια με υψηλές επενδύσεις στην τεχνολογία. Τα σχέδια αυτά, επειδή είναι ριζοσπαστικά, απαιτούν σημαντικά κεφάλαια και περιέχουν υψηλό ρίσκο. Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά απαιτούν ανθρώπινο δυναμικό υψηλής στάθμης. Παράλληλα, η ελληνική οικονομία αναζητά σήμερα τον οργανωτικό και διοικητικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και οργανισμών της, που θα τους επιτρέψει να βελτιώσουν τον δείκτη ανταγωνιστικότητας τους στη σύγχρονη διεθνοποιημένη πραγματικότητα.

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού αποτελεί η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών, ικανών να λαμβάνουν αποτελεσματικές αποφάσεις, προς όφελος της επιχείρησης και της οικονομίας, χρησιμοποιώντας το σύγχρονο περιβάλλον μεθόδων λήψης αποφάσεων, τεχνολογίας και εφαρμογών. Στελέχη τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν στο υπό διαμόρφωση περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάσει στελέχη υψηλού επιπέδου για επιχειρήσεις και οργανισμούς, ικανά να αντιμετωπίζουν με επιτυχία την πολυπλοκότητα των σύγχρονων και μελλοντικών τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος θα έχει αποκτήσει δεξιότητες και θα είναι σε θέση να:

 • συνδυάζει γνώσεις διοικητικής επιστήμης, διοίκησης και νέων τεχνολογιών και να αξιολογεί κριτικά την εφαρμογή τους στην πράξη,
 • αποδεικνύει κατανόηση των διοικητικών, τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί στο παγκόσμιο περιβάλλον και να αντιμετωπίζει με επιτυχία την πολυπλοκότητα τους,
 • χρησιμοποιεί αναλυτικές μεθόδους και τεχνικές ώστε να λαμβάνει αποτελεσματικά λειτουργικές και στρατηγικές αποφάσεις,
 • αναγνωρίζει, σχηματοποιεί και επιλύει διοικητικά προβλήματα με κριτική σκέψη,
 • επιδεικνύει ηγετικές, διοικητικές και επιχειρηματικές ικανότητες ώστε να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του μέλλοντος,
 • επιδεικνύει καινοτομική και επιχειρηματική στάση ως προς την αναγνώριση ευκαιριών και να αντιμετωπίζει τις σύγχρονες προκλήσεις του επιχειρείν.

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει την ανάπτυξη στελεχών διοίκησης και παραγωγής για επιχειρήσεις με έντονο τεχνολογικό προσανατολισμό (ψηφιακές και τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες). Επιπλέον στοχεύει στην αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων ώστε να παράγουν νέα ή καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες εκμεταλλευόμενες τις εξελίξεις στην τεχνολογία.

Το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονική ολοκλήρωση τεχνολογικών, οικονομικών και διοικητικών επιστημονικών κλάδων. Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα διάρκειας 4 ετών, το οποίο παρέχει στους αποφοίτους του την επιστημονική γνώση και, συνάμα, την επιχειρηματική προσέγγιση που απαιτούνται από τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Η απόκτηση του πτυχίου απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση συνολικά τριάντα εννεά (39) μαθημάτων και πιο συγκεκριμένα τριάντα οκτώ (38) μαθημάτων και της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης, η οποία επιτελείται για 3 μήνες σε επιλεγμένους οργανισμούς.

Στην αρχή του 6ου εξαμήνου, οι φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση στην οποία ειδικεύονται, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο μία εις βάθος γνώση και εμπειρία. Το Τμήμα προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις:

 • Κατεύθυνση Ι: Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική Αναλυτική
 • Κατεύθυνση ΙΙ: Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Κατεύθυνση ΙΙΙ: Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι.
 • Κατεύθυνση ΙV: Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Κατεύθυνση ΙV: Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων

Στο ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζεται η δομή του προγράμματος σπουδών:

Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Ενδεικτικά Μαθήματα :   Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μακροοικονομική Ανάλυση, Λογιστική, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Μαθηματικός Προγραμματισμός, Διοίκηση Επιχειρήσεων & Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων, Διοίκηση Έργων & Προγραμμάτων, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων, Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Στρατηγικές Λήψης Αποφάσεων και Επίλυσης Προβλημάτων, Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς, Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων, Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σήμερα, και πολύ περισσότερο στο μέλλον, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί βρίσκονται μπροστά σε νέες προκλήσεις οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με στελέχη των παραδοσιακών εξειδικεύσεων. Χρειάζονται στελέχη τα οποία εκτός της εξειδίκευσης τους στους τομείς της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Χρηματοοικονομική, Μάρκετινγκ, Λογιστική, Πωλήσεις, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κλπ.) θα μπορούν να διαχειριστούν και να χρησιμοποιούν τη σύζευξη της Διοικητικής Επιστήμης με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Ποσοτικές Μέθοδοι) ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ολοκληρωμένες επιχειρησιακές λειτουργίες, διαδικασίες και συστήματα καθώς και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, οι πτυχιούχοι του τμήματος  λόγω του ολοκληρωμένου τεχνολογικού και διοικητικού υπόβαθρού τους είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και ως σύμβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως

 • Μάρκετινγκ,
 • Διοίκηση Παραγωγής,
 • Χρηματοοικονομικά,
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, κ.λπ.

Οι ειδικότητες αιχμής του Τμήματος ΔΕΤ είναι:

 • Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων,
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ,
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική,
 • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων,
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά,
 • Οργανωσιακή Ψυχολογία και Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων,
 • Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης,
 • Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας,
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στο Μάνατζμεντ,
 • Ψηφιακή Οικονομία/ Κοινωνική Ανάπτυξη και Διαχείριση Καινοτομίας,
 • Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων,
 • Διοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Πόρων/ Συστημάτων,
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας κ.ά.

Επίσης οι απόφοιτοι του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης  και Τεχνολογίας του  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν και ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

πηγή: Unique Minds GR

πηγή: Capital TV

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0240

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  165 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 25 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία  : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας:  α) Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού β) Πληροφορικής    γ) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.450

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 18.350

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.850

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 17.100

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0333} : Πληροφορικής (Αθήνα) – Ο.Π.Α.

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας και Πληροφορίας

Τμήμα Πληροφορικής (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76 ΤΚ 104 34 Αθήνα

Τηλέφωνο:  210 8203314-6, Fax:  210 8226105 

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων πληροφορικής, με ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορικής σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση σύγχρονων μεθοδολογιών και λογισμικού για την ανάπτυξη εφαρμογών.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών στηρίζεται στην πεποίθηση ότι για την ουσιαστική συνεισφορά στο χώρο της Πληροφορικής είναι απαραίτητη και η σε βάθος γνώση της Επιστήμης των Υπολογιστών, και η γνώση του αντικειμένου του πεδίου εφαρμογής. Έτσι, ο φοιτητής του Τμήματος μπορεί να παρακολουθήσει εκτός από μαθήματα Πληροφορικής και προχωρημένα μαθήματα Οικονομικών, Διοικητικής Επιστήμης και Επιχειρησιακής Έρευνας. Η ποικιλία αυτή δίνει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στις σπουδές.

Οι τεχνολογίες της Πληροφορικής εφαρμόζονται ήδη εκτενώς στις οικονομικές και εμπορικές  δραστηριότητες, στη λειτουργία των τραπεζών, των βιομηχανιών και των οργανισμών κοινής ωφελείας, στις μεταφορές, στις κινητές επικοινωνίες, στην ιατρική, στην εκπαίδευση, στη δημιουργία και διανομή ταινιών, παιχνιδιών με video, και άλλων υπηρεσιών μέσω του Παγκόσμιου Ιστού, και σε πολλούς άλλους τομείς.

Το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει έμφαση αφ’ ενός στο θεωρητικό υπόβαθρο των φοιτητών του, ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθούν διαρκώς τις ραγδαίες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις του κλάδου, αφ’ ετέρου στην πολύπλευρη θεώρηση της Πληροφορικής και των πεδίων εφαρμογής της, και τέλος στη συστηματική εξάσκηση με ασκήσεις και εργαστήρια, ώστε να καλλιεργούνται οι πρακτικές δεξιότητες και η ικανότητα αντιμετώπισης σύνθετων προβλημάτων πραγματικής κλίμακας. Το πρόγραμμα σπουδών, που διαρκώς ανανεώνεται, περιλαμβάνει πέντε ομάδες μαθημάτων:

 • Τον πυρήνα Πληροφορικής, με βασικά μαθήματα που καλύπτουν όλες τις περιοχές της Πληροφορικής (προγραμματισμός,αλγόριθμοι, οργάνωση υπολογιστών, βάσεις δεδομένων, δίκτυα, τεχνολογία λογισμικού, κ.ά.).
 • Μαθήματα μαθηματικού υποβάθρου.
 • Μαθήματα οικονομικών και διοικητικών επιστημών.
 • Μαθήματα εμβάθυνσης και ειδίκευσης σε τομείς έντονης επιστημονικής δραστηριότητας και αξίας στην αγορά εργασίας της Πληροφορικής, οργανωμένα σε έξι κύκλους σπουδών:
  • Θεωρητική Πληροφορική
  • Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών
  • Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης
  • Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια
  • Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής
  • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Επιστημονικοί Υπολογισμοί
 • Μαθήματα ελεύθερων επιλογών προερχόμενα από άλλα τμήματα του Ο.Π.Α.

Τα Προγράμματα Σπουδών των Οικονομικών Πανεπιστημιακών τμημάτων Πληροφορικής  είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Διακριτά  Μαθηματικά, Γραμμική Άλγεβρα,  Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Aσύρματα Δίκτυα, Ασφάλεια Δικτύων, Βάσεις Δεδομένων, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Πιθανότητες & Στατιστική, Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού, Λογικός – Συναρτησιακός Προγραμματισμός, Λειτουργικά Συστήματα, Θεωρία Πληροφορίας – Κωδικοποίηση, Οπτικές Επικοινωνίες, Οπτική Μεταγωγή, Μοντελοποίηση & Προσομοίωση Υπολογιστικών Συστημάτων, Νευρωνικά Δίκτυα, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου, Διδακτική της Πληροφορικής, Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη, Λογιστική, Οικονομικά Δικτύων, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :   

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης  του τμήματος  Πληροφορικής σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ.  44 (ΦΕΚ 58 τ.Α΄/08.03.2009) με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν  γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και το λογισμικό για τη  συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας, και έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς:

 • του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • της πληροφορικής,
 • των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και
 • των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.

Επίσης, οι  πτυχιούχοι  του τμήματος Πληροφορικής  σύμφωνα με το άρθρο 3  του Π.Δ.  44 (ΦΕΚ 58 τ.Α΄/08.03.2009) δύνανται να ασχοληθούν, ανάλογα με το περιεχόμενο των σπουδών τους, ενδεικτικά με:

 • τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών
 •  την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα
 • την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του αντίστοιχου τμήματος  οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν ως:

 • Ελεύθεροι επαγγελματίες.
  Διαθέτοντας, εκτός από τεχνικές, γνώσεις και σε θέματα διοίκησης και επιχειρηματικότητας, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες.  
 • Στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.
  Ο παραπάνω συνδυασμός γνώσεων καθιστά τους αποφοίτους του Τμήματος ιδανικούς υποψηφίους για την στελέχωση επιχειρήσεων σε διοικητικό επίπεδο, όπου η ύπαρξη ατόμων με ειδικές γνώσεις στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών είναι σήμερα επιβεβλημένη περισσότερο από ποτέ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι ιδανικοί υποψήφιοι για θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, που περιλαμβάνει τις παραδοσιακές εταιρείες προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενους χώρους όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση /εργασία από απόσταση, συστήματα ψυχαγωγίας και πληροφόρησης μέσω διαδικτύου, ψηφιακές βιβλιοθήκες κ.ά.
 • Εκπαιδευτικοί στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.
  Ειδικά για τη δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται επιτυχής συμμετοχή σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος  Πληροφορικής  του  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  γίνονται μέλη  στο Οικονομικό Επιμελητήριο,  που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές, αν αυτό επιθυμούν.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ο οικονομικός τομέας και γενικότερα το επάγγελμα του οικονομολόγου αδιαμφισβήτητα έχουν επηρεαστεί βαθιά από την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και την ευρέως διαδεδομένη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων. Νέες οικονομικές δυνάμεις (χώρες και όμιλοι εταιρειών) οι οποίες έχουν αναδυθεί και κυριαρχούν στο σημερινό οικονομικό γίγνεσθαι, στηρίζουν σχεδόν ολοκληρωτικά την ανάπτυξή τους στη τεχνολογική αυθεντία, την ανάπτυξη hardware και software, τις εφευρέσεις, την βιομηχανική πολιτική και παραγωγή που σχετίζεται με τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Ειδικότερα, στον κλάδο της οικονομίας και της διοίκησης επιχειρήσεων, τα πληροφοριακά συστήματα έχουν εισχωρήσει και διαφοροποιήσει ριζικά τις δυνατότητες αλλά και τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου..

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Οι απόφοιτοι των Τμημάτων των ΑΕΙ έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται Π.Δ. 44 που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 58 τ.Α΄/08.03.2009).  Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
 • Επιπλέον, οι απόφοιτοι έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα αναφορικά με την απασχόλησή τους στο Δημόσιο Τομέα και το Πτυχίο του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται: στα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Π.Δ. 347 (ΦΕΚ 315 τ.Α΄/31.12.2003),
 • καθώς και στα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Π.Δ. 268  (Φ.Ε.Κ. 268 τ.Α’/28.12.2004).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

..

πηγή: Unique Minds GR

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0333

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  225 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 30 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 30 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Μαθηματικά : 30 %

Πληροφορική : 30 %

Οικονομία  : 20 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Τομέας: α) Πληροφορικής.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.510

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 17.670

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.820

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.155

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0150} : Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023

Οικονομικό  Πανεπιστήμιο Αθήνας

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα  Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα)

 Έδρα :

Διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα

Τηλέφωνο: 2108203 106-107, Fax: 2108214 122, e-mail: deos@aueb.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης στο επιστημονικό πεδίο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, ώστε να εκπαιδευτούν οικονομολόγοι με διεπιστημονική κατάρτιση και ευρύτερη δυνατότητα κατανόησης της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πραγματικότητας.

Οι επαυξημένες αυτές γνώσεις θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες σήμερα, που η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονομία της είναι τμήμα της ζώνης του ευρώ και γενικότερα, λειτουργεί στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος, επιδιώκει την προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης στο επιστημονικό πεδίο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, ώστε να εκπαιδευτούν οικονομολόγοι με διεπιστημονική κατάρτιση και ευρύτερη δυνατότητα κατανόησης της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Οι γνώσεις αυτές θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες σήμερα, που η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονομία της είναι τμήμα της ζώνης του ευρώ και γενικότερα, λειτουργεί στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Συγκριτικά με τα παρεμφερή Τμήματα Ευρωπαϊκών Σπουδών, το Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Ο.Π.Α. διαφέρει, καθώς θεραπεύει, κατά κύριο λόγο, την Οικονομική Επιστήμη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και δευτερευόντως άλλες συναφείς Επιστήμες, όπως Πολιτική, Νομική και Διοίκηση των Επιχειρήσεων. Η υψηλή στάθμη των σπουδών στο Τμήμα συνάγεται και από το γεγονός ότι οι πτυχιούχοι του Τμήματος γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, κάποια από τα οποία είναι από τα κορυφαία του κόσμου.

Η εκπαιδευτική λειτουργία περιλαμβάνει περιοχές της Οικονομικής Επιστήμης που σχετίζονται με την αγορά και τις επιχειρήσεις (Χρηματοδοτική, Λογιστική, Βιομηχανική Οργάνωση, Τραπεζική), την οικονομική συμπεριφορά και τις αποφάσεις ατόμων και Κυβερνήσεων (Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Δημόσια Οικονομική, Θεωρία Παιγνίων), τις σχέσεις μεταξύ κρατών (Διεθνής Οικονομική, Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Διεθνείς Οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο), τις ποσοτικές μεθόδους (Οικονομετρία, Στατιστική) και τις κοινωνικές και πολιτικές πλευρές της οικονομικής πραγματικότητας (Ανισότητες, Ανεργία, Προστασία του Περιβάλλοντος, Θεσμοί, Δημοκρατία).

Για το λόγο αυτό, υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης εξειδίκευσης σε μια από τις δυο κατευθύνσεις του Τμήματος:

 • Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική
 • Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

Αυτό επιτυγχάνεται με την υποχρεωτική εξέταση σε 7 συγκεκριμένα μαθήματα ανά κατεύθυνση από το σύνολο των μαθημάτων επιλογής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Η μαθησιακή εμπειρία περιλαμβάνει διαλέξεις, φροντιστήρια, τεχνικά και επιστημονικά εργαστήρια, και σεμινάρια συγγραφής διπλωματικής εργασίας που, σε συνδυασμό,:

 • εκπαιδεύουν και προετοιμάζουν άρτια καταρτισμένα επιστήμονες που έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται και να επιλύουν τα πολυδιάστατα ζητήματα και προβλήματα του σύγχρονου διεθνοποιημένου οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
 • εφοδιάζουν τους αποφοίτους με εμπεριστατωμένη γνώση των οικονομικών και νομικών δυνάμεων που επηρεάζουν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθώς και του διεθνούς οικονομικού/πολιτικού/θεσμικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η EΕ,
 • ενισχύουν την ικανότητα των σπουδαστών να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση και τις συνέργειες μεταξύ του διεθνούς και ευρωπαϊκού οικονομικού και θεσμικού περιβάλλοντος, των εθνικών οικονομικών πολιτικών και της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία,  Μαθηματικά, Στατιστική, Ξένη Γλώσσα, Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών, Τοπική Αυτοδιοίκηση & Περιφερειακή Πολιτική, Διεθνές Δίκαιο, Δημόσια Οικονομική, Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών,  Μικροοικονομική Ανάλυση, Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις, Οικονομετρία, Διεθνές ΜΑNAGEMENT, Διεθνές ΜARKETING, Εξωτερική Πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων, Ευρωπαϊκή Θεσμική Ανάπτυξη και Εθνικό Συμφέρον, Εξωτερικές Σχέσεις της Ε.Ε, Διεθνής Νομισματική,  Οικονομική των Επιχειρήσεων (Οικονομικά της Πολιτικής Ανταγωνισμού),  Οικονομική Ανάπτυξη, Φορολογικές Πολιτικές, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου, Θέματα Διεθνούς Χρηματοδοτικής, Δίκαιο Ανταγωνισμού και Εποπτείας Αγορών της Ε.Ε, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη λειτουργία των σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων είτε ως οικονομικά στελέχη εθνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, είτε ως οικονομικοί, χρηματοοικονομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι, είτε ως εξειδικευμένοι λειτουργοί και στελέχη δημόσιων και διεθνών οργανισμών και επιχειρήσεων. Δύνανται επίσης να απασχοληθούν ως καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και να ενταχθούν στο διπλωματικό σώμα. Οι απόφοιτοι εξασφαλίζουν επίσης τη δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης σε ακαδημαϊκό επίπεδο, και την απασχόληση τους σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα.

Οι απόφοιτοί μας έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων οικονομολόγων, γιατί μπορούν να καταλάβουν θέσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις της Ελλάδας με χώρες του εξωτερικού. Επιπλέον, μπορούν να απασχοληθούν σε ερευνητικά κέντρα με αντικείμενο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές πολιτικές, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε Διεθνείς Οργανισμούς. Οι προοπτικές σταδιοδρομίας ενισχύονται σημαντικά, όταν συνοδεύονται από εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου, για την απασχόληση των πτυχιούχων του:

 • το ένα τρίτο περίπου των απασχολούμενων πτυχιούχων εργάζονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας και ιδιαίτερα σε τράπεζες.
 • Οι περισσότεροι από τους υπολοίπους εργάζονται στους εξής τομείς: το ελληνικό δημόσιο, Εταιρείες Συμβούλων, Εμπορικές Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις Υψηλής Τεχνολογίας και Τεχνικές Εταιρείες, Βιομηχανικές Επιχειρήσεις και Διεθνείς Οργανισμούς.

Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  του  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές, αν αυτό επιθυμούν.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 84620/Ζ1 (ΦΕΚ 3599 τ.Β’/08.07.2022)

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις:  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site:http://poo.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0150

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  134 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Μαθηματικά : 30 %

Πληροφορική : 20 %

Οικονομία  : 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.380

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 15.170

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.140

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.540

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0313} : Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 16/04/2024

Οικονομικό  Πανεπιστήμιο  Αθήνας

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση:  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα

Τηλέφωνο:  210 8203308 -309 -310 -311 Fax : 210 8230966

 Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η σωστή εκπαίδευση των φοιτητών στις σύγχρονες επιστημονικές, ερευνητικές και εφαρμοσμένες απαιτήσεις σχετικά με την Επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το αντικείμενο των σπουδών του αναφέρεται στη δομή και τη διάρθρωση των επιχειρήσεων, σε όλο το φάσμα των τομέων τους όπως λογιστήριο, πωλήσεις, στο Marketing, χρηματοπιστωτικά, logistics, παραγωγή και τη διοίκησή τους.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σύμφωνα με τον Οδηγό σπουδών, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης, όπως το Μάνατζμεντ, το Μάρκετινγκ, τα Χρηματοοικονομικά, τη Λογιστική και τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Τα μαθήματα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής και κατανέμονται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει στους φοιτητές του ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο μαθημάτων, ενώ οι σπουδές έχουν οργανωθεί σε δύο διετείς κύκλους σπουδών. Στα δύο πρώτα έτη, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έρχονται σε επαφή με το σύνολο των επιμέρους αντικειμένων της Διοίκησης (Διοίκηση – Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, Οικονομικά, Μαθηματικά, Λογιστική, Χρηματοοικονομική, Πληροφορική, Δίκαιο, κλπ.). Στη συνέχεια, στο δεύτερο κύκλο, επιλέγουν την εξειδίκευση που τους ενδιαφέρει, μέσα από τις ακόλουθες 4 κατευθύνσεις:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
 • Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση
 • Μάρκετινγκ
 • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος θα έχει αποκτήσει επαρκή γνώση των γνωστικών αντικειμένων που συνθέτουν τον ευρύτερο χώρο «Διοίκηση Επιχειρήσεων», αλλά και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζει, ερμηνεύει και αναλύει αποτελεσματικά τα βασικά ζητήματα τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν επιχειρήσεις και οργανισμοί και τα οποία σχετίζονται με θέματα οργάνωσης και διοίκησης, μάρκετινγκ, λογιστικής και χρηματοοικονομικής και πληροφοριακών συστημάτων.
 • Εντοπίζει, διακρίνει και αξιολογεί τις επιχειρησιακές και οργανωσιακές διαφοροποιήσεις που πηγάζουν από τη διαφορετική φύση, σκοπό, δομή, λειτουργία και σύστημα διακυβέρνησης επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Συνδυάζει γνώσεις από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με τη διοίκηση επιχειρήσεων, και να εφαρμόζει κατάλληλες θεωρίες, μοντέλα και τεχνικές, προκειμένου να αναλύει αποτελεσματικά το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον ενός σύγχρονου οργανισμού και να λαμβάνει κρίσιμες για τη λειτουργία της επιχείρησης στρατηγικές αποφάσεις.
 • Προτείνει σε οργανισμούς τεκμηριωμένες δράσεις βελτίωσης της επίδοσής τους σε θέματα που σχετίζονται με τη σύγχρονη διοίκηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
 • Αναγνωρίζει, αξιολογεί και εξηγεί θέματα πολυ-πολιτισμικότητας, περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ηθικής διακυβέρνησης, ώστε να είναι σε θέση να λειτουργεί ως υπεύθυνος πολίτης, επαγγελματίας και μελλοντικός ηγέτης.

Επίσης, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Τα Προγράμματα Σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Στατιστική, Εμπορικό Δίκαιο, Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Μικροοικονομική, Οργανωσιακή θεωρία, Στοιχεία Οικονομικών και Ασφαλιστικών Οικονομικών, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Αρχές Νομισματικής και Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, Στοιχεία Ασφαλιστικού και Ναυτικού Δικαίου, Δημόσια Οικονομική, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων, Αρχές Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί και Κεφαλαιοαγορές, Ξένη Γλώσσα, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων, Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στις Επιχειρήσεις, Δίκαιο Φορολογίας Επιχειρήσεων, Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελεγκτική, Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης, Επενδυτικές Μελέτες και Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Στρατηγική Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου, η πλειονότητα των στελεχών ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και Οργανισμών είναι πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε.).

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Τμήμα Ο.Δ.Ε. έχει δημιουργήσει εκπαιδευτική παράδοση στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, διότι καλύπτει όλα τα αντικείμενα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Λογιστική, Χρηματοδοτική Διοίκηση, Φορολογική, Ελεγκτική, Μάρκετινγκ, Γενικό Μάνατζμεντ, Διοίκηση Προσωπικού, Διοίκηση Παραγωγής, Πληροφοριακά Συστήματα, Βιομηχανικές Σχέσεις κ.λπ.).

Επιπλέον, παρέχονται επαρκείς γνώσεις από την Οικονομική και τη Νομική Επιστήμη, οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα των διοικητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων.

Ο απόφοιτος του τμήματος μπορεί να εργαστεί :

 • ως στέλεχος σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, υπουργεία, ασφαλιστικά ή τραπεζικά ιδρύματα, λογιστήρια, ινστιτούτα ερευνών καθώς και σε διάφορες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επενδύσεων, δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς κ.ά.
 • Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και σε διάφορες υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, νομισματικά και φορολογικά θέματα κ.ά.
 • Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης  Επιχειρήσεων  του  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από τους παρακάτω  νομοθεσία :

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

.πηγή: Unique Minds GR

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/
 • Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), web site: http://eoede.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0313

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  252 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 25 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία  : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.375

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 17.400

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.375

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.800

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0312} : Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023

Οικονομικό  Πανεπιστήμιο Αθήνας

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα  Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση:  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα

Τηλέφωνο:  210 8203 303, -304, -305, Fax: 210 8238 249 E-mail: econ@aueb.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η συμβολή στην προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης και η εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου. Πιο αναλυτικά να παρέχει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις, για να μελετούν και να εφαρμόζουν οικονομικές θεωρίες και να ασχολούνται με την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων, τον καταμερισμό της εργασίας και γενικά με την έρευνα και την πρόβλεψη των οικονομικών φαινομένων.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος, η Οικονομική Επιστήμη είναι μια ελκυστική επιστήμη γιατί συνδυάζει τα τεχνικά εργαλεία (που είναι τα μαθηματικά) και προσδιορίζει τη θέση της ανάμεσα στις κοινωνικές επιστήμες μιας και η οικονομική δραστηριότητα αποτελεί τη βάση της κοινωνίας. Η σημασία της στο κοινωνικό γίγνεσθαι, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς είναι θεμελιώδους σημασίας. Σε σχέση δε, με άλλα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν μόνο τεχνικά εργαλεία ή μόνο προοπτική κοινωνικής ανάλυσης, η Οικονομική Επιστήμη πετυχαίνει την εξισορρόπηση αυτών των στοιχείων.

Οι οικονομικές σπουδές προσελκύουν μεγάλο αριθμό εξαιρετικών φοιτητών δίνοντας πολύ καλές προοπτικές ενδιαφέρουσας αλλά και αποδοτικής σταδιοδρομίας καθώς τα οικονομικά ζητήματα βρίσκονται στον πυρήνα της καθημερινής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Το πτυχίο των οικονομικών σπουδών παρέχει πολύ καλές προοπτικές εργασίας στο χώρο της αγοράς και των επιχειρήσεων, σε οργανισμούς και δημόσιους φορείς που ασχολούνται με την οικονομία, ενώ οι προοπτικές των μεταπτυχιακών σπουδών είναι εξαιρετικές.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματός του Ο.Π.Α. εκτείνεται σε όλο το φάσμα της οικονομικής επιστήμης και των εφαρμογών της όπως η μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση, η οικονομική των επιχειρήσεων, η χρηματοοικονομική, η δημόσια, νομισματική, διεθνής και αγροτική οικονομική, η βιομηχανική οργάνωση και στρατηγική επιχειρήσεων, η οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, η οικονομική και η οικονομική ιστορία καθώς και στα σχετικά ποσοτικά εργαλεία των μαθηματικών, στατιστικής και οικονομετρίας.

Περιλαμβάνει μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά) και επιπλέον προσφέρει τρεις κατευθύνσεις σπουδών:

α). Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

β). Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής

γ). Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών  ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας αφού καλύπτει εύρος τομέων όπως η Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία, η Βιομηχανική Οργάνωση, τα Δημόσια και Διεθνή Οικονομικά, τα Οικονομικά της Εργασίας και του Περιβάλλοντος, τα Χρηματοοικονομικά και η Τραπεζική, η Οικονομική Ιστορία, καθώς και Ποσοτικές Μέθοδοι όπως η Στατιστική και η Οικονομετρία και συναφή αντικείμενα όπως είναι η Πολιτική Επιστήμη και η Κοινωνιολογία.

Επίσης, το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το Τμήμα περιλαμβάνει ικανό αριθμό «μαθημάτων βάσης», που είναι απαραίτητα σ΄ εκείνον που θέλει εν συνεχεία να σταδιοδρομήσει στον ευρύτερο χώρο της αγοράς και των επιχειρήσεων (όπως ενδεικτικά στην Τραπεζική, στη Χρηματοοικονομική, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα). Η ευελιξία και η δυνατότητα εξειδίκευσης χαρακτηρίζουν το πρόγραμμα και το αποτέλεσμα αυτού αποτυπώνεται από τους αριθμούς των αποφοίτων που στελεχώνουν συστηματικά τις υψηλότερες θέσεις στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα (Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις) της χώρας μας.

Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, ο απόφοιτος θα έχει αποκτήσει δεξιότητες για την ανάλυση, ερμηνεία και επίλυση σύνθετων οικονομικών προβλημάτων και θα έχει αναπτύξει σημαντικές θεωρητικές μαθηματικές και στατιστικές ικανότητες, τις οποίες θα έχει μάθει να συνθέτει και να εφαρμόζει με σκοπό την ανάλυση, ερμηνεία και επίλυση ζητημάτων που απασχολούν την οικονομική επιστήμη σε όλο της το φάσμα (μικροοικονομία, μακροοικονομία, οικονομική πολιτική, στατιστική και οικονομετρία), τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Οι απόφοιτοι θα γνωρίζουν πώς να προσεγγίζουν με ευρύτητα πνεύματος και επιστημονικό τρόπο οικονομικά θέματα και προβλήματα και να κατανοούν θέματα και προβλήματα μοντελοποίησης οικονομικών σχέσεων και θα μπορούν να πραγματοποιήσουν στατιστικούς ελέγχους οικονομικών υποθέσεων.

Επίσης, οι φοιτητές μαθαίνουν να προτείνουν ρυθμίσεις με σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας των αγορών και μελετούν θέματα όπως η ανάλυση, ερμηνεία και αντιμετώπιση από πλευράς οικονομικής πολιτικής οικονομικών κρίσεων, η σχέση μεταξύ παγκοσμιοποίησης και αυξανόμενης ανισότητας εντός ή μεταξύ χωρών, οι πολλαπλοί ρόλοι των σύγχρονων κυβερνήσεων, ο ρόλος της ποιότητας των θεσμών και γιατί οι χώρες διαφέρουν ως προς αυτή την ποιότητα, ο ρόλος του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, η λειτουργία και ο έλεγχος συγκεκριμένων αγορών όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και η αγορά εργασίας, ο ρόλος της καινοτομίας, τα αίτια, ο ρόλος, η σημασία και η βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης.

Αξίζει να σημειωθεί οι φοιτητές του τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π. Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, Στατιστική, Λογιστική, Ελεγκτική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Δημόσια οικονομική, Περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Πληροφορική, Οικονομετρία, Μάρκετινγκ , Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Μικροοικονομική, Δημόσια οικονομική, Διεθνής οικονομική, Διαφήμιση, Κοστολόγηση, Οικονομική της εργασίας, Βιομηχανική Οργάνωση, Διοίκηση Λιανικού Εμπορίου & Δικτύου Διανομής, Κοστολόγηση, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Οικονομική του Περιβάλλοντος, Μάρκετινγκ εξαγωγών, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Κοινωνική Πολιτική, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αποκτούν προσόντα για το Οικονομολογικό Επάγγελμα. Στο Π.Δ. 475/91 «περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας ασκήσεώς του» περιγράφονται οι δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος οι οποίες ειδικότερα είναι:

 • Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.
 • Παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς  φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της δημόσιας διοίκησης.
 • Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του δημόσιου τομέα.
 • Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμός κατάρτιση και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων.
 • Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών.
 • Σχεδιασμός στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • Έλεγχος της διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.
 • Διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 • Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αποκτούν προσόντα για το Οικονομολογικό Επάγγελμα, με βάση το Π.Δ. 475/91 «περί Οικονομολογικού Επαγγέλματος και της Άδειας Ασκήσεώς του».

Γενικότερα, μπορεί να εργαστεί ως στέλεχος σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, υπουργεία, ασφαλιστικά ή τραπεζικά ιδρύματα, λογιστήρια, ινστιτούτα ερευνών καθώς και σε διάφορες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επενδύσεων, δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς κ.ά.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και σε διάφορες υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, νομισματικά και φορολογικά θέματα κ.ά.

Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος  Οικονομικών  Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσελκύει φοιτητές υψηλής ποιότητας, οι οποίοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους έχουν εξαιρετικές προοπτικές για απασχόληση στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα και σε διάφορους χώρους όπως της διοίκησης επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικής, τραπεζικής και συμβουλευτικών οικονομικών υπηρεσιών. Επίσης, καθώς οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν στέρεες βάσεις στην οικονομική και στα σχετικά εργαλεία γίνονται κατά κανόνα δεκτοί σε κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα διεθνώς τόσο στην προχωρημένη οικονομική ανάλυση όσο και σε εφαρμοσμένες κατευθύνσεις.

Επαγγελματικό προφίλ αποφοίτων με παραδείγματα
Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης έχουν εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, σε τομείς όπως η διοίκηση ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, σε δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες, σε οικονομικές, χρηματοοικονομικές, λογιστικές, ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για παράδειγμα, οι απόφοιτοι μπορούν να έχουν ευκαιρίες απασχόλησης σε Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρίες και άλλους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς ως αναλυτές ή επενδυτές, σε Συμβουλευτικές Εταιρίες (οικονομικές, χρηματοοικονομικές ή ελεγκτικές), σε Ερευνητικά Τμήματα και Κέντρα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στην Κυβέρνηση (Υπουργεία ή Δημόσιοι Οργανισμοί),σε Ρυθμιστικές Αρχές (π.χ. Competition Commission, Telecom Regulator, κ.τ.λ.), σε Διεθνείς Οργανισμούς (the ECB, World Bank, IMF, OECD, FAO κ.τ.λ.), σε μεγάλους οργανισμούς (ως οικονομικοί αναλυτές και στρατηγικοί αναλυτές).

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από τους παρακάτω  νομοθεσία :

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

πηγή: Unique Minds GR

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/
 • Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), web site: http://eoede.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0312

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  243 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 25 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία  : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2022 : 19.300

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2022 : 16.250

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2022 : 18.750

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2022 : 14.375

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0347} : Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 16/04/2024

Οικονομικό  Πανεπιστήμιο Αθήνας

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 8203 300, -302 -322, Fax: 210 8228 816, E-mail: accfin@aueb.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοποί του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, η σύνδεση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Χώρας μας και κατ’ επέκταση της Ε.Ε. και φυσικά, η κατάρτιση στελεχών που θα ικανοποιούν το πρότυπο του σύγχρονου οικονομικού στελέχους ή διευθυντή.

Η πραγματοποίηση αυτών των σκοπών πετυχαίνεται με τη διδασκαλία μαθημάτων που παρέχουν γενική γνώση τον τομέα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και των Οικονομικών επιστημών και εξειδικευμένη γνώση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Ακόμη παρέχονται οι απαιτούμενες γνώσεις του νομικού πλαισίου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τη διδασκαλίας σειράς νομικών μαθημάτων. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανεξάρτητα από νομική μορφή και ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το Τμήμα προσφέροντας υψηλού επιπέδου σπουδές σε ένα επιστημονικό πεδίο με μεγάλη ζήτηση, έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο και καλά δομημένο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο ακολουθεί τα πρότυπα των αντίστοιχων Προγραμμάτων των καλύτερων Πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αμερικής. Το Πρόγραμμα αυτό είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και αποβλέπει στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του λογιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα της χώρας. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα παρέχει άρτια κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική λειτουργία, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου Τομέα.

Επιπλέον, οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με τη λειτουργία των διαφόρων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, καθώς και των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου. Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε μαθήματα υποδομής (1ου, 2ου, 3ου και 4ου εξαμήνου) και μαθήματα κατεύθυνσης (5ου, 6ου, 7ου και 8ου εξαμήνου). Τα μαθήματα υποδομής του Προγράμματος περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα όπως: Μάνατζμεντ, Μαθηματικά-Στατιστική, Επιστήμη των Υπολογιστών, Δίκαιο των Επιχειρήσεων κ.ά. και παρέχουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές για την πληρέστερη κατανόηση του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Τα μαθήματα κατεύθυνσης προσφέρουν επιστημονικές γνώσεις αιχμής στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, συνδέουν άριστα τη θεωρία με την πράξη και δίνουν στον φοιτητή τη δυνατότητα εμβάθυνσης στους αντίστοιχους τομείς.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αναφέρεται δηλαδή στον τομέα του λογιστηρίου και του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης. Παρέχεται εξειδικευμένη διδασκαλία όλων των τομέων της λογιστικής (κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων, ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, προϋπολογισμός, κοστολόγηση, διοικητική λογιστική, φορολογία) καθώς και της χρηματοοικονομικής (θεωρία χαρτοφυλακίου, λειτουργία χρηματιστηρίου, παράγωγα χρηματιστηριακά προϊόντα, τραπεζική κ.α.).

Τα 4 πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν κοινό πρόγραμμα σπουδών, ενώ από το 5ο εξάμηνο το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει δύο κατευθύνσεις:

α). την κατεύθυνση Λογιστικής και

β). την κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική έχει εξασφαλίσει σημαντικές συνεργασίες με διεθνείς και Ελληνικούς οργανισμούς χορήγησης επαγγελματικών πιστοποιήσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών απολαμβάνουν ορισμένες απαλλαγές από τις εξετάσεις μαθημάτων του ACCA, ενώ αποκτούν και άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος. Εξάλλου, συνεργασίες έχει συνάψει και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με διεθνείς οργανισμούς, όπως το ACCA, το ICAEW, το CFAInstitute, το IIA και το ACFE.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποτελεί κατεξοχήν ένα από τα καλύτερα πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει με σημαντικές διακρίσεις σε διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων. Ως ένδειξη του ανωτέρω, σημειώνεται ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος καταλαμβάνει την 25η θέση στη Δυτική Ευρώπη στο  γνωστικό πεδίο Accounting και την 68η θέση στον κόσμο στο γνωστικό πεδίο των Financial Markets σύμφωνα με την πιο πρόσφατη κατάταξη πανεπιστημίων του έγκυρου οργανισμού  κατατάξεων Eduniversal.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής και χρηματοοικονομικής. Πιο συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν απλά και σύνθετα θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής με βάση τόσο τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όσο και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
 • Να εφαρμόζουν τις γνώσεις κοστολόγησης για τον ορθό υπολογισμό του κόστους των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση, την κατάρτιση αποτελεσματικών προϋπολογισμών και τη λήψη επιτυχών διοικητικών αποφάσεων.
 • Να αναλύουν τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και να εκτιμούν τη θεμελιώδη αξία τους με την εφαρμογή των κατάλληλων υποδειγμάτων αποτίμησης.
 • Να εξοικειώνονται με τον εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο, καθώς και με τα συστήματα εσωτερικών δικλίδων ασφαλείας και ελέγχου διοίκησης της επιχείρησης.
 • Να κατανοούν σύνθετα θέματα φορολογικής λογιστικής των επιχειρήσεων και να εξοικειώνονται με τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος της Ελλάδας.
 • Να αξιολογούν θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και προγραμματισμού των επιχειρήσεων και να εξοικειώνονται με τη λήψη αποφάσεων για τη μερισματική πολιτική, την κεφαλαιακή διάρθρωση, τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, τη διαχείριση κινδύνου, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές κλπ.
 • Να κατανοούν τη λειτουργία των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και πώς αυτές επιδρούν στην οικονομική πολιτική και στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις.
 • Να εξοικειώνονται με τη χρήση σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων.
 • Να κατανοούν προχωρημένα θέματα αξιολόγησης επενδύσεων και διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
 • Να αποκτούν το κατάλληλο υπόβαθρο ποσοτικών γνώσεων σε μαθηματικά, στατιστική και Οικονομετρία
 • Να εξοικειώνονται με σύγχρονες εξελίξεις στους χώρους της διεθνούς χρηματοοικονομικής, της χρηματοοικονομικής της ναυτιλίας, της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.
 • Να εξοικειώνονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών τόσο στο πλαίσιο της λογιστικής (μέσω της εκμάθησης σύγχρονων λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων) όσο και της χρηματοοικονομικής (μέσω της εκμάθησης υπολογιστικών πακέτων ανάλυσης για την εφαρμογή επενδυτικών στρατηγικών)
 • Τέλος, να αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών μαθημάτων στα γνωστικά αντικείμενα του δικαίου, των οικονομικών, της πληροφορικής, του μάρκετινγκ, της διοίκησης των επιχειρήσεων, της επιχειρησιακής ηθικής, της επιχειρηματικότητας κλπ. που θα τους φανούν χρήσιμα στη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Στατιστική για διοίκηση επιχειρήσεων, Εισαγωγή στη διοικητική των επιχειρήσεων, Μαθηματικά για διοίκηση επιχειρήσεων, Μικροοικονομική, Αστικό δίκαιο, Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική λογιστική, Εμπορικό δίκαιο, Πληροφοριακή οργάνωση επιχειρήσεων, Εισαγωγή στο μάνατζμεντ, Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Χρήμα και τράπεζες, Μηχανογραφημένη λογιστική, Δίκαιο αξιόγραφων, Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης, Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις, Λογιστική εταιρικών επιχειρήσεων – Φορολογία εισοδήματος, Διεθνής χρηματοδότηση, Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης, Δίκαιο εμπορικών συμβάσεων, Εφαρμογές φορολογικής λογιστικής, Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Χρηματοοικονομικά Παράγωγα, Στοιχεία λογιστικού δικαίου, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Κοστολόγηση και Λογιστική κόστους, Στρατηγικό μάνατζμεντ, Χρηματοοικονομική Διάσταση Επιχειρηματικότητας, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου & Πληροφορικά Συστήματα, Τραπεζική Διοικητική, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασχολούνται με την:

 • Εποπτεία, τήρηση και ενημέρωση Λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με την κείμενη Φορολογική Νομοθεσία.
 • Σύνταξη και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων.
 • Σύνταξη και έλεγχο των πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων.
 • Εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.
 • Εφαρμογή αρχών και μεθόδων Κοστολόγησης και σύνταξη προϋπολογισμών.
 • Αξιολόγηση επενδύσεων.
 • Σύνταξη χρηματοοικονομικών αναλύσεων και εκτιμήσεων.
 • Παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών.
 • Στελέχωση κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι οι πλέον κατάλληλοι :

 • για τη στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών, λογιστηρίων,
 • επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα,
 • λογιστικών – ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων Xρηματοπιστωτικών και Xρηματοοικονομικών Oργανισμών,
 • όπως εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών,
 • χρηματιστηριακών, επενδυτικών και ασφαλιστικών εταιρειών.

Η σύγχρονη επιστημονική τους κατάρτιση, καθώς και οι αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες που αποκτούν κατά τη φοίτησή τους στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, τους δίνουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων :

 • να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ταχύτατα μεταβαλλόμενων συνθηκών, στις σύγχρονες διεθνείς αγορές κεφαλαίων,
 •  να εκπονούν υψηλής ποιότητος χρηματοοικονομικές μελέτες, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά μεγάλα χαρτοφυλάκια, χρησιμοποιώντας σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία και
 • να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πολύπλοκων διαδικασιών ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων.

Επίσης, οι πτυχιούχοι αποκτούν την επιστημονική υποδομή που θα τους επιτρέψει την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του εσωτερικού ή του εξωτερικού και την ενασχόλησή τους με την επιστημονική έρευνα.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από τους παρακάτω  νομοθεσία :

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

.

πηγή: Unique Minds GR

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/
 • Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), web site: http://eoede.gr/.

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0347

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  204 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 30 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία  : 20 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.380

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.200

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.210

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.090

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας και Πληροφορίας

 

.

{0314} : Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 16/04/2024

Οικονομικό Πανεπιστήμιο  Αθήνας

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα

Τηλέφωνο:  210 8203 101-102-104, Fax: 210 8225 677, E-mail: marktg@aueb.gr

Σκοπός του τμήματος : 

Σκοπός του τμήματος είναι η προσφορά γνώσεων και ικανοτήτων, η ανάπτυξη της έρευνας και η κάλυψη των αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων και Οργανισμών σε δύο ειδικούς τομείς: το Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος, το μάρκετινγκ και επιχειρησιακή επικοινωνία είναι ένα πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων που ασχολείται με τη διοίκηση των αγορών στις οποίες απευθύνεται μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός. Πρόκειται για την εξωστρεφή διοικητική λειτουργία της επιχείρησης που περιλαμβάνει πολλά επιμέρους θέματα. Σε αυτά ανήκουν, μεταξύ πολλών άλλων, η αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς, η δημιουργία καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων, η επικοινωνία με την αγορά, η αποτελεσματική διάθεση προϊόντων μέσω κατάλληλων εμπορικών δικτύων, η τιμολόγηση, η έρευνα και ανάλυση της αγοράς στο φως εμπειρικών δεδομένων, η κατανόηση της αγοραστικής και καταναλωτικής συμπεριφοράς, και η διαχείριση των σχετικών ανθρώπινων πόρων.

Επιπροσθέτως, οι ραγδαίες εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο πεδίο, με χαρακτηριστικές εφαρμογές στην επικοινωνία, στο διαδίκτυο, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, και στην αυτόματη συλλογή δεδομένων συμπεριφοράς. Όπως συμβαίνει συχνά στον χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος δέχονται διεπιστημονικές επιδράσεις από συναφείς επιστήμες, όπως η οικονομική επιστήμη, η διοικητική επιστήμη, και η ψυχολογία.

Τέλος να σημειωθεί ότι το τμήμα σύμφωνα με το ΦΕΚ 3482 τ.Β’/05.07.2022  προσφέρει επιπλέον  Θερινό Πρόγραμμα Σπουδών (Θ.Π.Σ.) με τίτλο «Ψηφιακό Επιχειρείν – DigiBiz» έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της γνώσης στο πεδίο του Ψηφιακού Επιχειρείν και την πολύπλευρη εκπαίδευση και κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα όπως, η Επιχειρηματικότητα, η Εμπειρία Χρήστη (UX), το Ψηφιακό Μάρκετινγκ και το Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου σε φοιτητές ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής (χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), κάθε κύκλου σπουδών.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Μάρκετινγκ και η Επιχειρησιακή Επικοινωνία αποτελούν εξαιρετικά ενδιαφέροντα πεδία της διοίκησης επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις αγορές (δηλ. καταναλωτές, αγοραστές, πελάτες, άλλες επιχειρήσεις, εξαγωγές) στις οποίες απευθύνεται μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός, αξιοποιώντας τα πιο σύγχρονα εργαλεία.

Το νέο, πλήρως αναβαθμισμένο και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και απαιτήσεις της ραγδαία εξελισσόμενης τεχνολογίας και της ψηφιακής οικονομίας. Θέματα όπως Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Κοινωνικά Δίκτυα, Καινοτομία, Διαφήμιση στο Ίντερνετ, Ψηφιακή Επικοινωνία, Πωλήσεις, Διοίκηση Ποιότητας, Ηγεσία, Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων, Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελούν βασικούς τομείς στους οποίους εκπαιδεύονται οι φοιτητές του Τμήματος.

Επίσης, κατά την διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές αναπτύσσουν διαπροσωπικές δεξιότητες, απαραίτητες για την αγορά εργασίας, όπως επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη, αποτελεσματική συνεργασία, λήψη αποφάσεων, ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, δημιουργικότητα και ομαδικότητα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαθέτει δυο βασικά χαρακτηριστικά: το πρώτο αφορά στην ισορροπία μεταξύ ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης, αφού συνυπάρχουν μαθήματα ποσοτικά/τεχνικά, όπως Πληροφορική, Μαθηματικά, Επιχειρησιακή Έρευνα, Σχεδιασμός Διαφήμισης, κ.λπ., με μαθήματα ποιοτικά/συμπεριφορικά, όπως Βιομηχανική Ψυχολογία, Συμπεριφορά Οργανώσεων, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Ιστορία της Τέχνης, κλπ. Το δεύτερο χαρακτηριστικό αφορά στην ισορροπία μεταξύ της γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει γενικά και εξειδικευμένα μαθήματα. Όπως συμβαίνει συχνά στον χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος δέχονται διεπιστημονικές επιδράσεις από συναφείς επιστήμες, όπως η οικονομική επιστήμη, η διοικητική επιστήμη, η ψυχολογία κ.λπ.

Στα πρώτα τρία χρόνια σπουδών τους, οι φοιτητές  αποκτούν μια σφαιρική – γενική εικόνα και γνώση όλων των βασικών λειτουργιών μιας επιχείρησης, δηλαδή αρχές διοίκησης επιχειρήσεων, μάνατζμεντ, οικονομικά, λογιστική και χρηματοοικονομική.

Στο τέταρτο έτος σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις παρακάτω κατευθύνσεις:

 • Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων & Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Επιχειρησιακή Αναλυτική
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ.

Ενδεικτικά Μαθήματα :  

Εισαγωγή στη Διοίκηση  Επιχειρήσεων,  Ψυχολογία,  Ποσοτικές Μέθοδοι, Εργαλεία Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας, Οικονομική και Επιχειρήσεις, Εισαγωγή στην Επικοινωνία, Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Λογιστική, Επικοινωνία στην Πράξη, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Ηλεκτρονική Επικοινωνία, Πολιτική Προϊόντος, Έρευνα Μάρκετινγκ, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Δημόσιες Σχέσεις, Χρηματοδοτική Διοίκηση, Οργάνωση Πωλήσεων,  Ξένη Γλώσσα, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας,  Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, Διαφήμιση, Επιχειρησιακή Στρατηγική, Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Τιμολόγηση και Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Δίκτυα Διανομής και Logistics, Τουριστικό Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ Αγροτικών  Προϊόντων και Τροφίμων, Μάρκετινγκ μη  Κερδοσκοπικών Οργανισμών, Μοντέλα Αποφάσεων Μάρκετινγκ, Δίκαιο των Επιχειρήσεων και της Επικοινωνίας, Διαπολιτισμική Επικοινωνία, Διαπραγματεύσεις και Επίλυση Διαφωνιών, Εταιρική Επικοινωνιακή Στρατηγική κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Το Marketing, ως κλάδος της διοίκησης των επιχειρήσεων μελετά και αναπτύσσει επιστημονικές μεθόδους, που βοηθούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να προσαρμόζουν τη δραστηριότητά τους στις ανάγκες των πελατών τους. Μέσω της επικοινωνίας μεταδίδονται μηνύματα που έχουν στόχο να δημιουργήσουν θετική εικόνα για τα προϊόντα και τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να βελτιώσουν τη λειτουργία τους. Τα τμήματα Marketing προάγουν τη γνώση στους τομείς τοποθέτησης προϊόντος, επικοινωνίας, πωλήσεων, διοίκησης δικτύων διανομής, εξαγωγών, διαφήμισης, έρευνας αγοράς, διοίκησης παραγωγής, διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) σχεδιασμού και ανάλυσης διαδικασιών, διοίκησης της ποιότητας, προβλέψεων ζήτησης, προγραμματισμού παραγωγής και διαχείρισης αποθεμάτων.

Σύμφωνα  με την επίσημη ιστοσελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους ως στελέχη επιχειρήσεων και Oργανισμών σε αρκετούς τομείς.

Πλεονεκτούν ιδιαίτερα στους τομείς Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Εξαγωγών, Διαφήμισης, Έρευνας Αγοράς, Δημοσίων Σχέσεων, Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την έναρξη της δικής τους επιχειρηματικής δράσης.

Τέλος, το υπόβαθρο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών επιτρέπει την εξέλιξη των πτυχιούχων σε συμβούλους επιχειρήσεων και επιχειρηματίες. Τέλος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τα εφόδια για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, στον ευρύτερο χώρο των επιχειρηματικών σπουδών.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος  Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας   του Οικονομικού  Πανεπιστημίου Αθήνας, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές, αν αυτό επιθυμούν.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

.πηγή: Unique Minds GR

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0314

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 :  1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  184 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 25 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία  : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.800

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.200

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.600

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 15.800

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0329} : Στατιστικής (Αθήνα)

 το άρθρο ενημερώθηκε στις : 16/04/2024

 Οικονομικό  Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας και Πληροφορίας

Τμήμα Στατιστικής (Αθήνα)

 Έδρα :

Διεύθυνση : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα

Τηλέφωνο : 210 8203111-112-113 Ε- mail: prosec@aueb.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης με την έρευνα και τη διδασκαλία  στο γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Στατιστικής και των συναφών με αυτήν αντικειμένων, θεωρητικών και εφαρμοσμένων και η κατάρτιση στελεχών υψηλής στάθμης για τις ανάγκες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Το τμήμα ιδρύθηκε το 1989 με το ΠΔ 377/1989 και λειτούργησε από την ακαδημαϊκή χρονιά 1989-90. Ήταν  – και εξακολουθεί να είναι – το πρώτο και το μόνο αμιγές τμήμα Στατιστικής σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Το πτυχίο που χορηγεί είναι ενιαίο και φέρει την επωνυμία του τμήματος.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, επιδιώκει την προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας στο γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Στατιστικής και των συναφών αντικειμένων, θεωρητικών και εφαρμοσμένων, καθώς και η κατάρτιση στελεχών υψηλής στάθμης για τις ανάγκες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η υλοποίηση του στόχου αυτού επιδιώκεται μέσω της ανάπτυξης της έρευνας και της εκπαίδευσης, η οργάνωση των οποίων εξασφαλίζει στους πτυχιούχους τόσο τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις, όσο και την ανάπτυξη της ικανότητας εφαρμογής τους στις πραγματικές ανάγκες διαφόρων τομέων της οικονομικής δραστηριότητας (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί, όπως Υπουργεία, Νοσοκομεία, Τράπεζες με υπηρεσίες Στατιστικής, Βιομηχανία, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Εταιρείες Δημοσκοπήσεων, Ερευνητικά Κέντρα κ.λπ.). Τέλος, ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, επίσης, με την ανάπτυξη των διεθνών επαφών, κύρια έκφραση των οποίων είναι το Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Τμήμα Στατιστικής, ο απόφοιτος θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοεί τις βασικές γνώσεις σχετικές με τη θεωρία πιθανοτήτων και τη μαθηματική θεμελίωση της στατιστικής επιστήμης, τη στατιστική σκέψη και συμπερασματολογία.
 • Να κατανοεί την αβεβαιότητα και το πώς η στατιστική, οι πιθανότητες και η σύγχρονη επιστήμη των δεδομένων μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται σε καθεστώς αβεβαιότητας.
 • Να σχεδιάζει, να συγκεντρώνει και να αναλύει στατιστικά δεδομένα καθώς και να εξάγει συμπεράσματα από αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τους τυχόν περιορισμούς που υπάρχουν σε καθένα από τα βήματα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε.
 • Να ερμηνεύει και να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα μιας στατιστικής ανάλυσης.
 • Να αναλύει δεδομένα με τη χρήση στατιστικών πακέτων και άλλων υπολογιστικών εργαλείων,
 • Να αποφεύγει την κακή χρήση των στατιστικών εργαλείων καθώς και την λανθασμένη ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
 • Να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητικές υποθέσεις μπορούν να διατυπωθούν υπό μορφή προβλημάτων τα οποία η Στατιστική επιστήμη μπορεί να ερευνήσει.
 • Να μελετά επιστημονικές δημοσιεύσεις οι οποίες χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους και να αξιολογεί την αξιοπιστία των παρατιθέμενων επιχειρημάτων

Τα μαθήματα του προγράμματος χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες:

α) 14 υποχρεωτικά μαθήματα  τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές του Τμήματος και

β)  μαθήματα επιλογής τα οποία διακρίνονται σε

   • μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα Στατιστικής και
   • μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Ιδρύματος.

Το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με την φιλοσοφία των προγραμμάτων σπουδών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα, αφού είναι βασισμένο στο σύστημα μεταφοράς εκπαιδευτικών μονάδων ECTS (European Credit Transfer System).

Αξίζει να αναφερθεί, λόγω των πολλαπλών εφαρμογών της Στατιστικής, εκτός από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και τις άλλες κυβερνητικές Υπηρεσίες (που όλες έχουν Διευθύνσεις Στατιστικής), οι Στατιστικοί μπορούν να απασχοληθούν και σε πολλούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα. Οι χώροι απασχόλησης περιλαμβάνουν τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες, τις βιομηχανίες, τον τουρισμό, τις συγκοινωνίες, τις εταιρείες δημοσκοπήσεων κ.λπ.

Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στη Στατιστική, Μαθηματικός Λογισμός, Θεωρία κατανομών, Θεωρία Πιθανοτήτων,  Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Τεχνικές Δειγματοληψίας & Δειγματοληπτικές Έρευνες, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Δημογραφική Στατιστική, Μη Παραμετρική Στατιστική, Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη, Οικονομετρία, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία,  Ανάλυση Δεδομένων, Θεωρία Κινδύνου, Θεωρία Πιθανοτήτων, Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα, Περιβαλλοντική Στατιστική, Διαχείριση Ρίσκου, Εφαρμογές Στατιστικών Μοντέλων στα Χρηματοοικονομικά, Μοντέλα Δειγματοληπτικών Ερευνών, Πολυμεταβλητές Στατιστικές Τεχνικές, Διαχείριση Κινδύνου, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :  

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο πτυχιούχος του τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μπορεί να εργαστεί:

 • Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Τράπεζες
 • Ερευνητικά Κέντρα
 • Ιδιωτικές εταιρείες (έρευνα αγοράς, τμήματα μάρκετινγκ κλπ) με ποικίλα αντικείμενα.
 • Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού  Πανεπιστημίου Αθήνας, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές, αν αυτό επιθυμούν.
 • Έχει δυνατότητες και επιλογές απασχόλησης εκτός των ανωτέρω και στην  δευτεροβάθμια εκπαίδευση   ως εκπαιδευτικός  του κλάδου ΠΕ09 (Οικονομολόγων)

Να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές. Αξίζει να σημειωθεί το πολύ καλό ποσοτικό υπόβαθρο των φοιτητών διευκολύνει τις μεταπτυχιακές σπουδές σε μία τεράστια γκάμα αντικειμένων όπως: Χρηματοοικονομικά, Βιοστατιστική, Ψυχομετρία, Οικονομικά, Μάρκετινγκ, κ.α.

Το επάγγελμα του Στατιστικού 

Ένας πτυχιούχος στατιστικής έχει τη δυνατότητα να εργαστεί με πολύ ευνοϊκές συνθήκες στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν πολλές προσοδοφόρες θέσεις εργασίας για στατιστικούς σε τράπεζες, εταιρίες έρευνας αγοράς, εταιρίες δημοσκοπήσεων, ασφαλιστικές εταιρίες, διαφημιστικές εταιρίες, εταιρίες πετρελαιοειδών, εταιρίες τηλεπικοινωνιών. Ο ρόλος του στατιστικού σ’ αυτές τις εταιρίες είναι σημαντικότατος μια που τα συμπεράσματα και οι γνωμοδοτήσεις του είναι εξαιρετικά χρήσιμες.

Στο δημόσιο τομέα υπάρχουν Τμήματα Στατιστικής σε Υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς, τα οποία στελεχώνονται από στατιστικούς, οι οποίοι επεξεργάζονται και αναλύουν με χρήση στατιστικών πακέτων διάφορα δεδομένα στοχεύοντας στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.  

Ένας πτυχιούχος στατιστικής με γνώσεις βιοστατιστικής μπορεί να εργαστεί σε μία φαρμακευτική εταιρία ή σ’ ένα νοσοκομείο ως αναλυτής ιατρικών ή επιδημιολογικών δεδομένων. Τονίζεται ότι ο ρόλος της στατιστικής συμπερασματολογίας σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία είναι εξαιρετικά κρίσιμος και ότι υπάρχει διεθνώς έλλειψη επιστημόνων με εξειδίκευση στη βιοστατιστική.

Στον ακαδημαϊκό χώρο (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ερευνητικά Ινστιτούτα) ένας πτυχιούχος στατιστικής έχει τη δυνατότητα να κάνει έρευνα με στόχο την εκπόνηση μίας διδακτορικής διατριβής σε κάποιο θεωρητικό ή εφαρμοσμένο αντικείμενο. Σε πολλά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ευρωπαϊκή έρευνα συμμετέχουν στατιστικοί ως επιστημονικοί συνεργάτες.  

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις : 

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr/
 • Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος. web site: www.actuaries.org.gr/
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0329

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  120 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 22 %

Φυσική : 22 %

Χημεία : 22 %

Μαθηματικά: 34 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 22 %

Μαθηματικά : 34 %

Πληροφορική : 22 %

Οικονομία  : 22 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 34 %

Νέα Ελληνικά : 22 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 22 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 22 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.738

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 14.268

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.310

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.898

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων