Αναλογιστής

Ορισμός:Ο αναλογιστής είναι ο υπάλληλος της ασφαλιστικής εταιρείας που προσδιορίζει τις οικονομικές της επιβαρύνσεις απέναντι στην πολιτεία σε σχέση και με τις διάφορες τροποποιήσεις της νομοθεσίας.

Περιγραφή: Το αντικείμενο της εργασίας του αναλογιστή είναι η παρακολούθηση των οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας που πηγάζουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια και αποθέματα. Παράλληλα, ασχολείται με το σχεδιασμό νέων προϊόντων και τη μελέτη συμβάσεων.

Ειδικότερα, ασχολείται με τη συγκέντρωση, επεξεργασία, ανάλυση και απεικόνιση στατιστικών στοιχείων, την κατάρτιση βιομετρικών και τεχνικών πινάκων, την εκπόνηση των ονομαζόμενων αναλογιστικών μελετών, αλλά και μελετών πρόβλεψης της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης και βιωσιμότητας του ασφαλιστικού φορέα που εκπροσωπεί.

Προϋποθέσεις άσκησης: Απαιτείται επίσης προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε ασφαλιστικές εταιρείες. Έχοντας αυτές τις προϋποθέσεις ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει εξετάσεις στο αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να εξειδικευτεί και να αποκτήσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι μεθοδικός, παρατηρητικός, αποφασιστικός, ευέλικτος και να διαθέτει αναλυτική και κριτική σκέψη. Απαραίτητη επίσης είναι η εξοικείωσή του με τους αριθμούς και τους πίνακες δεδομένων.

Σπουδές:
Η εκπαίδευση του Στατιστικολόγου – Αναλογιστή μπορεί να γίνει στο Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σάμος), στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας, στο Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά καθώς και στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σπουδαιότητα: Ο αναλογιστής, πρέπει να διαθέτει δυναμισμό, αλλά και ενθουσιασμό. Χρήσιμες είναι η μαθηματική και η υπολογιστική ικανότητα, καθώς και δεξιότητα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ακόμη, πρέπει να διαθέτει και ευχέρεια στην επικοινωνία για την καθημερινή του συνεργασία με άλλους ειδικούς.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο αναλογιστής εργάζεται σε ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και σε Υπουργεία. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας την εκπόνηση μελετών για τα ασφαλιστικά ταμεία.

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο αναλογιστής συχνά εργάζεται κάτω από συνθήκες πίεσης, ενώ το ωράριο δεν είναι καθορισμένο. Για την ολοκλήρωση του έργου του συνεργάζεται κυρίως με λογιστές και ασφαλιστές.  Οι χώροι εργασίας είναι συνήθως άνετοι και εξοπλισμένοι με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Επαγγελματικές οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί το επάγγελμα είναι η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδας.

Γενικά σχόλια:Η εμπειρία σε ασφαλιστικά – τραπεζικά ζητήματα, η καλή γνώση της οικονομίας και στατιστικής, ο χειρισμός αντίστοιχων προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή και η δυναμική προσωπικότητα είναι τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον επαγγελματία αναλογιστή.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ