Οικονομολόγος Εφαρμοσμένης Στατιστικής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η έρευνα, η μελέτη, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η χρήση σύγχρονων μεθόδων στατιστικής επεξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνείας οικονομικών δεδομένων είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο οικονομολόγος εφαρμοσμένης στατιστικής ερευνά τις εγχώριες ή διεθνείς τάσεις στην οικονομική δραστηριότητα μιας οικονομίας ή των επιμέρους τομέων της (αγροτική οικονομική, οικονομική στο χώρο της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων κ.ά.), με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας του οικονομικού συστήματος και την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση αυτών των τάσεων.

Η διερεύνηση των τάσεων είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που περιλαμβάνει την επιλογή και συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, τη μελέτη και την επιλογή των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν, την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων με την αξιολόγηση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Για να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του ο οικονομιλόγος εφαρμοσμένης στατιστικής χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους και τεχνικές στατιστικής ανάλυσης, όπως μεθόδους προσομοίωσης και υπολογιστικές στατιστικές τεχνικές, μοντέλα κατανομών απώλειας, γενικευμένα γραμμικά μοντέλα, προχωρημένες τεχνικές ανάλυσης χρονοσειρών, μεθόδους λήψης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια, μεθόδους ανάλυσης παλινδρόμησης και ανάλυσης διακύμανσης κ.ά.

Παράλληλα, συνδυάζει τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων στους διάφορους τομείς της οικονομίας και τα συγκρίνει με τα δεδομένα μιας συγκεκριμένης επιχείρησης ή οργανισμού προκειμένου να βοηθά την επιχείρηση να προσδιορίζει την οικονομική της πολιτική και να πετυχαίνει τους στόχους της.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο και σχολική τάξη, όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός, με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου, ή ως υπάλληλος ακολουθώντας το ωράριο των δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και οργανισμών. Ως ερευνητής, μετακινείται αρκετά συχνά για τη συλλογή και συγκέντρωση δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζεται στο γραφείο του.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Εκτός από το θεωρητικό υπόβαθρο στην οικονομική επιστήμη, στη στατιστική και τα μαθηματικά, είναι απαραίτητο να διαθέτει μεθοδικότητα, οξυδέρκεια καθώς και κριτικό και αναλυτικό πνεύμα. Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες προϋποθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του.

Τέλος, η πολύ καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στατιστικής στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (SPSS, StatGraphics κ.ά.) και η άριστη γνώση ξένων γλωσσών είναι απαραίτητα προσόντα για τη δουλειά του.

Σπουδές:
Σπουδές μπορεί να γίνουν στα τμήματα Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως αυτό του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο γνωστικό αντικείμενο της «Εφαρμοσμένης Στατιστικής».

Στην Εφαρμοσμένη Στατιστική διδάσκονται, μεταξύ άλλων, τα εξής μαθήματα: Aνάλυση παλινδρόμησης και ανάλυση διακύμανσης, Ανάλυση δεδομένων με χρήση στατιστικών πακέτων, Ανάλυση διακριτών δεδομένων, Ανάλυση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, Ανάλυση επιβίωσης, Απαραμετρική στατιστική, Βιομετρία, Βιοπληροφορική, Βιοστατιστική και στατιστικές μέθοδοι στην επιδημιολογία, Διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων, Διοίκηση κινδύνου, Ειδικά θέματα ανάλυσης δεδομένων, Ειδικά θέματα στατιστικής συμπερασματολογίας, Ερευνητική μεθοδολογία και τεχνικές δειγματοληψίας, Εφαρμογές στοχαστικών διαδικασιών, Εφαρμοσμένη πολυμεταβλητή ανάλυση, Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης επενδύσεων, Στατιστικές μέθοδοι στην οικονομετρία, Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, Πειραματικοί σχεδιασμοί, Πληθυσμιακά μοντέλα-στοχαστικές δημογραφικές τεχνικές, Προχωρημένες τεχνικές ανάλυσης χρονοσειρών, Στατιστικές μέθοδοι στη φαρμακολογία και φαρμακοκινητική, Στατιστική θεωρία αξιοπιστίας και έλεγχοι χρόνων ζωής, Στατιστική στη βιοτεχνολογία, Στατιστικός έλεγχος ποιότητος, Στοχαστικά μοντέλα, Χρηματοοικονομικές αγορές, Θεωρία κινδύνου, Στοχαστικός Λογισμός, Πρόβλεψη – χρονοσειρές, Μπεϊζιανή συμπερασματολογία κ.ά.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται ως στέλεχος σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, ειδικές υπηρεσίες υπουργείων, ινστιτούτα ερευνών, πανεπιστημιακούς χώρους, εταιρείες δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς, φαρμακευτικές εταιρείες κ.ά. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί σε τμήματα στατιστικής μεγάλων επιχειρηματικών μονάδων, σε κέντρα προγραμματισμού και μελετών τραπεζικών και ασφαλιστικών οργανισμών καθώς και σε εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και επενδύσεων. Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ