{0242} : Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 24/03/2024

 Πολυτεχνείο Κρήτης

Σχολή   Μηχανικών Ορυκτών  Πόρων  (Χανιά)

 Έδρα :

Διεύθυνση:  Πολυτεχνειούπολη, 731 00 Χανιά Κρήτης

Τηλέφωνο: 28210 37657  Fax: 28210 69554   E-mail: grammateia@mred.tuc.gr

Σκοπός του τμήματος :

Στόχος του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων  είναι η εκπαίδευση μηχανικών ικανών να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων για την αναζήτηση, εκμετάλλευση, εμπλουτισμό και επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών καθώς και την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία.

Πιο συγκεκριµένα, το τµήµα προσφέρει τη βασική εκπαίδευση του Μηχανικού, καθώς και εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες όπως για παράδειγµα αυτόµατη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, εντοπισµό συγκεντρώσεων ορυκτών και παρατηρήσεις γεωδυναµικών φαινοµένων µε δορυφόρους, γεωφυσικές τεχνικές υψηλής διακριτικής ικανότητας για αρχαιολογία, γεωδυναµική, τεχνικά έργα και περιβαλλοντικές εφαρµογές, αξιολόγηση πρώτων υλών µε χρήση ηλεκτρονικής µικροσκοπίας, κ.λπ.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Οι ορυκτές πρώτες ύλες, όπως είναι τα µεταλλεύµατα, τα βιοµηχανικά ορυκτά, οι σπάνιες γαίες, τα δομικά και διακοσμητικά πετρώματα, το πετρέλαιο, οι γαιάνθρακες, το φυσικό αέριο, καθώς και οι πηγές γεωθερµικής ενέργειας αποτελούν την υλική υποδοµή του σύγχρονου πολιτισµού και µία από τις κύριες πηγές της οικονοµικής ανάπτυξης. Οι συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες σε ορυκτές πρώτες ύλες επιβάλλουν την ανάπτυξη και χρησιµοποίηση µεθόδων αναζήτησης (έρευνας), εξόρυξης και εκµετάλλευσής τους, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που χαρακτηρίζουν αυτούς τους τομείς. Η συνεχής αυτή εξέλιξη είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την εκπαίδευση επιστηµόνων μηχανικών ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που προκύπτουν, πράγµα που συνεπάγεται τη διαµόρφωση ανάλογων γνωστικών αντικειµένων και ειδικοτήτων προσαρµοσµένων στις σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήµης και τεχνολογίας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων επιδιώκει την εκπαίδευση Μηχανικών ικανών να καλύπτουν ευρύ φάσµα επιστηµονικοτεχνικών δραστηριοτήτων για την αναζήτηση, εξόρυξη, εκµετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών σεβόμενοι πάντοτε το περιβάλλον. Εκτός από τις ορυκτές πρώτες ύλες, στα ενδιαφέροντα της Σχολής ενδεικτικά αναφέρονται και τα υπόγεια ύδατα, η όρυξη σηράγγων, ορύξεις πετρωμάτων και καθαίρεση κατασκευών με τη χρήση των εκρηκτικών υλών, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα από τη ρύπανση των εδαφών και του υπεδάφους, λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, π.χ. προστασία των υπόγειων υδάτων από την δημιουργία χώρων απόθεσης απορριµµάτων, υπαίθριων και υπόγειων εκμεταλλεύσεων, μεταλλουργικών διεργασιών και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα σε εγκαταλειμένους ταμιευτήρες.

Επίσης, έµφαση δίνεται στους τοµείς του ορυκτού πλούτου που διαδραµατίζουν πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονοµίας, έτσι ώστε να καλύπτονται οι σηµερινές αλλά και οι µελλοντικές ανάγκες της οικονομίας. Οι τομείς αυτοί είναι τα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα, τα δομικά και διακοσμητικά πετρώματα και τεχνητά υλικά, και οι ορυκτοί πόροι που σχετίζονται με την παραγωγή και εκμετάλλευση ενέργειας. Ο καθορισμός των στόχων της Σχολής και η όλη συγκρότηση του προγράμματος σπουδών διαπνέονται από μία ολοκληρωμένη και διεπιστημονική – διατομεακή αντίληψη που λαμβάνει υπ’ όψη την αλληλουχία ανθρώπου, ορυκτών πόρων, περιβάλλοντος, αειφόρου και οικονομικής ανάπτυξης.

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ανταποκρινόµενο στο πνεύµα της προσαρµογής στις  σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήµης και τεχνολογίας, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη γνωστικών αντικειµένων που δεν υπάρχουν ή δεν έχουν αναπτυχθεί µέχρι σήµερα σε άλλα ΑΕΙ της χώρας αλλά και διεπιστημονικέςδιατομεακές συνδέσεις (π.χ. Ορυκτολογία – Γεωλογία – Γεωφυσική – Γεωστατιστική – Εκμετάλλευση), διαµορφώνοντας κατάλληλα το πρόγραµµα σπουδών και προσανατολίζοντας ανάλογα τις ερευνητικές δραστηριότητες των µελών του.

Πιο συγκεκριµένα, η Σχολή προσφέρει τη βασική εκπαίδευση του Μηχανικού, συγχρόνως με εκμάθηση των νέων τεχνολογιών όπως για παράδειγµα αυτόµατη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, εντοπισµό συγκεντρώσεων ορυκτών και παρατηρήσεις γεωδυναµικών φαινοµένων µε δορυφόρους, γεωφυσικές τεχνικές υψηλής διακριτικής ικανότητας για αρχαιολογία, γεωδυναµική, γεωτεχνικά έργα και περιβαλλοντικές εφαρµογές, αξιολόγηση πρώτων υλών µε χρήση ηλεκτρονικής µικροσκοπίας, κ.λπ.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι απόφοιτοι της Σχολής , οι οποίοι µετά το πέρας των σπουδών τους αποκτούν τον τίτλο του Διπλωματούχου Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, έχουν την κατάρτιση που τους επιτρέπει να ανταποκριθούν στις ανάγκες της οικονοµίας της χώρας µας και να αντιμετωπίσουν την πρόκληση του διεθνούς ανταγωνισµού. Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων διασφαλίζεται βάσει του Προεδρικού Διατάγµατος 99/2018 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018), βλέπε ενότητα «Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα ».

Τα µαθήµατα είναι οργανωµένα σε τρεις κύκλους σπουδών (από (7ο, 8ο και 9ο εξάμηνο):

  • Κύκλος Α: Κύκλος εκμετάλλευσης και γεωτεχνικών έργων.
  • Κύκλος Β: Κύκλος επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων.
  • Κύκλος Γ: Κύκλος αξιοποίησης ενεργειακών πόρων.

Οι κύκλοι σπουδών δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να οργανώσουν καλύτερα τα µαθήµατα που θα παρακολουθήσουν ανάλογα µε τις θεµατικές ενότητες των ενδιαφερόντων τους.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134328/Ζ1  (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα  Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της αντίστοιχης μονοτμηματικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Ορυκτολογία, Γεωλογία, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Πετρολογία, Τεχνικές Σχεδιάσεις-Μηχανολογικό Σχέδιο – CAD, Οικονομία, Τεχνική Μηχανική, Θερμοδυναμική, Ηλεκτροτεχνία – Ηλεκτρονική Τεχνολογία, Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Αριθμητική Ανάλυση, Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική, Αναλυτική Χημεία & Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης, Κοιτασματολογία, Φαινόμενα Μεταφοράς, Διαχείριση Ενέργειας – Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας, Μεταλλευτική Έρευνα, Μεταλλογνωσία, Εξαγωγική Μεταλλουργία, Εκμετάλλευση Μεταλλείων, Αντοχή των Υλικών, Μηχανική Προπαρασκευή και Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών, Περιβάλλον, Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής – Οικονομική των Επιχειρήσεων, Εξόρυξη Πετρωμάτων, Μεταλλουργία Σιδήρου, Οπλισμένο Σκυρόδεμα – Μεταλλικές Κατασκευές, Στοιχεία Μηχανολογίας, Ασφάλεια – Υγιεινή – Δίκαιο, Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, Περιβαλλοντική Γεωχημεία, Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών, Τεχνολογία Επεξεργασίας Αερίων Αποβλήτων, Εδαφομηχανική και Στοιχεία Θεμελιώσεων, Τεχνικές Εξαγωγικής Μεταλλουργίας, Μεταλλευτική Οικονομία, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ως Μηχανικός Ορυκτών Πόρων νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με τη μεταλλευτική τεχνολογία, τη μηχανική πετρελαίου, τη γεωτεχνολογία, τη γεωτεχνική μηχανική, τις γεωλογικές επιστήμες, την περιβαλλοντική μηχανική, το γεωπεριβάλλον, τη μεταλλουργία και την τεχνολογία υλικών. Στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων περιλαμβάνονται:

α. Βασικό επιστημονικό υπόβαθρο: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Μηχανική, Γεωλογία, Κοιτασματολογία, Ορυκτολογία, Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ, Ανθρωπιστικές επιστήμες.

β. Έρευνα, εντοπισμός, εξόρυξη, παραγωγή και αξιοποίηση ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, ταμιευτήρων υδρογονανθράκων (πετρελαίου και φυσικού αερίου) και γεωθερμικών πεδίων.

γ. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων, λατομείων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αξιοποιούν ορυκτές πρώτες ύλες, μαζί με τα βοηθητικά και συνοδευτικά αυτών έργα.

δ. Εντοπισμός και εκμετάλλευση, προστασία και απορρύπανση υπόγειων υδροφορέων.

ε. Γεωτεχνική Μηχανική.

στ. Περιβαλλοντική Μηχανική.

ζ. Μηχανική γεωτρήσεων.

η. Μεταλλουργικές διεργασίες (εξαγωγικής και φυσικής μεταλλουργίας).

θ. Μεταλλοτεχνία, μορφοποίηση μετάλλων και κραμάτων, συγκολλήσεις.

ι. Τεχνολογία κεραμικών, υάλου, ηλεκτρονικών υλικών.

ια. Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.

ιβ. Διαχείριση της ποιότητας.

ιγ. Διαχείριση Τεχνικών Έργων, τεχνική οικονομική, μέσα παραγωγής τεχνικών έργων, οργάνωση εργοταξίου, κατασκευαστικές μέθοδοι, διοίκηση και οργάνωση έργων και κατασκευών, έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας, ασφάλεια έργων, διαχείριση κινδύνων, βελτιστοποίηση συστημάτων.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων καθορίζονται με το άρθρο 14 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων : εδώ

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. web site: http://www.tee.gr/
  • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών Μηχανικών. web site: http://www.psdmmm.tee.gr
  • Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών – Ι Γ Μ Ε. web site: http://www.igme.gr
  • Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Έργων.  web site: http://www.pedmede.gr/
  • Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. web site:  http://www.mop.gr/mop/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής

Πανελλαδικές 2023  

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0242

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  80 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021 

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %  

Φυσική : 25 %  

Χημεία : 25 %  

Μαθηματικά: 30 %   

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021 

Τομείς : α) Μηχανολογίας β) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού γ) Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %  

Νέα Ελληνικά : 20 %  

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %  

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 % 

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 :  12.760

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.815

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 15.010

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.425

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ