{0241} : Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών(Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 Σχολή Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών

Τμήμα Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου  157 80 ΑΘΗΝA

Τηλέφωνο:  210 772 2067-68-71  Fax : 210 772 2063  Email: secretary@metal.ntua.gr

Σκοπός του τμήματος :

Στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των φοιτητών,  σε θέματα έρευνας, εντοπισμού, εξόρυξης, παραγωγής και αξιοποίησης ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων, λατομείων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που παράγουν και αξιοποιούν πρώτες ύλες, στη διαχείριση υδάτινων πόρων, στο σχεδιασμό και κατασκευή υπόγειων και ειδικών γεωτεχνικών έργων, στις μεταλλουργικές διεργασίες, στη μεταλλοτεχνία, μορφοποίηση μετάλλων και κραμάτων, στην τεχνολογία κεραμικών, υάλου, πολυμερών και ηλεκτρονικών υλικών, στην ασφάλεια της εργασίας και στη διαχείριση της ποιότητας καθώς και σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος  της Σχολής είναι να δώσει στο διπλωματούχο μηχανικό τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, οι οποίες θα τον καταστήσουν ικανό να αντεπεξέλθει αποδοτικά στις απαιτήσεις των περιοχών, στις οποίες αναπτύσσει επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα.

Δηλαδή, να μπορεί να εργαστεί αποδοτικά στην έρευνα και αξιοποίηση των ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, σε μεταλλεία, ορυχεία και λατομεία, σε γεωτεχνικά έργα, σε βιομηχανίες που αξιοποιούν ορυκτές πρώτες ύλες, σε μεταλλουργίες, σε επιχειρήσεις μεταλλοτεχνίας, σε μεταποιητικές βιομηχανίες μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων και σε επιχειρήσεις και δραστηριότητες που ασχολούνται με την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής προβλέπει τα πρώτα επτά εξάμηνα σπουδών να αποτελούν το βασικό κορμό που περιλαμβάνει μαθήματα κοινά για όλους τους σπουδαστές της σχολής. Από το 8ο και 9ο εξάμηνο λειτουργούν πέντε (5) κατευθύνσεις οι οποίες είναι οι εξής:

α). Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον

β). Μεταλλευτική Τεχνολογία

γ). Γεωτεχνολογία

δ). Μεταλλουργικές διεργασίες

ε). Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών.

Οι πρακτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται στους χώρους εργασίας (μεταλλεία, μεταλλουργίες, εργοτάξια κ.α.) φέρνουν τον Σπουδαστή στον εργασιακό  χώρο και του δίδουν την ευκαιρία να γνωρίσει στην πράξη τα αντικείμενα που σπουδάζει. Οι εμπειρίες αυτές τον βοηθούν επίσης να επιλέξει με σωστότερα κριτήρια την κατεύθυνση, που θα ακολουθήσει στη συνέχεια.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134312/Ζ1 (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών της αντίστοιχης Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά,  Φυσική, Χημεία, Ορυκτολογία, Γεωλογία, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Πετρολογία, Τεχνικές Σχεδιάσεις – Μηχανολογικό  Σχέδιο – CAD, Οικονομία, Τεχνική Μηχανική, Θερμοδυναμική, Ηλεκτροτεχνία – Ηλεκτρονική  Τεχνολογία, Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Αριθμητική Ανάλυση,  Θεωρία Πιθανοτήτων  & Στατιστική, Αναλυτική Χημεία & Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης, Κοιτασματολογία, Φαινόμενα Μεταφοράς, Διαχείριση Ενέργειας – Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας, Μεταλλευτική Έρευνα, Μεταλλογνωσία, Εξαγωγική Μεταλλουργία, Εκμετάλλευση Μεταλλείων, Αντοχή των Υλικών, Μηχανική Προπαρασκευή και  Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών, Περιβάλλον, Αρχές Διοίκησης και  Οργάνωση Παραγωγής –  Οικονομική των Επιχειρήσεων, Εξόρυξη Πετρωμάτων, Μεταλλουργία Σιδήρου, Οπλισμένο Σκυρόδεμα – Μεταλλικές Κατασκευές, Στοιχεία Μηχανολογίας, Ασφάλεια – Υγιεινή – Δίκαιο,  Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, Περιβαλλοντική Γεωχημεία,  Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών, Τεχνολογία  Επεξεργασίας Αερίων  Αποβλήτων,  Εδαφομηχανική και Στοιχεία Θεμελιώσεων, Τεχνικές Εξαγωγικής  Μεταλλουργίας, Μεταλλευτική Οικονομία, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο Μηχανικών Μεταλλείων  Μεταλλουργών  μπορεί να εργαστεί :

 • στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας,
 • στο ΥΠΕΧΩΔΕ,
 • στο υπουργείο Ανάπτυξης (στον τομέα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων),
 • στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ,
 • στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου,
 • στην ΠΥΡΚΑΛ., στη ΛΑΡΚΟ κ.α.,
 • σε τεχνικές εταιρείες εκμετάλλευσης ορυκτών, σε λατομεία, ορυχεία και μεταλλεία και
 • ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 9 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού : εδώ

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.


πηγή: Unique Minds GR

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. web site: http://www.tee.gr/
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών Μηχανικών. web site:http://www.psdmmm.tee.gr
 • Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών – Ι Γ Μ Ε. web site: http://www.igme.gr
 • Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Έργων.  web site: http://www.pedmede.gr/.

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0241

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  103 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Μηχανολογίας,  β) Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.125

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.425

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.175

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 14.475

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

.

6 λόγοι για να σπουδάσεις στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων  Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ