ΠΜΣ: Μηχανική Πετρελαίου (Petroleum Engineering)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 18.12.2022

Πολυτεχνείο Κρήτης

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)

ΠΜΣ:  «Μηχανική Πετρελαίου» (Petroleum Engineering)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: ΠΜΣ:  «Μηχανική Πετρελαίου»  Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνειούπολη, 731 00 Χανιά Κρήτης

Τηλέφωνα: 28210 37702  Email: info@peteng-master.tuc.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού υποβάθρου της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και της πρακτικής εφαρμογής του στα αντικείμενα της Μηχανικής Πετρελαίου.

Τίτλος Σπουδών: Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Μηχανική Πετρελαίου».

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι δύο(2) εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Γλώσσα του Π.Μ.Σ. είναι η αγγλική.

Δίδακτρα: Τέλη φοίτησης 4000 ευρώ.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επιπλέον, απαιτείται πιστοποίηση καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Η επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία είναι επίσης ευπρόσδεκτη. Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20).

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε εξήντα (60). Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Γεωλογία Πετρελαίου
  • Χημεία−Γεωχημεία Πετρελαίου
  • Σεισμική Απεικόνιση και Διαγραφίες Γεωτρήσεων
  • Μηχανική Ταμιευτήρων
  • Μηχανική Γεωτρήσεων
  • Τεχνική Παραγωγής Πετρελαίου

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Ανάλυση δεδομένων και προτυποποίηση στη Μηχανική Πετρελαίου
  • Προσομοίωση Ταμιευτήρων Πετρελαίου
  • Βραχομηχανική στην Μηχανική Πετρελαίου
  • Οικονομικά και Νομοθεσία της Παραγωγής Πετρελαίου
  • Διπλωματική Εργασία.

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32, παρ. 8 του ν.4485/2017 (Α’ 114).

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ