{0373} : Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 27/10/2023

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  

Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών  και Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα  Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)

Διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 1, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 25310 39385, fax  : 25310 39442,  Ε-mail: secr@polsci.duth.gr 

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης με κατεύθυνση  πολιτικής  επιστήμης έχει ως αποστολή :

 • Να καλλιεργεί και να προάγει τις πολιτικές επιστήμες καθ’ ολοκληρίαν με τη θεωρητική και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
 • Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους, για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Να συμβάλει στην εμπέδωση της πολιτικής ανάλυσης ως μεθόδου προσέγγισης των εσωτερικών και διεθνών κοινωνικών φαινομένων.
 • Να καταρτίζει στελέχη διοίκησης και προγραμματισμού του κρατικού μηχανισμού και των οργανισμών της δημόσιας διοίκησης και των διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπό αυτήν την έννοια εντάσσεται οργανωτικά και επιστημολογικά στην Κοινωνικών, Πολιτικών  και Οικονομικών Επιστημών  αποτελεί δε τον πυλώνα της πολιτικής θεωρίας και των εφαρμογών της τελευταίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανωτέρω τμήμα θεσμοθετήθηκε  σύμφωνα με το το άρθρο 64 του νόμου 4610  (ΦΕΚ 70 τ.Α΄/07.05.2019), όπου το τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. κατατέμνεται σε 3 νέα τμήματα α) Κοινωνικής Εργασίας β) Κοινωνικής Πολιτικής γ) Πολιτικής Επιστήμης.

Η εκπαιδευτική λειτουργία των νέων Τµηµάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Βασικό αντικείμενο του Τμήματος είναι το φαινόμενο της εξουσίας σε όλες τις διαστάσεις του: τόσο ιστορικά, με συγκριτική αναδρομή σε κοινωνικούς σχηματισμούς που προηγούνται του νεωτερικού ορίζοντα, όσο και γεωγραφικά, μέσα από την επίσης συγκριτική εξέταση διαφορετικών πολιτικών και εξουσιαστικών συστημάτων, όσο επίσης και μέσα από την εξέταση του λόγου περί της εξουσίας, ο οποίος καταλαμβάνει το πεδίο της πολιτικής φιλοσοφίας και θεωρίας. Μέσα από την άρθρωση του προγράμματος σπουδών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους φορείς και τη δυναμική του σύγχρονου πολιτικού συστήματος, εξετάζοντας όλο το φάσμα των αντίστοιχων δυνατοτήτων, από την εκλογική συμπεριφορά μέχρι τις ταξικές δομές των κοινωνικών συμφερόντων, και από την τοπική πολιτική μέχρι τους διεθνείς συσχετισμούς δύναμης. Η κριτική σκέψη, το ζήτημα των πολιτικών αξιών και της κανονιστικής διάστασης της πολιτικής καλλιεργούνται σε συνδυασμό με την συστηματική εξέταση διαδικασιών λειτουργίας και μεταβολής των δομών εξουσίας.

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει πολιτικούς επιστήμονες, ικανούς να αντεπεξέλθουν στις σύνθετες απαιτήσεις γνώσης και πραγμάτευσης των πολιτικών φαινομένων και της σύγχρονης πολιτικής σε εθνικό, υπερεθνικό και διεθνές επίπεδο. Προσφέρει μαθήματα και ερευνητική επίβλεψη στα βασικά πεδία του αντικειμένου (πολιτική φιλοσοφία και πολιτική θεωρία, συγκριτική και ευρωπαϊκή πολιτική, πολιτικό σύστημα – με έμφαση στην Ελλάδα – διεθνείς σχέσεις & διεθνές δίκαιο).

Οι κατευθύνσεις  και οι αντίστοιχοι κύκλοι σπουδών είναι:  ο Α΄ κύκλος  σπουδών Πολιτικής Ανάλυσης, Β΄ κύκλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών και ο Γ΄ κύκλος Διοικητικής Επιστήμης.

Η διάρθρωση του προγράμματος προβλέπει την βάση και τις υποδομές για την μελλοντική οργάνωση και ενός τετάρτου αυτοτελούς κύκλου και κατεύθυνσης «Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων», όταν η βασική οργάνωση του Τμήματος θα έχει προχωρήσει.

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία του Τμήματος, στον τομέα της βασικής (προπτυχιακής) εκπαίδευσης, εκφράζεται στην οικοδόμηση του προγράμματος σε δύο διαδοχικές φάσεις, που διαρκούν κάθε μία τέσσερα εξάμηνα.

Στην πρώτη όλοι οι φοιτητές του παρακολουθούν ένα πρόγραμμα «κορμού» που τοποθετεί τις σπουδές τους στις βασικές παραμέτρους της πολιτικής επιστήμης, ως επιστημολογικού χώρου των κοινωνικών επιστημών, με σκοπό να προσδοθεί ευρύτερη εποπτεία των επιμέρους κλάδων, που συνθέτουν το περιεχόμενό της.

Στην δεύτερη, που περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις και επιτρέπει στους σπουδαστές να επιλέξουν εκείνη που ανταποκρίνεται στις επιθυμίες, τις δεξιότητες και τις επιδιωκόμενες επαγγελματικές προοπτικές, το πρόγραμμα  κινείται στην εμβάθυνση των αντίστοιχων κλάδων.

Και τις δύο φάσεις συνθέτουν μαθήματα που ανταποκρίνονται στις σημερινές εξελίξεις του εσωτερικού και διεθνούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και παρέχονται με σύγχρονη επιστημονική και εκπαιδευτική μεθοδολογία και διδακτική, λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή εμπειρία στην οργάνωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των πολιτικών επιστημών, την παροχή δηλαδή συγκεκριμένων γενικών και ειδικών γνώσεων σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

Εξ άλλου το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή τόσο γενικής παιδείας όσον και επιστημονικής ειδίκευσης, προετοιμάζοντας τους φοιτητές και για μεταπτυχιακές σπουδές.

Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος των σπουδαστών τόσο για την επιστήμη και την έρευνα, όσον και για την επαγγελματική κατάρτιση σε περιοχές, όπως η πολιτική ανάλυση, η πολιτική θεωρία, η ελληνική και διεθνής (ιδιαίτερα κοινοτική) διπλωματία, οι διεθνείς σχέσεις, η δημόσια διοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση μέσω τοπικών (εσωτερικών) και διεθνών φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων..

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Πολιτική Επιστήμη, Το ελληνικό σύστημα διακυβέρνησης, Κράτος και κοινωνία στη νεότερη Ελλάδα, 1830- 1940, Το κυπριακό ζήτημα, Τα πολιτικά συστήματα στα Βαλκάνια, Διοικητική οργάνωση του κράτους, Χώρος και εκλογική ανάλυση, Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θεωρίες για τον ολοκληρωτισμό, Μαθηματικά στην πολιτική επιστήμη, Σύγχρονες κοινωνιολογικές θεωρίες, Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία, Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες, Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες, Αντικοινοβουλευτισμός και δικτατορίες στην Ελλάδα, Σύγχρονες θεωρίες κοινωνικού συμβολαίου, Μειονότητες και Πολιτική στα Βαλκάνια, Οντολογία και πολιτική, Εμφύλιοι πόλεμοι στο σύγχρονο κόσμο, Νέα κοινωνικά κινήματα, Αγγλικά, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Μπορεί να εργαστεί :

 • στη δημόσια διοίκηση, στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση,
 • σε γραφεία περιφερειών, εθνικούς ή διεθνείς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς,
 • σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με διεθνείς σχέσεις, ως διπλωμάτες (ιδιαίτερα στην κοινοτική διπλωματία),
 • σε φορείς που ασχολούνται με την πολιτική ανάλυση, την πολιτική θεωρία και τις διεθνείς σχέσεις,
 • στα μέσα ενημέρωσης και σε εταιρείες δημοσκόπησης, δημοσίων σχέσεων και εισαγωγών
 • επίσης ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση..

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των   πτυχιούχων Πολιτικών Επιστημόνων   είναι  αντίστοιχα,  του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος.
 • Για παράδειγμα, αν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985) και  από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης web site: http://hpsa.gr
 • Πανελλήνια Ένωση Νομικών & Πολιτικών Επιστημόνων. web site: http://penpe13.blogspot.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ). web site: http://www.olme.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0373

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  180 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Αρχαία Ελληνικά : 20 %

Ιστορία : 35 %

Λατινικά : 20 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομείς: α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.840

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.115

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 11.770

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 8.230

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ