{1302} : Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή)

το άρθρο ενημερώθηκε στις: 27/10/2023

Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο  Θράκης  

Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών  και Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή)

Έδρα :

Διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 1, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 25310 39380, Fax : 25310 39442 ,  Ε-mail: secr@polsci.duth.gr .

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι να παρέχει στις φοιτήτριες/στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των κοινωνικών πολιτικών και να τους εξοικειώσει με τη μελέτη των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων. Η καλλιέργεια ικανοτήτων κριτικής σύνθεσης γνώσεων, εννοιών και μεθόδων από ένα ευρύ πεδίο κοινωνικών επιστημών αποτελεί κεντρικό στόχο του Τμήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανωτέρω τμήμα θεσμοθετήθηκε  σύμφωνα με το άρθρο 64 του νόμου 4610  (ΦΕΚ 70 τ.Α΄/07.05.2019), όπου το τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. κατατέμνεται σε 3 νέα τμήματα α) Κοινωνικής Εργασίας β) Κοινωνικής Πολιτικής γ) Πολιτικής Επιστήμης.

Η εκπαιδευτική λειτουργία των νέων Τµηµάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το πρόγραμμα σπουδών, έχει έναν ισχυρό πολυεπιστημονικό χαρακτήρα και οι φοιτήτριες/τές του αποκτούν ένα επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας που τους επιτρέπει να αξιοποιούν γνώσεις, δεξιότητες και μεθόδους από ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών επιστημών, όπως η Κοινωνική Πολιτική, η Κοινωνιολογία, η Οικονομία, το Δίκαιο, η Εγκληματολογία, η Πολιτική Επιστήμη κοκ. Επιπλέον, καθίσταται δυνατό οι φοιτήτριες/τές να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμες αυτές διαρκώς αλλάζουν και αναδιαρθρώνονται και να ερμηνεύουν τις διαφορετικές αντιλήψεις και αξίες των ατόμων που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές ομάδες.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ανταποκρίνεται σε  ευρωπαϊκά και διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα σπουδών και στις ανάγκες των φοιτητών που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής.

Το πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει:

 • Nα καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της κοινωνικής διοίκησης, της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής εργασίας, με την ακαδημαϊκή  και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
 • Nα παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Nα συμβάλλει στην εμπέδωση του αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και στη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών.
 • Nα καταρτίσει στελέχη διοίκησης και προγραμματισμού με προσανατολισμό την κοινωνική διοίκηση και την κοινωνική εργασία, ικανά να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής.

Επίσης, σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. απόφ. 23/48 (ΦΕΚ 2166 τ.Β’/25.05.2021) και (ΦΕΚ 5503 τ.Β’/29.11.2021) το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει την δυνατότητα απόκτησης Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Παιδαγωγικής και  Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών παιδαγωγικής, διδακτικής, μεθοδολογικής και ψυχοπαιδαγωγικής κατάρτισης των φοιτητριών/τών του Τμήματος, στη δημιουργία παιδαγωγικών συνειδήσεων στο αντικείμενο της κοινωνικής πολιτικής και στη διαμόρφωση ικανών, δυναμικών και τεχνολογικά καταρτισμένων διδασκόντων και εκπαιδευτών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών. Η διδακτική και παιδαγωγική κατάρτιση, δηλαδή η απόκτηση παιδαγωγικών γνώσεων και διδακτικών δεξιοτήτων, προσβλέπει στο να καταστήσει τις φοιτήτριες/τους φοιτητές του τμήματος αποτελεσματικές/κούς σε ζητήματα οργάνωσης, μεθόδευσης, κατεύθυνσης επιλογών και άσκησης του διδακτικού έργου τους.

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος στοχεύει στη βαθιά κατανόηση των παιδαγωγικών θεωριών και των εκπαιδευτικών πρακτικών. Αποτελεί ένα οργανωμένο πλέγμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει θεωρία, πρακτική, επιστημονική έρευνα, εργαστήρια και διδασκαλίες σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και συναρθρώνεται άψογα με τη δομή του προγράμματος, τους σκοπούς και τους στόχους, τις διδακτικές αρχές και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του Τμήματος.

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας δύνανται να παρακολουθήσουν όλες οι προπτυχιακές φοιτήτριες και οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του ΔΠΘ που επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ανεξαρτήτως του αριθμού τους. Το Πρόγραμμα προσφέρεται στις φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος, ανεξάρτητα από το έτος εισαγωγής τους στο Τμήμα, οι οποίες/οι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τουλάχιστον οκτώ (8) μαθήματα επιλογής μέχρι τη λήψη του πτυχίου τους. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα για τη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας είναι προαιρετική για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος.  Το Πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική, Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία, Εισαγωγή στο Δίκαιο, Οικονομική Ανάλυση, Οργάνωση και Δυναμική της Κοινωνίας, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας, Κράτος και Κρατικές Πολιτικές, Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Συνταγματικό Δίκαιο Ι – Οργάνωση του Κράτους, Θεωρίες Κοινωνικής Μεταβολής και Ανάπτυξης, Οργάνωση και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κοινωνική Ψυχολογία, Δημόσια Οικονομική, Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας, Η Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συνταγματικό Δίκαιο  – Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Το Θεσμικό Πλαίσιο της Κοινωνικής Προστασίας, Κοινωνική Ασφάλεια, Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική, Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας, Δίκαιο και Παραβατικότητα Ανηλίκων,  Οικογένεια, Φύλο και Κοινωνική Πολιτική, Οικονομικά της Εργασίας και Πολιτικές Απασχόλησης, Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Στοιχεία Δημοσίου Μάνατζμεντ, Μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης κοινωνικών προγραμμάτων (με έμφαση στην αξιολόγηση προγραμμάτων υγείας), Ψυχοπαθολογία, Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Ανισότητα Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός, Περιβαλλοντική Πολιτική, Διεθνής Κοινωνική Πολιτική, κ.α.
.

.Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Επαγγελματικές προοπτικές:

Oι επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων του Tμήματος Kοινωνικής Πολιτικής αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η διοίκηση των κοινωνικών υπηρεσιών, η ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, η διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε ζητήματα εκτίμησης γενικών και εξειδικευμένων κοινωνικών αναγκών (πληθυσμιακών ομάδων ή κοινοτήτων) και κοινωνικής παρέμβασης, καθώς και όλοι οι τομείς ανάπτυξης της γενικής και κλινικής πρακτικής και της έρευνας της κοινωνικής εργασίας.

Eιδικότερα οι απόφοιτοι του Tμήματος μπορούν να απασχοληθούν:

 • Στις διάφορες βαθμίδες τις διοίκησης κοινωνικών υπηρεσιών (του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα) σε τομείς όπως η κοινωνική ασφάλεια, η αγορά εργασίας και η καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η κοινωνική πρόνοια, η υγεία, η ψυχική υγεία, η ειδική εκπαίδευση, η στεγαστική πολιτική και η προστασία του περιβάλλοντος.
 • Σε επιτελικές θέσεις χάραξης κοινωνικής πολιτικής, σχεδιασμού, συντονισμού και αξιολόγησης προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης που αφορούν ομάδες ή κοινότητες, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του κράτους, των N.Π.Δ.Δ., των Περιφερειακών Aυτοδιοικήσεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.)
 • Σε εξειδικευμένους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα για την κατάρτιση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, ιδίως σε θέματα προστασίας του παιδιού, του εφήβου και των υπερήλικων και άλλων ευπαθών ή κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.
 • Σε όλους τους φορείς και τα προγράμματα όπου προβλέπεται ή και συνάδει η ανάπτυξη ολιστικών και κλινικών παρεμβάσεων της κοινωνικής εργασίας σε άτομα, σχήματα οικογένειας, ομάδες και κάθε τύπου κοινότητες (τοπικές, πολιτισμικές, ενδιαφερόντων κ.α.) με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικής λειτουργικότητας, κοινωνικής ένταξης και την επίτευξη κοινοτικής ανάπτυξης.
 • Στην προληπτική/ θεραπευτική εργασία και την εφαρμογή προγραμμάτων επανένταξης ατόμων, σε Kέντρα Ψυχικής Yγείας, Nοσοκομεία, Φυλακές, Μονάδες ένταξης παραβατικών εφήβων και Θεραπευτικές Κοινότητες και Μονάδες Απεξάρτησης, σε Μεταβατικούς και Ξενώνες μακράς διαμονής, σε Ξενώνες κακοποιημένων ατόμων κ.λπ.
 • Στις μονάδες Β/θμιας εκπαίδευσης, προκατάρτισης κατάρτισης και διαρκούς εκπαίδευσης στελεχών πρόνοιας, ειδικής αγωγής και υγείας – ψυχικής υγείας. Επίσης ως κοινωνικοί λειτουργοί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, στα γραφεία διασύνδεσης και Συμβουλευτικής Φοιτητών, σε Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης κ.α.
 • Στα κέντρα και τα προγράμματα μειονοτήτων και σε εκείνα της υποδοχής και υποστήριξης προσφύγων, παλιννοστούντων και μεταναστών.
 • Ως ερευνητές στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και διοίκησης, της κοινωνικής εργασίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα (καθώς και σε μελετητικά γραφεία) που διεξάγουν έρευνες σε τοπικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό, ή διεθνές επίπεδο..

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις:

 • Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής. web site:   http://sekp.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 2018 & 2017 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1302

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  130 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 4187 τ.Β’/08.08.2022)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Αρχαία Ελληνικά : 20 %

Ιστορία : 25 %

Λατινικά : 25 %

4ο Επιστημονικό πεδίο:  Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Μαθηματικά: 20 %

Πληροφορική : 20 %

Οικονομία:  30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομείς: α) Διοίκησης και Οικονομίας

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 14.720

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 11.230

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.225

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.430

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ