Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Ορισμός: Ο σύμβουλος επιχειρήσεων ερευνά τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η κερδοφορία, η μετοχική αξία, η αποδοτικότητα, ή η ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης του πελάτη.

Περιγραφή: Ο σύμβουλος προσπαθεί να εντοπίσει προβλήματα και να προτείνει λύσεις, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, ανάλογα με την περίσταση. Το εύρος των παρεχόμενων συμβουλών μπορεί να είναι περιορισμένο (για παράδειγμα, σε ποιους τομείς και με ποιους τρόπους να επεκταθεί η εκστρατεία για την προώθηση των πωλήσεων), ή εκτεταμένο (για παράδειγμα, αν πιθανή επέκταση της επιχείρησης πρέπει να γίνει με συγχώνευση ή εξαγορά).

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία στο έργο του συμβούλου, είναι η έρευνα σε βάθος και ο εντοπισμός των στοιχείων που θα πρέπει να προσεχθούν και να αναλυθούν.

Τυπικές δραστηριότητες κατά την εργασία του αποτελούν, η συλλογή πληροφοριών σχετικών με τη βιομηχανία, την αγορά, τον ανταγωνισμό, τις ευκαιρίες για κερδοφόρες επενδύσεις, δανειοδοτήσεις ή άλλες χρηματοδοτήσεις για λογαριασμό του πελάτη, η επεξεργασία και ανάλυση των πληροφοριών, η διενέργεια συνεντεύξεων – προσωπικών ή τηλεφωνικών – με άτομα που έχουν ειδικές γνώσεις πάνω σε σχετικά θέματα, η προετοιμασία διαγραμμάτων, εκθέσεων, αναφορών και παρουσιάσεων και η συνεργασία στα πλαίσια ομάδας για τη συνολική θεώρηση της πρότασης.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: Ο σύμβουλος επιχειρήσεων, αποτελεί ένα επάγγελμα σύγχρονο για δυναμικούς ανθρώπους, με διορατικότητα και πολύ καλή γνώση της αγοράς καθώς και των σύγχρονων προβλημάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδά της.

Οι οργανωτικές ικανότητες, η προσοχή στην ακρόαση και στις συνομιλίες με τους πελάτες του, η ευγένεια, η ικανότητα να εξετάζει σε βάθος και να μελετά προσεκτικά καταστάσεις και συνθήκες, η ικανότητα παραγωγής ιδεών, πρωτοτυπίας σκέψης και η αμεσότητα στις αντιδράσεις του, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του συμβούλου επιχειρήσεων.

Πάνω από όλα όμως, πρέπει να είναι ικανός στην επίλυση προβλημάτων και πειστικός στην παράθεση των επιχειρημάτων και των προτάσεών του. Επίσης, χρειάζεται να λειτουργεί αρμονικά και εποικοδομητικά στα πλαίσια της ομάδας, να έχει οργανωτικά και ηγετικά προσόντα. Τέλος, οφείλει να διαθέτει αυξημένες φυσικές αντοχές, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στους έντονους ρυθμούς του επαγγέλματος.

Σπουδές:
Σπουδές συμβούλου επιχειρήσεων παρέχονται στα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων των Πανεπιστημίων. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Επίσης, σπουδές παρέχονται στα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Οι ξένες γλώσσες και η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποτελούν απαραίτητα εφόδια για κάποιον που ενδιαφέρεται να κάνει καριέρα στο χώρο αυτό.

Σπουδαιότητα: Ο σύμβουλος επιχειρήσεων χρειάζεται να είναι οργανωτικός, να εξετάζει σε βάθος και να μελετά προσεκτικά καταστάσεις και συνθήκες. Απαραίτητο είναι να διακρίνεται από ικανότητα παραγωγής ιδεών, πρωτοτυπία σκέψης και αμεσότητα στις αντιδράσεις του. Ακόμα, να είναι προσεκτικός ακροατής, μετρημένος και ευγενικός συνομιλητής. Πάνω από όλα όμως, πρέπει να είναι ικανός στην επίλυση προβλημάτων και πειστικός στην παράθεση των επιχειρημάτων και προτάσεών του.

Επίσης, χρειάζεται να λειτουργεί αρμονικά και εποικοδομητικά στα πλαίσια της ομάδας, να έχει οργανωτικά και ηγετικά προσόντα. Τέλος, οφείλει να διαθέτει αυξημένες φυσικές αντοχές, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στους έντονους ρυθμούς του επαγγέλματος. 

Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, είτε αποτελούν στελέχη εταιριών συμβούλων. Μπορεί να εργαστούν σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

Επαγγελματικές συνθήκες: Η εργασία ενός συμβούλου έχει αυξημένη ευθύνη και αναπόφευκτο άγχος. Η υπερωριακή εργασία αποτελεί συχνό φαινόμενο καθώς ο όγκος της δουλειάς είναι συνήθως μη προβλέψιμος. Η εργασιακή εβδομάδα ενός συμβούλου διαρκεί τις περισσότερες φορές πολύ περισσότερο από αυτήν ενός κανονικού εργαζομένου. Είναι πολύ πιθανό ο σύμβουλος να χρειαστεί να μετακινηθεί σε διάφορες πόλεις ή περιοχές, ακόμα και στο εξωτερικό, για να συνεργαστεί με πελάτες ή να συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία. Απαιτείται ακόμα συνεργασία στα πλαίσια ομάδας και συνδιαλλαγές με άλλα άτομα ή επιχειρήσεις.

Ο σύμβουλος εργάζεται κυρίως σε χώρους γραφείων με ασφαλείς, υγιεινές, σύγχρονες και ευχάριστες συνθήκες.

Γενικά σχόλια: Ο σύμβουλος επιχειρήσεων, αποτελεί ένα επάγγελμα σύγχρονο για δυναμικούς ανθρώπους, με διορατικότητα και πολύ καλή γνώση της αγοράς καθώς και των σύγχρονων προβλημάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδά της.

Ο σύμβουλος επιχειρήσεων παρακολουθεί, μελετά προσεκτικά, προβλέπει, εκτιμά, συνυπολογίζει και προτείνει τρόπους βελτίωσης ή ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων, σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών που αφορούν τη σύγχρονη επιχείρηση.

(πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ