Στέλεχος Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Το στέλεχος Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών παρέχει συμβουλές για επενδύσεις κεφαλαίων, έναντι αμοιβής. Ειδικότερα το Στέλεχος Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών παρακολουθεί την ελληνική και ξένη χρηματαγορά και κεφαλαιαγορά, καταγράφει τις απαιτήσεις και τους χρηματοοικονομικούς στόχους του πελάτη, συλλέγει πληροφορίες για την οικονομική του κατάσταση και σχηματίζει το επενδυτικό του προφίλ.

Τέλος, καταρτίζει το χρηματοοικονομικό επενδυτικό σχέδιο του πελάτη και του παρέχει συμβουλές κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης. Το στέλεχος Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών συμμετέχει καθημερινά σε συναντήσεις με διευθυντές και συναδέλφους του, προκειμένου να καταρτίσει προγράμματα επενδύσεων. Επίσης, διεκπεραιώνει συναντήσεις με πελάτες είτε εντός είτε εκτός γραφείου.

Ο εξοπλισμός του γραφείου περιλαμβάνει ηλεκτρονικό υπολογιστή, συσκευές γραφείου, (τηλέφωνα, fax), έντυπα χρηματιστηριακής αγοράς, ερωτηματολόγια πελατών. Το επάγγελμα του στελέχους Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών είναι ένα σύγχρονο, δυναμικό επάγγελμα για δραστήριους ανθρώπους με γνώσεις και πείρα στη διαχείριση κεφαλαίων.

Συνθήκες Εργασίας:
Το στέλεχος Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών εργάζεται κυρίως σε σύγχρονο περιβάλλον γραφείου. Αρκετά συχνά μετακινείται και εκτός γραφείου για να συναντήσει πελάτες. Εκτός από το τυπικό ωράριο που καθορίζει η επιχείρηση, εργάζεται αρκετές φορές και επιπρόσθετα, καθώς οι ανάγκες της δουλειάς του εξαρτώνται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα επένδυσης.

Στο επάγγελμά του το στέλεχος, έχει να αντιμετωπίσει πίεση χρόνου, άγχος και πολλές φορές ιδιότροπους και απαιτητικούς πελάτες. Δουλεύει κυρίως ατομικά και όχι ανεξάρτητα από τις κατευθύνσεις της εταιρείας συμβούλων στην οποία εργάζεται.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η εργασία που ασκεί το στέλεχος Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, απαιτεί ευσυνειδησία, ανεξαρτησία, οξεία αντίληψη των οικονομικών καταστάσεων και συνθηκών, αποφασιστικότητα και ευχέρεια στην επικοινωνία. Η εργασία του απαιτεί επίσης υπολογιστική-μαθηματική ικανότητα και ικανότητα διεκπεραίωσης εργασιών γραφείου.

Ακόμα, σημαντική είναι για το στέλεχος Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών η δεξιότητα και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανάλογων χρηματοοικονομικών πακέτων λογισμικού, καθώς και η γνώση της αγγλικής γλώσσας. Το στέλεχος Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών χαρακτηρίζεται από διορατικότητα και οξεία αντίληψη της αγοράς, σωστές εκτιμήσεις και ταχύτατες αντιδράσεις.

Η συνεχής ενημέρωση για την ελληνική και ξένη χρηματαγορά-κεφαλαιαγορά, καθώς και τις τάσεις ή τις μεταβολές που υφίσταται αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος.

Σπουδές:
Σπουδές μπορούν να γίνουν στο τμήμα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη).

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 130 τ.Α’/05.06.2013 το ανωτέρω τμήμα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας  μετονομάστηκε σε τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα την Κοζάνη.

Τομείς Απασχόλησης:
Το στέλεχος Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών εργάζεται σε εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σε εταιρείες επενδύσεων και χρηματιστηριακές, σε εταιρείες παροχής συμβούλων, σε τραπεζικούς, ασφαλιστικούς ή δημόσιους οργανισμούς. Μπορεί να δουλέψει επίσης, ως ελεύθερος επαγγελματίας προσφέροντας επενδυτικές συμβουλές χωρίς να χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ