Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Το επάγγελμα αυτό τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε σημαντικά, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσίασαν οι χρηματιστηριακές δραστηριότητες. Εργάζεται ως αντικριστής επικοινωνώντας με τους πελάτες, προετοιμάζει τις εντολές τους και τις εισάγει στον Η/Υ πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του χρηματιστηρίου.

Μπορεί όμως να εισάγει και νέες εντολές κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έως και τη λήξη της. Με τη βοήθεια του Η/Υ έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που βοηθούν στην πληροφόρηση του χρηματιστηριακού γραφείου (εντολές, τιμές κ.λπ.). Ως ταμίας Τίτλων/Μετρητών Χρηματιστηριακής Εταιρείας, έρχεται σε επαφή καθημερινά με τους πελάτες και ενημερώνει λογιστικά τις αποδόσεις σε χρήματα και τίτλους.

Ως σύμβουλος επενδύσεων σε χρηματιστηριακή εταιρεία, επικοινωνεί με τους πελάτες για την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου τους, καθώς και την οργάνωση και διαχείριση των κεφαλαίων τους. Ακόμη, ασχολείται με τις δημόσιες σχέσεις της εταιρείας, την τεχνική ανάλυση δεικτών, προθεσμιακών τίτλων και νομισμάτων.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, ενώ είναι απαραίτητη η παρουσία του στο Χρηματιστήριο. Το ωράριό του είναι συνήθως διευρυμένο, από το πρωί έως το απόγευμα, ανάλογα με τα καθήκοντα που έχει αναλάβει. Εργάζεται για αρκετές ώρες κάτω από πίεση και έντονους ρυθμούς.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Οι δεξιότητες επικοινωνίας μαζί με την υπομονή, τη συνέπεια και την τιμιότητα είναι απαραίτητα προσόντα. Όταν εργάζεται ως σύμβουλος επενδύσεων πρέπει να είναι ικανός και αποτελεσματικός κάτι που παράλληλα λειτουργεί θετικά στην προσέλκυση νέων πελατών για την εταιρεία που εργάζεται.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε:

α) Ανώνυμη Εταιρεία Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (Α.Ε.Λ.Δ.Ε.).
β) Σε Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρεία (Α.Χ.Ε.).
γ) Σε Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.).
δ) Σε επιχειρήσεις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.).
ε) Σε Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
στ) Σε Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.).
ζ) Σε Τράπεζες του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα.
η) Σε Ασφαλιστικές Εταιρείες.
θ) Σε ασφαλιστικούς φορείς.
ι) Σε Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), και εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ