Παθολόγος Ογκολόγος

Απόκτηση της ειδικότητας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 (ΦΕΚ 4138 τ.Β΄/20.09.2018) με θέμα: Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση της ανωτέρω ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ως εξής:

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση:

Εικοσιτέσσερις (24) μήνες Παθολογία

Ειδική Εκπαίδευση: Σαράντα οκτώ (48) μήνες

Σαράντα δύο (42) μήνες στην Παθολογική Ογκολογία

Τρεις (3) μήνες Αιματολογία

Τρεις (3) μήνες Ακτινοθεραπεία.

Σπουδές:

Αρχικές Σπουδές στο επάγγελμα του Ιατρού (με ειδίκευση αργότερα στην ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας) προσφέρονται στα τμήματα ιατρικής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ