Πυρηνικός Ιατρός

Απόκτηση της ειδικότητας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 (ΦΕΚ 4138 τ.Β΄/20.09.2018) με θέμα: Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση της ανωτέρω ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ως εξής:

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Βασική εκπαίδευση:

Δώδεκα (12) μήνες Παθολογία

Ειδική εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες

Εννέα (9) μήνες Ακτινολογία

Έξι (6) μήνες υποχρεωτικά σε εγκάρσια απεικόνιση  (CT, εμπέδωση ανατομίας, εξοικείωση με βασικές παθολογίες τραχήλου, θώρακα, κοιλίας), τρεις (3) μήνες σε υπερήχους (ιδίως  τραχήλου) και MRI. Η περίοδος αυτή μπορεί να προηγείται ή να παρεμβάλλεται πρώιμα μέσα στην περίοδο εκπαίδευσης στο κύριο αντικείμενο της Πυρηνικής Ιατρικής.

Έξι (6) μήνες Καρδιολογία ή εναλλακτικά τέσσερις (4) μήνες Καρδιολογία και δύο (2) μήνες εναλλακτικά σε Ογκολογία, ή Αιματολογία (λεμφώματα), ή Παιδιατρική, ή Ενδοκρινολογία (Θυρεοειδής- παραθυρεοειδείς).

Η περίοδος αυτή μπορεί να προηγείται ή να παρεμβάλλεται πρώιμα μέσα στην περίοδο εκπαίδευσης στο κύριο αντικείμενο Πυρηνικής Ιατρικής. Κατά την περίοδο άσκησης στην Καρδιολογία, υποχρεωτική η εκπαίδευση στη δοκιμασία κόπωσης (επιλογή ασθενών, εκτέλεση, ερμηνεία ευρημάτων, αντιμετώπιση επιπλοκών-ΚΑΡΓΙΑ) και η γενική θεωρητική κατάρτιση στις Καρδιακές Παθήσεις με έμφαση στην Στεφανιαία Νόσο.

Τριάντα τρεις (33) μήνες στην Πυρηνική Ιατρική. Θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εκπαίδευση σε απεικόνιση, θεραπεία, in-vitro μετρήσεις και in-vitro εξετάσεις

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία.

Σπουδές:

Αρχικές Σπουδές στο επάγγελμα του Ιατρού (με ειδίκευση αργότερα στην ειδικότητα της Πυρηνικής Ιατρικής) προσφέρονται στα τμήματα ιατρικής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ