Ιατρική Γενετική

Απόκτηση της ειδικότητας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 (ΦΕΚ 4138 τ.Β΄/20.09.2018) με θέμα: Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση της ανωτέρω ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ως εξής:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Βασική εκπαίδευση:

Ένας (1) έτος Παιδιατρική

Ειδική εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη

Τρία (3) έτη στην Κλινική Γενετική – Δυσμορφολογία (στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται χρόνος εκπαίδευσης για τις ειδικότητες Εσωτερική Παθολογία, ή Παθολογική Ογκολογία, ή Νευρολογία, ή Μαιευτική Γυναικολογία, ή Ψυχιατρική, ή Οφθαλμολογία, ή Αιματολογία).

Ένα (1) έτος Εργαστηριακή Γενετική [έξι (6) μήνες Κυτταρογενετικό εργαστήριο και έξι (6) μήνες Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής].

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία.

Σπουδές:

Αρχικές Σπουδές στο επάγγελμα του Ιατρού (με ειδίκευση αργότερα στην ειδικότητα της Ιατρικής Γενετικής) προσφέρονται στα τμήματα ιατρικής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ