ΔΠΜΣ: Φυσικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς

το άρθρο ενημερώθηκε στις 11.12.2022

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα  Χημείας του Α.Π.Θ.

Τμήμα  Φυσικής του Α.Π.Θ.

Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης

.

ΔΠΜΣ: «Φυσικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη) Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνα: 2310 997670, Fax: 2310 997642 E-mail: info@chem.auth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η Επιστήμη Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση στον χαρακτηρισμό, την διάγνωση φθοράς και την διάσωση υλικών και αντικειμένων πολιτισμικού ενδιαφέροντος, καθώς και στον έλεγχο και την βελτίωση ποικίλων μεθόδων προστασίας τους. Ο σκοπός συνεπάγεται την δημιουργία επιστημονικού δυναμικού ικανού να αντιμετωπίσει τρέχοντα προβλήματα και να αναπτύξει νέα τεχνογνωσία και αποτελεσματική μεθοδολογία στο προαναφερόμενο γνωστικό πεδίο. Κύριο χαρακτηριστικό του Προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα όσον αφορά τους διδάσκοντες, τα μαθησιακά αντικείμενα και την προσέγγιση των προβλημάτων.

Τίτλος Σπουδών: Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η ελληνική.

Δίδακτρα: Χωρίς Τέλη Φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών (240 μονάδες ECTS) Τμημάτων Χημείας, Φυσικής, Γεωλογίας, Βιολογίας, Χημικών Μηχανικών, Αρχαιολογίας, Διαχείρισης, Επιστήμης Συντήρησης, Συντήρησης ή άλλων συναφών κλάδων, απόφοιτοι ημεδαπών ΑΕΙ και αναγνωρισμένων ομοταγών αλλοδαπών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Ο αριθμ.ς εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ετησίως.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (από 1 έως 6):

1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δυο όψεων).

2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ή αντίγραφο Πτυχίου συνοδευόμενο από Παράρτημα Διπλώματος.

3. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα.

4. Αποδεικτικό γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΔΠΜΣ.

5. Εξώφυλλο της πτυχιακής και μονοσέλιδη περίληψη της πτυχιακής εργασίας (για πτυχιούχους εκτός Τμήματος Χημείας ΑΠΘ απαιτείται επιπλέον το πλήρες κείμενο της πτυχιακής σε ψηφιακή μορφή).

6. Αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.

Προαιρετικά Δικαιολογητικά (εφόσον υπάρχουν)

7. Περιλήψεις (abstacts) δημοσιευμένων εργασιών ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια.

8. Βεβαιώσεις συναφούς προϋπηρεσίας.

9. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου.

Η αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δικαιολογητικά θα θεωρείται ελλιπής και αυτόματα θα απορρίπτεται. H επιλογή των φοιτητών/τριών θα γίνει το μήνα Σεπτέμβριο, με βάση τον Αλγόριθμο Μοριοδότησης που περιγράφεται στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ και περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση η μέγιστη ποσόστωση για τη μοριοδότηση):

   • Βαθμός πτυχίου (45 %)
   • Μαθήματα σχετικά με την αιτούμενη κατεύθυνση (30 %)
   • Πτυχιακή εργασία (10 %)
   • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/ανακοινώσεις (3 %)
   • Ξένες γλώσσες (3 %)
   • Συνέντευξη (3 %)
   • Επαγγελματική/Ερευνητική εμπειρία σχετική με την κατεύθυνση (3 %)
   • Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (1 %)
   • Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος (2 %).

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90). Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο:

   • Ιστορικό και Θεσμικό πλαίσιο – Διαχείριση
   • Ιδιότητες υλικών
   • Φαινόμενα, Μηχανισμοί, Διάγνωση Φθοράς – Περιβαλλοντικοί Παράγοντες Φθοράς.
   • Υλικά Καθαρισμού, Στερέωσης και Προστασίας. Προσδιορισμός Αποτελεσματικότητας Τεχνικών Στερέωσης.
   • Εντοπισμός και Χαρτογράφηση Θαμμένων Αρχαιοτήτων με Γεωφυσικές Μεθόδους.
   • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας και Ανάλυση Δεδομένων

Β΄ Εξάμηνο:

   • Φασματοσκοπικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών
   • Πυρηνικές και Ατομικές Μέθοδοι στην Χρονολόγηση – Αρχαιομαγνητισμός
   • Θερμικές μέθοδοι χαρακτηρισμού Υλικών
   • Μικροσκοπικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών. Περίθλαση και Φθορισμός Ακτίνων X. Επιλογή (εργαστηριακή εξάσκηση σε μια τεχνική)

Γ΄ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ