ΠΜΣ: Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων

το άρθρο ενημερώθηκε στις 11.12.2022

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Χημείας (Θεσσαλονίκη)

ΠΜΣ: «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη) Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνα: 2310 997670, Fax: 2310 997642 E-mail: info@chem.auth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η επιστήμη και οι τεχνολογικές εφαρμογές της Ηλεκτροχημείας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση νέων επιστημόνων στην επιστήμη και τεχνολογία της Ηλεκτροχημείας, μιας περιοχής με πλειάδα εφαρμογών (χημική σύνθεση και ανάλυση, χημεία υλικών, περιβαλλοντική τεχνολογία, μετατροπή ενέργειας) που πρόσφατα παρουσιάζει αναβίωση τεχνολογικού ενδιαφέροντος (ιδιαίτερα λόγω των εφαρμογών εναλλακτικής αυτοκίνησης και των φωτοβολταϊκών συστημάτων). Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συνεχίσει την πολύχρονη διδακτική και ερευνητική παράδοση του ιδρύματος στην Ηλεκτροχημεία και, μέσω της τρέχουσας δραστηριότητας των διδασκόντων στην περιοχή, την εδραίωση του προγράμματος ως το μοναδικό στην Ελλάδα Π.Μ.Σ. στο πεδίο της Ηλεκτροχημείας.

Τίτλος Σπουδών: Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων».

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Τα μαθήματα διδάσκονται κατά τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα στην Ελληνική και σε ειδικές μόνο περιπτώσεις στην Αγγλική γλώσσα κατά την κρίση των διδασκόντων, στα πλαίσια διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΑΠΘ.

Δίδακτρα: Χωρίς Τέλη Φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με συναφές αντικείμενο.

Επίσης γίνεται δεκτός/ή ως υπεράριθμος/η και ένα (1) μέλος των κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με το ν.4485/2017, άρθ. 34, παρ.8.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους δέκα (10) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ετησίως.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά (από 1 έως 6):

 1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δυο όψεων).
 2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ή αντίγραφο Πτυχίου συνοδευόμενο από Παράρτημα Διπλώματος.
 3. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα.
 4. Αποδεικτικό καλής γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 και άνω) ή της ελληνικής γλώσσας στην περίπτωση αλλοδαπών.
 5. Εξώφυλλο της πτυχιακής και μονοσέλιδη περίληψη της πτυχιακής εργασίας (για πτυχιούχους εκτός Τμήματος Χημείας ΑΠΘ απαιτείται επιπλέον το πλήρες κείμενο της πτυχιακής σε ψηφιακή μορφή).
 6. Αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά (εφόσον υπάρχουν)

7. Περιλήψεις (abstracts) δημοσιευμένων εργασιών ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια.
8. Βεβαιώσεις συναφούς προϋπηρεσίας.
9. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου.

Η αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δικαιολογητικά θα θεωρείται ελλιπής και αυτόματα θα απορρίπτεται. H επιλογή των φοιτητών θα γίνει  με βάση τον Αλγόριθμο Μοριοδότησης που περιγράφεται στον Κανονισμό του ΠΜΣ και περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση η μέγιστη ποσόστωση για τη μοριοδότηση):

   • Βαθμός Πτυχίου (45 %)
   • Μαθήματα σχετικά με την αιτούμενη κατεύθυνση (30 %)
   • Πτυχιακή Εργασία (10 %)
   • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/ανακοινώσεις (3 %)
   • Ξένες Γλώσσες (3 %)
   • Συνέντευξη (2 %)
   • Επαγγελματική/Ερευνητική Εμπειρία σχετική με την κατεύθυνση (2 %)
   • Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που εμπίπτει στο πεδίο της Χημείας (2 %)
   • Κατοχή άλλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (1 %)
   • Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος (2 %).

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ). είναι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο: 

   • Φυσικοχημεία & Ηλεκτροχημεία Υλικών
   • Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών
   • Αρχές Ηλεκτροδιακών Δράσεων & Ηλεκτροχημικών Τεχνικών

Β’ Εξάμηνο: 

   • Τεχνολογικές Εφαρμογές Ηλεκτροχημικών Συστημάτων
   • Ηλεκτροχημικά Συστήματα Μετατροπής & Αποθήκευσης Ενέργειας
   • Φωτοηλεκτροχημεία Ημιαγωγών: Εφαρμογές στην αντιμετώπιση Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Γ’ Εξάμηνο: 

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ