Ερώτηση της ημέρας: Τι επαγγελματικά δικαιώματα έχουν οι πτυχιούχοι κολλεγίων ;

Τα πτυχία που απονέμονται από το Ξένα Πανεπιστήμια  με φοίτηση στα Αναγνωρισμένα Κολλέγια  από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων  στην Ελλάδα, έχουν πλήρη Επαγγελματική Ισοδυναμία σε σχέση με τα συγκρίσιμα πτυχία των Ελληνικών Πανεπιστημίων σύμφωνα με τους Νόμους 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α’/12.11.2012) και 4111/2013 (ΦΕΚ 18 τ.Α’/25.01.2013).

Επιπλέον σύμφωνα με το νόμο 4635/2019, άρθρα 168 – 170, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 167 τ.Α’/30.10.2019 σχετικά με το θέμα της αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων που προέρχονται από συνεργασίες κολλεγίων με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τρίτων χωρών, ρυθμίζονται θέματα αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων κολλεγίων, και επιβεβαιώνεται η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των πτυχίων τόσο Bachelor (τουλάχιστον 3 ετούς διάρκειας) όσο και Master. Η αναγνώριση καλύπτει τόσο τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα (δικηγόροι, μηχανικοί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι) όσο και τα ελεύθερα επαγγέλματα (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Ναυτιλιακά, Ξενοδοχειακά, Επιστήμη Υπολογιστών κ.α.

Σύμφωνα με τους ανωτέρους νόμους της ελληνικής πολιτείας, οι κάτοχοι αντίστοιχων πτυχίων εξομοιώνονται επαγγελματικά με τους πτυχιούχους ελληνικών Α.Ε.Ι. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με τον νόμο, παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος.

Πολύ πρόσφατα με το νόμο 4653/2020, άρθρο 50, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 12 τ.Α’/24.01.2020, οι έχοντες αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας μπορούν να προσληφθούν και σε ακαδημαϊκές θέσεις όπου απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών, ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Με άλλα λόγια, οι απόφοιτοι, εφόσον αποκτήσουν την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας του πτυχίου τους, μπορούν να προσλαμβάνονται, αμείβονται, προάγονται ως πτυχιούχοι ή κάτοχοι μάστερ τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.  Δηλαδή αν κάποιος πτυχιούχους συμμετέχει σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ελέγχετε αν για πτυχία εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας. Ο νόμος ουσιαστικά επιβάλει στην προκήρυξη να αναφέρονται και τα δύο εναλλακτικά.

Απόσπασμα ΦΕΚ 12 τ.Α’/24.01.2020: άρθρο 50 : Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α΄80) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α΄78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού,

β) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.».

Το μόνο που δεν μπορούν πλέον  να κάνουν οι απόφοιτοι κολλεγίων είναι να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά δημόσια Α.Ε.Ι., όπου εξακολουθεί να απαιτείται η αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ,  επειδή δεν κατέχουν ακαδημαϊκή ισοδυναμία.

Ιστορικά στοιχεία αναγνώρισης τίτλων σπουδών

α) Προπτυχιακά Προγράμματα

Η ιστορικά πρώτη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων κατόχου πτυχίου Κολλεγίου έγινε στις 21.12.2010 και αφορούσε πτυχιούχο του Paris 13 – IdEF. Με την πράξη 6/2010 του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων(ΣΑΕΠ), αναγνωρίστηκε το πρώτο τετραετές πτυχίο (Maitrise) το οποίο απένειμε το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 σε φοιτήτρια του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣΑΕΠ, «Αναγνωρίζουμε ότι η κ. … , έχοντας αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα του Οικονομολόγου στη Γαλλία, έχει τη δυνατότητα να ασκήσει στην Ελλάδα το ίδιο επάγγελμα υπό τις αυτές προϋποθέσεις που το ασκούν και οι Έλληνες πολίτες. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιεί τον Ακαδημαϊκό τίτλο που απέκτησε στο κράτος μέλος προέλευσης.»  Σχετικός σύνδεσμος

β) Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αναγνώρισε το Μεταπτυχιακό δίπλωμα Master a finalite professionnelle, Economie et Finances Internationales (300 ECTS) του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF.

Ειδικότερα, με την από 20/2/2014 απόφαση του, το ΣΑΕΠ αναγνώρισε το ανωτέρω Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ως ισοδύναμο με τα απονεμόμενα στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος. Σχετικός σύνδεσμος

 

Βασικές Ερωτήσεις – Απαντήσεις που αφορούν τις αναγνωρίσεις στην Ελλάδα:

1. Τι ισχύει για τα Κολέγια και τις Άδειες ;

Σύμφωνα με το Νόμο 3696/2008 του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις τροποποιήσεις του καθώς και με τον νόμο 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) και τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, δόθηκε Άδεια σε συγκεκριμένα Κολέγια, τα οποία λειτουργούν κάτω από κανόνες, την επίβλεψη και τον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας.

2. Υπάρχει διαφορά του πτυχίου που θα αποκτήσει σπουδαστής σε κολέγιο που συνεργάζεται με πανεπιστήμιο του εξωτερικού και κάποιος που σπούδασε στο εξωτερικό;

Τα πτυχία που απονέμονται στους αποφοίτους κολεγίων είναι ακριβώς τα ίδια με εκείνα που θα παραλάμβανε κάποιος που θα έκανε τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

3. Πώς μπορούν να αποκτήσουν Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης οι απόφοιτοι ;

Με την παραλαβή του πτυχίου παρέχετε η δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης σε οποίους κατέχουν πτυχία από Πανεπιστήμια κρατών μελών της Ε.Ε. με την προϋπόθεση ότι :

Οι τίτλοι θα είναι:

  • τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών
  • μικρότεροι τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
  • τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών.

4. Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας;

  1. Έντυπο αίτησης για την «Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας»
  2. Απόδειξη ιθαγένειας (αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου).
  3. Τίτλος ανώτατης εκπαίδευσης.
  4. Αναλυτική βαθμολογία από το ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο εκπαίδευσης στην οποία θα πρέπει να περιέχεται η
  5. συνολική διάρκεια των σπουδών και το σύνολο των μαθημάτων που παρακολούθησε ο αιτών κατ’ έτος.
  6. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (syllabus).
  7. Παράβολο υπέρ Δημοσίου 100 Ευρώ.

5. Μπορεί να γίνει αναγνώριση πτυχίου κολεγίου από το ΔΟΑΤΑΠ για επαγγελματικά δικαιώματα;

Ο ΔΟΑΤΑΠ δεν είναι όργανο αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων ή όργανο κρίσης πτυχίων ΑΕΙ του εξωτερικού πιστοποιούντων επαγγελματική εκπαίδευση κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 89/48/ΕΕ ή του ΠΔ 165/2000.

Το Μνημόνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρεται στα επαγγελματικά προσόντα δεν μπορεί να αφορά σε καμία περίπτωση τους όρους και τις προϋποθέσεις της κατά το ν. 3328/2005 ακαδημαϊκής και μόνο αναγνώρισης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων σπουδών από ΑΕΙ του εξωτερικού για την οποία και μόνο είναι αρμόδιος ο ΔΟΑΤΑΠ.

6. Όσοι αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα μέσω του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης θα μπορούν να πάρουν μέρος στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο Δημόσιο;

Κάτοχοι πτυχίων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων εφόσον έχουν λάβει αναγνώριση από το Συμβούλιο μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ σύμφωνα με το Π.Δ. 44 του 2005.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ