Ερώτηση της ημέρας: Τι επαγγελματικά δικαιώματα έχουν οι πτυχιούχοι του τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών;

Ερώτηση της ημέρας: Τι επαγγελματικά δικαιώματα έχουν οι πτυχιούχοι του τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών;

 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε με το Π.Δ. 206/1999 (Φ.Ε.Κ.179 τ.Α’/06.09.1999) και άρχισε να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 1999. Αποστολή του είναι «η καλλιέργεια και προαγωγή της φιλοσοφίας με τη διδασκαλία και την έρευνα καθώς και η συμβολή στην ανάπτυξη του φιλοσοφικού στοχασμού απαραίτητου για την ενσυνείδητη καλλιέργεια των επιστημών άλλων γνωστικών πεδίων. Επίσης την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν και να διδάσκουν την επιστήμη αυτή».

Βασικός σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της φιλοσοφίας με τη διδασκαλία και την έρευνα καθώς και η συμβολή στην ανάπτυξη του φιλοσοφικού στοχασμού απαραίτητου για την ενσυνείδητη καλλιέργεια των επιστημών άλλων γνωστικών πεδίων. Το Τμήμα στοχεύει στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν και να διδάσκουν τη φιλοσοφία.

Είναι το πρώτο πανεπιστημιακό  τμήμα Φιλοσοφίας ενώ τελευταία με την αναδιοργάνωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και την διάσπαση των τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ) δημιουργήθηκαν αντίστοιχα τμήματα στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και  Ε.Κ.Π.Α.. Ενώ αντίστοιχο τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής στο Α.Π.Θ.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Ο νομοθέτης με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος λίγο πριν την αποφοίτηση των πρώτων εισακτέων προχώρησε στην επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πιο αναλυτικά, τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Φιλοσοφίας  ορίζονται ρητά  με το  Π.Δ. 55/10-2-2004 (Φ.Ε.Κ. 46 τ. Α’/11.02.2004).

Σύμφωνα με το ανωτέρω Π.Δ. 55 οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν την επιστημονική δυνατότητα ενασχόλησής τους με την καλλιέργεια και προαγωγή της φιλοσοφίας δια της διδασκαλίας και της έρευνας, καθώς και την καλλιέργεια, ανάπτυξη και μετάδοση της φιλοσοφικής και ανθρωπιστικής παιδείας και του πολιτισμού.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν την επιστημονική δυνατότητα να απασχολούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

 • Στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, ως καθηγητές για τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με την επιστήμη τους και ως στελέχη αυτής.
 • Σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως Υπουργεία, Νομαρχιακές και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς, πολιτιστικούς οργανισμούς, πολιτιστικά ιδρύματα, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο τύπο), ιδρύματα με μορφωτική και πολιτισμική δράση, εκδοτικούς οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού κ.λπ. ως στελέχη, σύμβουλοι, επιμορφωτές κ.λπ. σε αντικείμενα της επιστήμης τους, συμβάλλοντας με επιστημονική επάρκεια και δημιουργικά στην καλλιέργεια και διάδοση της φιλοσοφικής και ανθρωπιστικής παιδείας και του πολιτισμού.
 • Σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως Υπηρεσίες, Νοσηλευτικά Κέντρα, Ερευνητικά Κέντρα, επιχειρήσεις κ.α. των οποίων το αντικείμενο άπτεται ζητημάτων εφαρμοσμένης ηθικής ως στελέχη, σύμβουλοι, επιμορφωτές κ.λπ. (π.χ. σε σεμινάρια επιμόρφωσης για θέματα βιο-ηθικής, σε νοσοκομεία ως σύμβουλοι ηθικής και ιατρικής ηθικής ή σε επιχειρήσεις ως σύμβουλοι σε ζητήματα ηθικής των επιχειρήσεων κ.λπ.

Επιπλέον σύμφωνα με το Νόμο 3577/2007 (Φ.Ε.Κ. 130 τ.Α΄/08.06.2007,  άρθρο 26, παράγραφο 3), οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 των εκπαιδευτικών, δηλαδή στον κλάδο των φιλολόγων, συνεπώς μπορούν να συμμετέχουν στους αντίστοιχους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.

Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) προστίθεται η φράση «ή πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών». Η ισχύς της διατάξεως του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από την 20.7.2006.

Οι φιλόλογοι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

 • ως Φιλόλογοι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτική)
 • σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία
 • σε Εφημερίδες και περιοδικά
 • σε Εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς
 • στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • σε εργασίες με φιλολογικό αντικείμενο στο χώρο των εκδόσεων (μεταφραστές και επιμελητές εκδόσεων, γλωσσολόγοι, επίβλεψη εκδόσεων, συγγραφή βοηθημάτων για τα φιλολογικά μαθήματα του σχολείου) και στον Tύπο.
 • ως καθηγητές της Ελληνικής ως Ξένης γλώσσας
 • ως ωρομίσθιοι καθηγητές / εκπαιδευτές σε διάφορες σχολές (I.E.K., K.E.K.).
 • ως ωρομίσθιοι καθηγητές / εκπαιδευτές σε για διδασκαλία Ελληνικών σε Προγράμματα Αναλφαβητισμού και σε Ομάδες Κοινωνικά Αποκλεισμένων (π.χ. Τσιγγάνων).
 • σε ερευνητικά κέντρα.
 • σε Θεατρικούς Οργανισμούς και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Τέλος σας παραθέτουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος καθώς την διαχρονική εξέλιξη των βάσεων εισαγωγής και του αριθμού εισακτέων:

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

Τέλος να σημειωθεί το ανωτέρω τμήμα αποτελεί θετικό παράδειγμα νομοθέτησης επαγγελματικής κατοχύρωσης πτυχιούχων. Σε αντιδιαστολή με δεκάδες τμήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, που λειτουργούν εδώ και αρκετά χρόνια χωρίς ο νομοθέτης με βάση τα προγράμματα σπουδών να προχωρήσει στην επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων τους.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ