Ερώτηση της ημέρας: Ποιες είναι οι αθλητικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών και των Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας και Λιμενικού Σώματος.

Ερώτηση της ημέρας: Ποιες είναι οι αθλητικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών και των Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας και Λιμενικού Σώματος.

Για την εισαγωγή  σπουδαστών στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές καθώς και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του  Λιμενικού Σώματος απαιτούνται επιπλέον προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες συνίστανται σε : ψυχοτεχνικές, υγειονομικές, και αθλητικές δοκιμασίες.

Σε αντίθεση με τους υποψηφίους στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού οι επιδόσεις δεν βαθμολογούνται ούτε προσδίδουν επιπλέον μόρια στους υποψηφίους. Απλά είναι απαραίτητες μαζί με τις ψυχοτεχνικές, υγειονομικές εξετάσεις για να κριθεί ένας υποψήφιος ικανός ή μη για το στρατιωτικό ή αστυνομικό ή πυροσβεστικό ή λιμενικό επάγγελμα και την εισαγωγή του στις αντίστοιχες παραγωγικές σχολές.

Για την έκδοση των αποτελεσμάτων – επιλογής εισακτέων από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχες καταστάσεις ικανών υποψηφίων που συντάσσονται από τα αντίστοιχα υπουργεία που έχουν υπό την εποπτεία τους τις σχολές αυτές.

Όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω τα όρια στις αθλητικές επιδόσεις  δεν απαιτούν μεγάλη προετοιμασία (όπως π.χ. στα εξεταζόμενα μαθήματα)  για τους υποψηφίους αλλά καλή αθλητική υποδομή κατά την διάρκεια φοίτησης τους στο Λύκειο. Συνίσταται λίγο πριν την διεξαγωγή τους να προετοιμαστούν κατάλληλα και στις τεχνικές για κάθε αθλητική δοκιμασία.

Πιο αναλυτικά: 

Στην σελίδα 28 της Προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών στις Στρατιωτικές Σχολές για το ακαδ. έτος 2020 – 2021 αναφέρονται τα εξής:

α. Οι υποψήφιοι/ες που κρίνονται κατάλληλοι/ες από τις Υγειονοµικές Επιτροπές (βάσει εκδιδοµένου Πρακτικού), στη συνέχεια συµµετέχουν στις προβλεπόµενες αθλητικές δοκιµασίες. Οι χώροι διεξαγωγής των αθλητικών δοκιµασιών γνωστοποιούνται στους υποψηφίους, σύµφωνα µε το πρόγραµµα κάθε εξεταστικού κέντρου. Οι αθλητικές δοκιµασίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στα εξεταστικά κέντρα.

β. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αγωνίσµατα και τα κατώτερα/ανώτερα (κατά περίπτωση) όρια επίδοσης κατά αγώνισµα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος:

α/α Αγωνίσματα ΣΣΕ/Όπλα,
ΣΝ∆, ΣΙ/Ιπτάµενοι,
ΣΜΥ/Όπλα
ΣΣΕ/Σώµατα,
ΣΙ/ΜηχανικοίΕλεγκτές Αεράµυνας,
ΣΣΑΣ, ΣΑΝ,
ΣΜΥ/Σώµατα,
ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ
1.∆ρόµος 100 µ. έως: 16''17''
2.∆ρόµος 1000 µ. έως: 4΄και 20"4΄ και 30"
3.Άλµα σε ύψος µε φόρα τουλάχιστον1,05 µ. 1,00 µ.
4.Άλµα σε µήκος µε φόρα τουλάχιστον:3,60 µ. 3,60 µ.
5.Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.)
(Μέσος όρος ρίψης µε το δεξί και το
αριστερό χέρι) τουλάχιστον:
4,50 µ.4,40 µ.
6.Ελεύθερη κολύµβηση 50 µέτρων για
τη ΣΝ∆, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ. Έως:

γ. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωµα για τους δρόµους µίας (1) προσπάθειας και για τα άλµατα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.

δ. Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου/ας ορίζεται ο µέσος όρος του αθροίσµατος της καλύτερης επιµέρους επίδοσης µε το αριστερό και µε το δεξί χέρι µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους/ες.

ε. Η αθλητική περιβολή των υποψηφίων αποτελεί αποκλειστικά δική τους επιλογή και ευθύνη.

στ. Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισµάτων καθορίζεται µε ευθύνη των Σχολών, ανάλογα µε τις επικρατούσες την τρέχουσα ηµέρα κλιµατολογικές και λοιπές συνθήκες και των αριθµό των υποψηφίων.

ζ. Οι υποψήφιοι/ες έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές προτιµήσεώς τους, εφόσον κρίνονται επιτυχόντες/ούσες στις αθλητικές δοκιµασίες, στα όρια που προβλέπονται, για τη συγκεκριµένη Σχολή.

18. Οι υποψήφιοι/ες για να επιτύχουν στις αθλητικές δοκιµασίες, συνιστάται να έχουν προετοιµασθεί εκ των προτέρων κατάλληλα.

19. Υποψήφιος/α που θα αποτυγχάνει να επιτύχει το όριο σε κάποια από τις αθλητικές δοκιµασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες.

20. Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυµατισµού υποψήφιου/ας, πρόβληµα υγείας ή γυναικολογικής φύσης, υποχρεωτικά να προσκοµίζεται βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκοµείο (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.∆.Ι.), στην οποία να βεβαιώνεται το πρόβληµα, καθώς και να αναγράφεται η ηµεροµηνία αποκατάστασής του, προκειµένου ο/η υποψήφιος/α να αναπρογραµµατίζεται ανάλογα από το αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο.

Η ανωτέρω ηµεροµηνία να µην υπερβαίνει το πέρας της περιόδου των ΠΚΕ του αντίστοιχου εξεταστικού κέντρου. Στην περίπτωση µη προσκόµισης ιατρικής γνωµάτευσης ο υποψήφιος/α πρέπει να γνωστοποιεί στον ιατρό που παρίσταται στις δοκιµασίες, το πρόβληµα υγείας που αντιµετωπίζει και να εξετάζεται απ’ αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δοκιµασίας. Τέλος, σε περίπτωση τραυµατισµού του/της υποψήφιου/ας κατά την ηµέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιµασιών, θα προγραµµατίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα στο σηµείο ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραµµατίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των ΠΚΕ του εκάστοτε εξεταστικού κέντρου και θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισµάτων.

.

.

Στην σελ. 17 της Προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος για το ακαδ. έτος 2020 – 2021 αναφέρονται τα εξής:

Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ως Υγειονομικώς Κατάλληλοι/ες συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες, ενώπιον Επιτροπής/ών (ανάλογα με το πλήθος των υποψηφίων) Αθλητικών Δοκιμασιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που συγκροτούνται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και απαρτίζονται από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι προτείνονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Για τη συγκρότηση των εν λόγω επιτροπών προτιμώνται Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ ή έχουν καταταγεί με την ιδιότητα του αθλητή. Στην Απόφαση συγκρότησης δύναται να ορίζονται, ανά αγώνισμα, ονομαστικά οι υπεύθυνοι και μέλη της Επιτροπής, Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα (ήτοι και στα έξι), σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια).
β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).
γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
στ. Ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια).

Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη της Επιτροπής, ανάλογα με τις επικρατούσες τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες. Μετά το πέρας καθενός από τα αγωνίσματα, οι υποψήφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι έλαβαν γνώση του αποτελέσματος που τους αφορά. Υποψήφιος που δεν θα επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποιο αγώνισμα, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στα υπόλοιπα

Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυματισμού υποψηφίου/ας, προβλήματος υγείας ή γυναικολογικής φύσης, να προσκομίζεται υποχρεωτικά ιατρική γνωμάτευση/βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκομείο (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ), στην οποία να βεβαιώνεται το πρόβλημα, καθώς και να αναγράφεται η ημερομηνία αποκατάστασής του, προκειμένου ο υποψήφιος/α να επαναπρογραμματίζεται. Η ανωτέρω ημερομηνία να μην υπερβαίνει το πέρας των Αθλητικών Δοκιμασιών, εκτός και αν το πρόβλημα παρουσιαστεί την τελευταία ημέρα διεξαγωγής τους οπότε επαναπρογραμματίζεται για την αμέσως επόμενη ημέρα.

Επιπλέον, σε περίπτωση μη προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης ο υποψήφιος πρέπει να γνωστοποιεί στον παρόντα ιατρό, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να εξετάζεται απ’ αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δοκιμασίας.

Τέλος, σε περίπτωση τραυματισμού υποψήφιου/ας κατά την ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, θα προγραμματίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραμματίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των Αθλητικών Δοκιμασιών και θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισμάτων εκτός και αν το πρόβλημα παρουσιαστεί την τελευταία ημέρα διεξαγωγής οπότε επαναπρογραμματίζεται για την αμέσως επόμενη ημέρα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών.

Αντίστοιχες οδηγίες και όρια αθλητικών επιδόσεων με το Λιμενικό Σώμα ισχύουν  και για τους υποψηφίους των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία και τις προκηρύξεις εισαγωγής σπουδαστών σ΄αυτές κατά το ακαδ. έτος 2019 – 2020.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ