{1424} : Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 09/04/2024

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Τεχνολογίας

Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)

Διεύθυνση: Β. Γρίβα 11, Τ.Κ. 431 00  Καρδίτσα

Τηλ.: 24410 64730 Ε-mail: g-fwsd@uth.gr

Σκοπός του τμήματος:

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού είναι ένα νέο πρωτότυπο Τμήμα για τα ακαδημαϊκά δεδομένα της χώρας που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε εφαρμογή του Νόμου 4589/2019.

Βασικός σκοπός αυτού του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι να καλύπτει με επάρκεια όλα τα γνωστικά πεδία των δύο πυλώνων του νέου Τμήματος, δηλαδή της Δασολογίας και των Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού. Παράλληλα, να είναι δομημένο με νέα καινοτόμα και επίκαιρα αντικείμενα, ούτως ώστε να απευθύνεται σε υποψήφιους φοιτητές υψηλών απαιτήσεων, με κύριο στόχο να περιλαμβάνεται αυτό μέσα στις πρώτες τους επιλογές και να εισάγονται με την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία.

Διάρκεια Σπουδών:  5 έτη  (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών έγινε το  ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι φοιτητές  παρακολουθούν ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών, διάρκειας 5 ετών που με την ολοκλήρωσή του να οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Δασολόγου, Επιστήμονα Ξύλου & Σχεδιαστή Προϊόντων. Το Πρόγραμμα Σπουδών θα παρέχει καθετοποιημένη γνώση από την αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, μέχρι την αξιοποίηση των κύριων προϊόντων του, με έμφαση στο ξύλο και τις χρήσεις του, αλλά και στο σχεδιασμό προϊόντων. Αυτή ακριβώς η βαθμίδωση της γνώσης αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε μία αγορά εργασίας που απαιτεί πτυχιούχους με την αρτιότερη ακαδημαϊκή θωράκιση, απόκτηση πολύτιμων δεξιοτήτων και ολοκληρωμένη σκέψη.

Στο Τμήμα θα λειτουργούν δύο (2) κατευθύνσεις σπουδών (Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Προϊόντων) από το 7ο εξάμηνο και μετά, οι οποίες δεν θα θεωρούνται ως κατευθύνσεις προχωρημένων εξαμήνων, κι επομένως δεν θα αναγράφονται αυτές στο πτυχίο του αποφοίτου του Τμήματος, καθώς ο απονεμόμενος τίτλος σπουδών θα είναι ενιαίος με ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα για όλους τους αποφοίτους του Τμήματος.

Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει στους φοιτητές  πέραν των υποχρεωτικών μαθημάτων και μεγάλη  ποικιλία από μαθήματα επιλογής που στοχεύουν στην παροχή εξελιγμένων γνώσεων σε ειδικά αντικείμενα του φυσικού περιβάλλοντος, της αξιοποίησης του ξύλου, του σχεδιασμού επίπλων και άλλων αντικειμένων κύρια με βάση το ξύλο, της διοίκησης, της οργάνωσης, της οικονομίας και την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην αγορά εργασίας.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 2129 τ.Β’/07.04.2024 η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος και ο τίτλος σπουδών αντιστοιχεί σε επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά μαθήματα:

Μορφολογία – Φυσιολογία Φυτών, Οικολογία Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Βιολογία Άγριας Πανίδας, Δασική Βοτανική, Δομή Ξύλου, Εισαγωγή στην Βιοοικονομία, Δισδιάστατη Σχεδίαση με Η/Υ – Τεχνικό Σχέδιο, Οικοτουρισμός – Δασική Αναψυχή, Διοίκηση Δασικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων, Δασική Εδαφολογία, Μηχανική Κατεργασία Ξύλου, Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων & Διαχείριση Βιομάζας, Τοπογραφία – Γεωδαισία, Διαχείριση Άγριας Πανίδας, Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων, Σύνθετα Προϊόντα Ξύλου, Υδρολογία – Διαχείριση Υδάτινων Πόρων, Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων, Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων, Δασική & Περιβαλλοντική Νομοθεσία, Βιώσιμη Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών, Αποκατάσταση Διαταραγμένων Οικοσυστημάτων, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  θα διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, ιδίως στους παρακάτω τομείς:

Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση δασικών μελετών διαχείρισης και προστασίας των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων  και ενδιαιτημάτων άγριας πανίδας, καθώς και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά έργα και δραστηριότητες. Στελέχωση ομάδων περιβαλλοντικών μελετών ή έργων διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος. Διαχείριση, προστασία, οργάνωση και λειτουργία :

 • Δασικών οικοσυστημάτων
 • Προστατευόμενων Φυσικών Περιοχών
 • Δασικών Φυτωρίων και  Αναδασωτέων Προγραμμάτων
 • Αστικού Πρασίνου και Χώρων Υπαίθριας και Δασικής Αναψυχής
 • Καταφυγίων Θηραμάτων, Εκτροφείων Θηραμάτων και Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών.
 • Ορεινών Βοσκοτόπων.
 • Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών ανόρθωσης και αποκατάστασης υποβαθμισμένων χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων.
 • Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων απογραφής και παρακολούθησης με χρήση Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης και εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για τη βελτίωση της αύξησης και παραγωγής ξύλου, συγκομιδής και ορθολογικής χρήσης ξύλου, απόληψης δασικών προϊόντων, επεξεργασίας, και εμπορίας αυτών.
 • Έλεγχος ποιότητας και καταλληλότητας, καθώς και διακίνηση και μεταποίηση των προϊόντων (άμεσων και έμμεσων) που παράγονται από την αειφορική εκμετάλλευση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων.
 • Μελέτη χειμαρρικών φαινομένων και διαχείριση λεκανών απορροής. Σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή ορεινών υδροτεχνικών έργων. Διαχείριση χιονιού.
 • Σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και λειτουργία τεχνικών έργων υποδομής. Σχεδιασμό και εκτέλεση Δασοτεχνικών  έργων.
 • Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών Επιχειρησιακής έρευνας, Πολιτικής και Διοικητικής για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων δασικών πόρων.
 • Εφαρμογή των συστημάτων και μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισης των Δασικών Πυρκαγιών.
  Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης δασοπονικών και λιβαδοπονικών φυτών.
 • Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων στα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα.
 • Σύμβουλοι περιβαλλοντικής πολιτικής και επόπτες εφαρμογής διατάξεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας και προδιαγραφών περιβαλλοντικής συμβατότητας έργων και δραστηριοτήτων στα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα.
 • Στελέχωση υπηρεσιών του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, που σχετίζονται με σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, ανάπτυξης και γενικά διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και την πραγματοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον.
 • Άσκηση εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών καθηκόντων σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
  Χρησιμοποίηση και εμπορία των φυτοπροστατευτικών ουσιών δασικού ενδιαφέροντος.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Δασοπονίας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προβλέπονται στο άρθρο 131 του νόμου 5039 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/03.04.2023) που δύναται να ασκήσουν το επάγγελμα του Δασολόγου.

 • Το επάγγελμα του γεωτεχνικού,  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο  με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’), Πιο συγκεκριμένα :
  Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα, στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’), :

   • Γεωπόνοι – Άρθρα 8 & 9,
   • Δασολόγοι – Άρθρα 10 & 11,
   • Κτηνίατροι – Άρθρα 12 & 13,
   • Γεωλόγοι – Άρθρα 14 & 15,
   • Ιχθυολόγοι – Άρθρα 16 & 17,
   • καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Για την άσκηση των γεωτεχνικών επαγγελμάτων απαιτείται Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος που χορηγείται και ανανεώνεται από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1424

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  230 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 30 %

Μαθηματικά : 20 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 30 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 20 %

Πληροφορική : 30 %

Οικονομία  : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομείς : α) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού β) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος  γ) Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 15.275

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 8.665

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.260

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 11.370

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ