{1430} : Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 18/11/2023

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)

Έδρα:

Διεύθυνση: Γαιόπολις – Περιφερειακή Οδός Λάρισας – Τρικάλων. T.K. 411 10  Λάρισα

Τηλ.: 2410 684233 Ε-mail: g-accfin@uth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι να εκπαιδεύσει  επιστήμονες που θα μελετήσουν το γνωστικό αντικείμενο της  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ώστε να γίνουν στελέχη υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες των Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Διάρκεια Σπουδών:  4 έτη  (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Το ανωτέρω τμήμα ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29.01.2019).

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Επιχειρησιακή Έρευνα, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Στοιχεία Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οικονομικά Μαθηματικά, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αρχές Μάρκετινγκ, Εργασιακές Σχέσεις, Αρχές Οικονομικής, Ιδιωτική Οικονομική, Δημόσια Οικονομική, Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων, Χρήμα – Πίστη Τράπεζες, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Λογιστική Εταιρειών, Λογιστική Κόστους, Φορολογική Λογιστική, Ανάλυση Ισολογισμών, Λογιστικές Εφαρμογές, Ελεγκτική, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Ναυτιλιακή Λογιστική, Ξενοδοχειακή Λογιστική, Τραπεζική Λογιστική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση με Η/Υ, Οργάνωση Λογιστηρίου, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές

Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται – είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα – ως στελέχη Λογιστηρίων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα δραστηριοποιούνται: ως στελέχη των λογιστηρίων, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικά ή ως μέλη εταιρειών, σε τήρηση βιβλίων Α, Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ως υπεύθυνοι λογιστές-στριες σε λογιστήρια και ως προϊστάμενοι των λογιστηρίων, ως οικονομικοί διευθυντές επιχειρήσεων και οργανισμών, ως επιχειρηματίες ή στελέχη σε χρηματιστηριακές εταιρείες, ως καθηγητές στην Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση.

Μπορούν να εργαστούν είτε σε λογιστήρια είτε σε τμήματα ή χώρους που έχουν οργανική σχέση με το λογιστήριο και ασχολούνται με θέματα όπως: Τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα ποία απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων όπως: βιβλίο ταμείου βιβλίο διαφόρων πράξεων βιβλίο αγορών, βιβλίο πωλήσεων βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κτλ. Τήρησης λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των Οικονομικών μονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις όπως: βιβλίο απογραφών και ισολογισμών κτλ. Σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων με λογιστικά βιβλία χρεογράφων ή μηχανογραφημένων. Τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμοποιούνται στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής όπως: τιμολογίων διπλοτύπων εισπράξεως κ.λ.π. Ενημέρωση καρτελών. Καταγραφή περιουσιακών στοιχείων. Τήρηση βιβλίων στοιχείων κοστολογίου βιβλίων και στοιχείων αποθήκης. Μισθοδοσία. Τήρηση διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων. Κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα, όπως: κοστολόγησης, αγορών. Προμηθειών κλπ.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τ0 παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 2018 & 2017 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1430

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  200 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 27 %

Μαθηματικά : 27 %

Πληροφορική : 23 %

Οικονομία  : 23 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 27 %

Νέα Ελληνικά : 27 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 23 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 23 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 14.921

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 8.909

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.962

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 11.524

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ