Ειδικός Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η μελέτη διάφορων πολιτισμικών φαινομένων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, η ανάδειξη και διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την ανάπτυξη και την αποτελεσματική διοίκηση πολιτισμικών μονάδων.

Ειδικότερα, ειδικός διοίκησης πολιτισμικών μονάδων εξετάζει βασικές έννοιες του πολιτισμού, διερευνά το θεσμικό πλαίσιο και την ανάπτυξη των πολιτισμικών φαινομένων και μελετά τις πολιτισμικές βιομηχανίες και την πολιτιστική δραστηριότητα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Προσεγγίζει με αναλυτικό τρόπο τη δομή του πολιτισμού και εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η πολιτισμική πραγματικότητα και τα πολιτιστικά πλαίσια διαμορφώνονται στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμικό γίγνεσθαι.

Παράλληλα, διαθέτει όλες εκείνες τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να διερευνά τη συμβολή των πολιτισμικών πλαισίων στη διαμόρφωση νέων συστημάτων ανάπτυξης για τον πολιτισμό, όπως είναι η ανάπτυξη πολιτισμικών βιομηχανιών και πολιτιστικών ιδρυμάτων στην εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας. Συντάσσει προτάσεις πολιτιστικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πολιτισμού και διαμορφώνει στρατηγικές για την καλύτερη διαχείριση των πολιτισμικών μονάδων.

Επιπλέον, είναι δυνατόν να συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και ανάδειξης της αξίας της πολιτισμικής κληρονομιάς, χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθοδολογίες, αρχές οικονομικής διαχείρισης και μεθόδους ψηφιακής τεχνολογίας και αναπτύσσοντας συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού, των μέσων επικοινωνίας και της πολιτικής ζωής της χώρας.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας του σχετίζονται άμεσα με το φορέα απασχόλησής του. Συνήθως εργάζεται σε γραφείο, με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή. Το ωράριο εργασίας του μπορεί να ποικίλλει με βάση τις ανάγκες του φορέα και τις απαιτήσεις του έργου που έχει αναλάβει.

Χρησιμοποιεί διάφορες εφαρμογές προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, φροντίζει να ενημερώνεται για καινοτόμες μεθόδους πολιτισμικής διαχείρισης με τη χρήση ή όχι της τεχνολογίας, αφιερώνει χρόνο στο σχεδιασμό και την άρτια παρουσίαση των στρατηγικών διαχείρισης πολιτισμικών μονάδων, ενώ συχνά χρειάζεται να παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια και να αναβαθμίζει τις γνώσεις και τα προσόντα του για να είναι αποτελεσματικός στην άσκηση των πολλαπλών καθηκόντων του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η άρτια επαγγελματική κατάρτιση, η μεθοδικότητα, ο προγραμματισμός, η συνέπεια, η υπευθυνότητα και οι ηγετικές ικανότητες θεωρούνται βασικές προϋποθέσεις για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Επίσης, πρέπει να χειρίζεται με επιδεξιότητα εξειδικευμένα προγράμματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, να διαθέτει πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί επαγγελματικά ταξίδια.

Επιπλέον, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα σε απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον, το ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα χαρακτηρίζουν έναν επιτυχημένο επαγγελματία. Τέλος, η γνώση βασικών αρχών μάνατζμεντ και οικονομίας, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η διάθεση συνεργασίας και δικτύωσης με φορείς και υπηρεσίες διευκολύνουν την επιτυχή διοίκηση πολιτισμικών μονάδων.

Σπουδές:

Σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο παρέχει το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη).

Για την ειδικότητα διοίκησης πολιτισμικών μονάδων απαιτείται μεταπτυχιακή εξειδίκευση και πρακτική άσκηση. Για παράδειγμα, σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση πολιτισμικών μονάδων, πολιτισμικών βιομηχανιών ή πολιτισμικών ιδρυμάτων.

Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση προγραμμάτων πολιτισμικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης ή αναπτύσσοντας συνεργασίες με διάφορους πολιτισμικούς οργανισμούς, το υπουργείο Πολιτισμού και τον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού, πολιτιστικά κέντρα, μουσεία τέχνης, πνευματικά ιδρύματα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, εκδοτικούς οίκους κ.τ.λ.

Επίσης, μπορεί να σταδιοδρομήσει σε χώρους εργασίας που εξειδικεύονται στην προβολή και διαχείριση προϊόντων, δράσεων και υπηρεσιών του πολιτισμού, όπως βιομηχανία πολυμέσων, εικαστικές εκδόσεις, διαφήμιση, εκπαιδευτική τεχνολογία και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οργάνωση και διαχείριση μουσείων, ψηφιακές – εικονικές εφαρμογές, πολιτιστική καταγραφή, προβολή και διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Επιπλέον, μπορεί να εργαστεί ως δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο των βασικών σπουδών του. Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση, μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων (εφόσον απαιτείται).

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ