Ειδικός Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η κατανόηση της συμπεριφοράς των κρατών και των ηγετών τους σχετικά με τη διπλωματία, την ισχύ, τον πόλεμο, το εθνικό συμφέρον, την υποχρέωση του σεβασμού των συνθηκών και γενικότερα το χειρισμό της εξωτερικής πολιτικής στις διακρατικές σχέσεις με στόχο την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της χώρας.

Ειδικότερα, ο ειδικός στις διεθνείς σχέσεις στηρίζεται στις θεωρίες και τα μεθοδολογικά εργαλεία της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων για τη μελέτη της φύσης και του τρόπου άσκησης της σύγχρονης διπλωματίας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πολιτειακούς παράγοντες για τη λειτουργική διαχείριση των εξωτερικών υποθέσεων της χώρας.

Επίσης, ασχολείται με την εξέταση αποτελεσματικών στρατηγικών για τη διασφάλιση του εθνικού συμφέροντος κατά τη διάρκεια των διπλωματικών διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διεθνών συνθηκών αναφορικά με ποικίλα ζητήματα, όπως η αγορά εξοπλισμού, η ειρηνική επίλυση των διαφορών, το δίκαιο της θάλασσας κ.λπ.

Στα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται έννοιες, όπως οι σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου, οι αιτίες και η φύση των διεθνών κρίσεων, η σύγχρονη διπλωματική πρακτική, οι διεθνείς πράξεις προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, το διπλωματικό και προξενικό δίκαιο κ.ά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενασχόληση με τη συστηματική μελέτη της εξωτερικής πολιτικής των ευρωπαϊκών κρατών με στόχο την κατανόηση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως διεθνούς φορέα στο μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα, καθώς και ο προσδιορισμός του τρόπου λειτουργίας των μηχανισμών μέσω των οποίων εκπονείται και υλοποιείται η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Συνθήκη του Αμστερνταμ, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλους διεθνείς παράγοντες, καθώς και οι μεταβολές που επιφέρει η Συνθήκη της Νίκαιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, όπως και η διερεύνηση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο, με κατάλληλο φωτισμό και κανονική θερμοκρασία. Συχνά χρειάζεται να μετακινείται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό προκειμένου να παρακολουθεί τις εξελίξεις στα πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και εμπορικά θέματα και να συμμετέχει ενεργά σε διπλωματικές ενέργειες συνοδεύοντας ή εκπροσωπώντας πολιτικά πρόσωπα της χώρας σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

Χρειάζεται να παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια, να πραγματοποιεί συναντήσεις εργασίας και συσκέψεις με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα και να ερευνά σε βάθος διάφορα διπλωματικά θέματα. Το ωράριό του προσαρμόζεται στις ανάγκες της υπηρεσίας του, ενώ είναι συχνές και οι υπερωρίες λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών σε πολιτικά, οικονομικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα.

Επίσης, χρειάζεται άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας και της διπλωματικής ορολογίας, δυνατότητα για συχνές μετακινήσεις, ευστροφία, επικοινωνιακές δεξιότητες και αποτελεσματικότητα στην εργασία κάτω από συνθήκες πίεσης.

Επίσης, είναι αναγκαία η συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και πολιτικών για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων στα πολύπλοκα διπλωματικά ζητήματα. Τέλος, η επιδεξιότητα στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, στα προγράμματα πλοήγησης και τις μηχανές αναζήτησης αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης στο διαδίκτυο διευκολύνουν τη δουλειά του.

Σπουδές:

Σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο παρέχονται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πάντειου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε σχετικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, όπως αυτό των  Διεθνών  Σπουδών.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, σε νομαρχίες, σε περιφέρειες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, σε κέντρα πολιτικής έρευνας, σε επιστημονικά ινστιτούτα, στο διπλωματικό σώμα, σε υπηρεσίες που ασχολούνται με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις της χώρας, σε τράπεζες, σε υπηρεσίες Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης, σε διεθνείς πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς οργανισμούς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση ή ως στέλεχος, σύμβουλος ή ερευνητής σε οικονομικές μονάδες και επιχειρήσεις.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ