Σχολή Πυροσβεστών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 27/10/2017

Πυροσβεστική Ακαδημία

Σχολή Πυροσβεστών.

Αποστολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Η Πυροσβεστική Ακαδημία έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και την ειδική κατάρτιση στα κατά κλάδο Πυροσβεστικά καθήκοντα, τόσο των ιδιωτών που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, όσο και των Αξιωματικών, Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών που βρίσκονται στην ενέργεια για να γίνουν ικανοί στην εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών τους.

Η Σχολή Πυροσβεστών αποσκοπεί στη δημιουργία στελεχών, τα οποία αφού λάβουν όλες τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και τεχνικές γνώσεις θα αποτελέσουν τον κύριο βραχίονα του Πυροσβεστικού Σώματος στην εκπλήρωση της αποστολής του και ιδιαίτερα στη διαφύλαξη της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πρακτική άσκηση και στην διατήρηση άψογης φυσικής κατάστασης. Τα μαθήματα της Σχολής διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Το προσωπικό που διδάσκει στην Σχολή Πυροσβεστών αποτελείται κυρίως από έμπειρο πυροσβεστικό προσωπικό και διαλέκτες καθηγητές για την κάλυψη ιδιαίτερα εξειδικευμένων τομέων εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του οι Δόκιμοι Πυροσβέστες λαμβάνουν οικονομική αποζημίωση.

Συνοπτική παρουσίαση των αντικειμενικών στόχων του εκπαιδευτικού προγράμματος που ακολουθείται κατά την διάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:

 • Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των Δοκίμων Πυροσβεστών προς απόκτηση βασικών γνώσεων συμπεριφοράς της φωτιάς, για την αποτελεσματική καταπολέμηση των διαφόρων ειδών και κατηγοριών πυρκαγιών.

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ:

 • Βασικές γνώσεις και κατάσβεση δασικών πυρκαγιών. Είδη δασικής πυρκαγιάς, ιδιαιτερότητες και τακτικές κατάσβεσης.

ΦΥΣΙΚΗ:

 • Η στοιχειώδης γνώση των φυσικών νόμων και φαινομένων προς κατανόηση θεμάτων Πυροσβεστικής φύσεως.

ΧΗΜΕΙΑ:

 • Η απόκτηση βασικών γνώσεων για τα χημικά φαινόμενα ως παράγοντες γενικά που επιδρούν στις καύσεις, ιδιαίτερα σχετικά με το Πυροσβεστικό Έργο.

ΥΓΙΕΙΝΗ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

 • Η απόκτηση ολοκληρωμένων γνώσεων υγιεινής για πλήρη και ουσιαστική παροχή πρώτων βοηθειών σε τραυματίες.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΑΝΤΛΙΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΤΑΣΒ. & ΔΙΑΣΩΣΤ.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΕΣΩΝ:

 • Η απόκτηση βασικών γνώσεων λειτουργίας σύνθεσης μηχανών εσωτερικής καύσης και ειδικότερα των Πυροσβεστικών οχημάτων και αντλιών.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΣΧΕΔΙΟ

 • Η απόκτηση γνώσεων για την συμπεριφορά και αντοχή των διαφόρων χρησιμοποιημένων δομικών υλικών έναντι του πυρός.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ. Θ. – ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ:

 • Η απόκτηση γνώσεων για τον τρόπο λειτουργίας τους και η ορθή αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ:

 • Η ανάπτυξη των σωματικών ικανοτήτων και η απόκτηση σταθερής υγείας και αντοχής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

 • Η γνώση των κυριοτέρων νόμων και άρθρων του ΚΕΥΠΣ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ:

 • Η θεωρητική και πρακτική εκμάθηση με ομοιόμορφο τρόπο των πυροσβεστικών ασκήσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

 • Η πρακτική εφαρμογή των διδαχθέντων θεωρητικά στα μαθήματα «Κανονισμός Ασκήσεων» και «Πυροσβεστική Τέχνη«, ακόμη η απόκτηση αντοχής ευεξίας και αντιλήψεως για την Πυροσβεστική Τακτική, όπου πρέπει να ακολουθείται κατά την κατάσβεση των πυρκαγιών.

ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ:

 • Η εκμάθηση τρόπων και μεθόδων διασώσεως ατόμων κινδυνευόντων σε καθημερινές εργασίες καθώς και σε περιπτώσεις σεισμών και άλλων θεομηνιών.
Γενικά καθήκοντα υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
 • Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος οφείλουν να έχουν ανεπτυγμένο σε μεγάλο βαθμό το αίσθημα της αλληλεγγύης, να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με ευγένεια, ομόνοια, καλοσύνη, ειλικρίνεια, εκτίμηση και να συνεργάζονται μέσα στα πλαίσια της πειθαρχίας και του καθήκοντος.
 • Ο υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος δεν πρέπει να ξεχνά ότι ανέλαβε με τη θέληση του την αποστολή της περιφρούρησης της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους και γι’ αυτό έχει καθήκον να είναι υπόδειγμα κοσμιότητας, σύνεσης και συνειδητής πειθαρχίας.
 • Γενικά η φύση του πυροσβεστικού επαγγέλματος επιβάλλει ο υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος να διέπεται από τις παρακάτω γενικές αξίες και αρχές:
 1. Να έχει πνεύμα συνειδητής πειθαρχίας
 2. Να έχει τις αρετές της τιμής και αφοσίωσης στο καθήκον,
 3. Να γνωρίζει τα καθήκοντα του και τον τρόπο εκπλήρωσής τους,
 4. Να έχει πίστη στην πατρίδα και τα δημοκρατικά ιδεώδη
 5. Να υπακούει χωρίς δισταγμό και με προθυμία στις νόμιμες διαταγές των ανωτέρων του.
 • Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος θεωρείται ότι βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία όποτε καθίσταται αναγκαία η επέμβαση τους.

Περισσότερα στοιχεία στο επίσημο web site της Πυροσβεστικής Ακαδημίας:  http://academy.fireservice.gr/

.